< Return to Video

vimeo.com/.../436888534

 • 0:00 - 0:06
  Tôi là Art Blaser Orange,sống ở Califonia
 • 0:06 - 0:09
  Phía nam của Los Angeles
 • 0:09 - 0:12
  Và tôi sẽ bắt đầu từ câu hỏi đầu tiên về
 • 0:13 - 0:16
  tình cảnh của tôi cũng như việc biết đến
 • 0:16 - 0:21
  ADA, Hiệp hội người tàn tật ở Mỹ thế nào
 • 0:22 - 0:27
  Trước đây,dù tôi cũng có chút kiến thức
 • 0:27 - 0:31
  Và không quá tệ so với người khác,
 • 0:31 - 0:33
  cho tới khi tôi trở nên tật nguyền
 • 0:34 - 0:39
  Chính là vào năm 1983,tôi bị đột quỵ não
 • 0:39 - 0:42
  và khi đó tôi trở nên tật nguyền
 • 0:42 - 0:46
  cùng việc luôn phải dùng xe lăn.
 • 0:46 - 0:48
  Và thực sự tôi phải nói rằng
 • 0:48 - 0:53
  Có các vấn đề về chỗ ở cho người tàn tật
 • 0:53 - 0:57
  Mà tôi đã đối mặt
 • 0:57 - 1:01
  Vấn đề lớn nhất là về nhà của tôi
 • 1:01 - 1:04
  và vấn đề đơn giản là công việc của tôi
 • 1:04 - 1:09
  Dù trên lý thuyết những đường cho xe lăn
 • 1:09 - 1:11
  được hỗ trợ sẵn
 • 1:11 - 1:15
  trước 1995, nhưng thực tế họ không làm vậy
 • 1:15 - 1:18
  Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay là
 • 1:18 - 1:22
  điển hình cho sự tác động của ADA
 • 1:22 - 1:25
  Như bây giờ, chúng tôi đã có những thứ
 • 1:25 - 1:27
  phù hợp theo thời gian,nhưng,
 • 1:28 - 1:31
  tinh thần của ADA
 • 1:31 - 1:35
  là sự đương đầu
 • 1:35 - 1:38
  với những nhu cầu công khai của con người.
 • 1:38 - 1:42
  Và ngay cả Orange, nơi tôi đang sống
 • 1:42 - 1:46
  cũng có những đường cắt dốc, có nghĩa là
 • 1:46 - 1:51
  tôi có thể sống cách khuôn viên trường
 • 1:51 - 1:54
  khoảng năm dãy nhà.
 • 1:54 - 2:00
  Tôi cũng có nhiều cải thiện về chỗ ở
 • 2:00 - 2:05
  bao gồm vi tính hoá giọng nói
 • 2:05 - 2:08
  để có thể giảng dạy
 • 2:08 - 2:10
  Đó là những điều
 • 2:10 - 2:14
  sẽ không thể xảy ra vài thập niên trước
 • 2:14 - 2:19
  May mắn thay, làm một giáo sư ở California
 • 2:19 - 2:22
  tôi được hưởng
 • 2:22 - 2:24
  những luật lệ tốt ở tiểu bang này
 • 2:24 - 2:27
  Nhưng tôi nghĩ họ bị buộc bởi
 • 2:27 - 2:30
  tinh thần của ADA
 • 2:32 - 2:37
  Chúng ta thấy được sự nỗ lực của ADA
 • 2:37 - 2:38
  cho một thái độ tốt
 • 2:38 - 2:41
  và điều không hoạt động
 • 2:41 - 2:45
  chỉ là việc mỗi ngày họ đều
 • 2:45 - 2:50
  cố gắng tiếp cận những toà nhà khác nhau
 • 2:50 - 2:53
  Khá thường xuyên, kinh nghiệm
 • 2:53 - 2:55
  mà những người khác nói rằng
 • 2:55 - 2:58
  chúng không nên xảy ra
 • 2:58 - 3:00
  nhưng thực tế thì có.
 • 3:00 - 3:03
  Dù vậy, điểm khác biệt lớn nhất
 • 3:03 - 3:07
  nằm ở việc con người được cổ vũ
 • 3:07 - 3:11
  cuối cùng mọi thứ cũng thay đổi.
 • 3:11 - 3:13
  Tôi chú ý rằng nhiều nhất là ở
 • 3:13 - 3:15
  trong lĩnh vực giáo dục
 • 3:15 - 3:17
  mà tôi giảng dạy
 • 3:17 - 3:22
  tại đại học Chapman, từ năm 1981
 • 3:22 - 3:25
  trước cả ADA
 • 3:25 - 3:30
  Và, khi tôi chưa bị khuyết tật
 • 3:30 - 3:31
  I dạy
 • 3:31 - 3:35
  và tôi chú ý rằng đã có những ảnh hưởng
 • 3:35 - 3:38
  ít nhất là trong việc dạy người khuyết tật
 • 3:38 - 3:41
  Và tôi có những người học trò
 • 3:41 - 3:43
  lớn lên và biết tới
 • 3:43 - 3:46
  sự tồn tại của ADA
 • 3:46 - 3:51
  và họ gọi đó là "Thế hệ ADA"
 • 3:51 - 3:54
  thế hệ làm nên những điều khác biệt lớn
 • 3:54 - 3:59
  Mọi người đang thừa nhận người khuyết tật
 • 3:59 - 4:03
  và khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
 • 4:03 - 4:07
  Và trong nhiều trường hợp, họ thành công
 • 4:07 - 4:10
  trong vài trường hợp khác thì không.
 • 4:10 - 4:12
  Nhưng có nhiều lý do cho việc đó
 • 4:12 - 4:15
  và tôi nghĩ chúng ta rất muốn
 • 4:15 - 4:19
  hiểu về những lý do đó.
 • 4:19 - 4:21
 • 4:21 - 4:28
 • 4:28 - 4:31
 • 4:31 - 4:33
 • 4:33 - 4:37
 • 4:37 - 4:40
 • 4:40 - 4:42
 • 4:42 - 4:48
 • 4:48 - 4:49
 • 4:49 - 4:54
 • 4:54 - 4:59
 • 4:59 - 5:05
 • 5:05 - 5:08
 • 5:08 - 5:12
 • 5:12 - 5:14
 • 5:14 - 5:16
 • 5:16 - 5:19
 • 5:19 - 5:22
 • 5:22 - 5:25
 • 5:25 - 5:29
 • 5:29 - 5:32
 • 5:32 - 5:35
 • 5:35 - 5:39
 • 5:39 - 5:43
 • 5:43 - 5:48
 • 5:48 - 5:50
 • 5:50 - 5:53
 • 5:53 - 5:58
 • 5:58 - 6:01
 • 6:01 - 6:05
 • 6:05 - 6:07
 • 6:07 - 6:10
 • 6:10 - 6:14
 • 6:15 - 6:20
 • 6:20 - 6:25
 • 6:25 - 6:28
 • 6:28 - 6:32
 • 6:32 - 6:33
 • 6:33 - 6:38
 • 6:38 - 6:40
 • 6:40 - 6:43
 • 6:43 - 6:45
 • 6:45 - 6:51
 • 6:51 - 6:53
 • 6:53 - 6:57
 • 6:57 - 7:01
 • 7:02 - 7:05
 • 7:05 - 7:08
 • 7:08 - 7:12
 • 7:12 - 7:15
 • 7:15 - 7:17
 • 7:17 - 7:20
 • 7:20 - 7:25
 • 7:25 - 7:29
 • 7:29 - 7:33
 • 7:33 - 7:35
 • 7:35 - 7:38
 • 7:38 - 7:40
 • 7:40 - 7:44
 • 7:44 - 7:47
 • 7:47 - 7:49
 • 7:49 - 7:52
 • 7:52 - 7:54
 • 7:54 - 7:58
 • 7:58 - 8:01
 • 8:01 - 8:08
 • 8:08 - 8:10
 • 8:10 - 8:14
 • 8:14 - 8:19
 • 8:19 - 8:21
 • 8:21 - 8:24
 • 8:24 - 8:28
 • 8:28 - 8:33
 • 8:33 - 8:36
 • 8:36 - 8:42
 • 8:42 - 8:45
 • 8:45 - 8:48
 • 8:48 - 8:52
 • 8:52 - 8:56
 • 8:56 - 9:00
 • 9:00 - 9:04
 • 9:04 - 9:07
 • 9:07 - 9:11
 • 9:11 - 9:15
 • 9:15 - 9:19
 • 9:19 - 9:21
 • 9:21 - 9:24
 • 9:24 - 9:29
 • 9:29 - 9:34
 • 9:34 - 9:38
 • 9:38 - 9:42
 • 9:42 - 9:45
 • 9:45 - 9:50
 • 9:50 - 9:53
 • 9:53 - 9:57
 • 9:57 - 10:01
 • 10:01 - 10:04
 • 10:04 - 10:09
 • 10:09 - 10:13
 • 10:14 - 10:17
Title:
vimeo.com/.../436888534
Video Language:
English
Team:
ABILITY Magazine
Duration:
10:18

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions