Return to Video

Quên mật khẩu

 • 0:00 - 0:01
  Quên mật khẩu!
 • 0:05 - 0:08
  Vào bất kỳ trang đăng nhập
  của Yahoo
 • 0:08 - 0:10
  Chọn "Có rắc rối với mật khẩu"
 • 0:10 - 0:13
  Nhập ID Yahoo của bạn
 • 0:16 - 0:20
  Nếu bạn nhìn thấy trang này
  hãy nhập mã an toàn
 • 0:20 - 0:25
  Chúng tôi sẽ gửi thông tin
  đặt lại mật khẩu tới điện thoại của bạn
 • 0:25 - 0:28
  Bằng lựa chọn này, thông tin
  gửi tới địa chỉ mail của bạn
 • 0:33 - 0:37
  Không có điện thoại hoặc mail?
  Hãy trả lời câu hỏi bí mật thay thế
 • 0:37 - 0:41
  Nhập câu trả lời đầu tiên
 • 0:41 - 0:44
  Câu trả lời phải khớp với những gì
  có trong thông tin tài khoản
 • 0:44 - 0:47
  Nhập câu trả lời thứ hai
 • 0:47 - 0:51
  Nhập mật khẩu mới
 • 0:53 - 0:57
  Mật khẩu mới phải từ 8 đến 32 kí tự
  không phải một ký tự lặp lại nhiều lần
 • 0:57 - 1:01
  Không chứa tên của bạn
  hay giống mật khẩu cũ
 • 1:01 - 1:04
  Không sử dụng lại một phần hay toàn bộ
  mật khẩu cũ hoặc của trang web khác!
 • 1:04 - 1:09
  Nhập lại mật khẩu mới và xác nhận
 • 1:09 - 1:13
  Xem lại những gì bạn đã nhập ở đây
 • 1:14 - 1:18
  Nếu còn rắc rối, vui lòng truy cập
  help.yahoo.com
Title:
Quên mật khẩu
Description:

Nếu bạn quên mất mật khẩu, bạn có thể cài đặt lại nó. Video này sẽ hướng dẫn bạn từng bước dặt lại mật khẩu.

Nếu bạn vẫn gặp rắc rối với việc truy cập vào tài khoản, hãy liên hệ với Trung Tâm hỗ trợ khách hàng tại https://help.yahoo.com.

more » « less
Video Language:
English, British
Team:
Yahoo Help Videos
Duration:
01:24
 • Adjusted timings on Revision 1
  Published revision 2 to YouTube: http://youtu.be/ehsaPKCVbUI

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions