< Return to Video

مخترع صفحات گسترده الکترونیک را بشناسید

 • 0:01 - 0:04
  چند نفر از شما از صفحات گسترده الکترونیک
  استفاده کردهاید،
 • 0:04 - 0:06
  مثل اِکسل از شرکت مایکروسافت؟
 • 0:06 - 0:07
  بسیار عالی.
 • 0:08 - 0:12
  چندتای شما بهشکل دستی کار تجاریتون
  را اداره کردهاید،
 • 0:12 - 0:15
  درست مثل پدر من که چاپخانه کوچکش را
  در فیلادلفیا اداره میکرد؟
 • 0:16 - 0:17
  خیلی کمتر.
 • 0:18 - 0:21
  خوب، کارها برای صدها سال
  اینطور انجام می شد.
 • 0:21 - 0:25
  اوائل سال ۱۹۷۸، شروع به کار
  روی ایدهای کردم
 • 0:25 - 0:27
  که نهایتا تبدیل به «ویزیکَلک» شد.
 • 0:27 - 0:29
  و سال بعد
 • 0:29 - 0:32
  روی کامپیوتر جدید شخصی اپل II
  تحویل شد.
 • 0:33 - 0:37
  این درست است که، شش سال بعد
  واقعا اوضاع تغییر کرد،
 • 0:37 - 0:39
  وقتی که والاستریتژورنال، سرمقالهای نوشت
 • 0:40 - 0:43
  که در آن فرض کرد شما ویزیکَلک را
  میشناسید و شاید ازش استفاده میکنید.
 • 0:44 - 0:47
  در سال ۱۹۹۰ استیو جابز
 • 0:47 - 0:50
  گفت که «صفحات گسترده باعث حرکت
  این صنعت به جلو شده».
 • 0:51 - 0:55
  « ویزی کلک بیشتر از هر چیز دیگری
  باعث موفقیت اپل شده است.»
 • 0:55 - 0:57
  در یک نوشته خصوصی تر،
 • 0:58 - 1:01
  استیو میگوید که «اگر ویزیکَلک
  برای رایانه دیگری نوشته میشد،
 • 1:01 - 1:03
  الان با شخص دیگری مصاحبه میکردید.»
 • 1:03 - 1:10
  پس، ویزیکَلک در بکارگیری رایانهها
  در کارهای تجاری موثر بود.
 • 1:10 - 1:11
  چطور اتفاق افتاد؟
 • 1:12 - 1:15
  این چه چیزی بود؟ برایم چه اتفاقی افتاد تا
  اینگونه بسازمش؟
 • 1:16 - 1:21
  خوب، من برنامه نویسی را در ۱۹۶۶
  وقتی ۱۵ سالم بود یاد گرفتم --
 • 1:21 - 1:24
  درست چند ماه بعد از اینکه این
  عکس گرفته شد.
 • 1:24 - 1:27
  دبیرستانی های کمی امکان دسترسی به
  رایانه را در آن زمان داشتند.
 • 1:28 - 1:31
  اما بخاطر خوش شانسی و
  با کلی اصرار،
 • 1:31 - 1:34
  میتوانستم فرصت کار با رایانه را
  در گوشه و کنار پیدا کنم.
 • 1:34 - 1:39
  بعد از کلی گِلبازی در فستیوال ووداستاک
  برای کالج به امآیتی رفتم،
 • 1:40 - 1:43
  و در آنجا برای کسب درآمد
  در پروژه مالتیکس مشغول شدم.
 • 1:43 - 1:48
  مالتیکس در سیستم های اشتراک زمانی
  پیشرو بود.
 • 1:48 - 1:52
  چیزی از سیستمهای عامل لینوکس یا
  یونیکس شنیدهاید؟
 • 1:52 - 1:53
  آنها از مالتیکس آمدهاند.
 • 1:53 - 1:56
  من روی مدلهایی از مالتیکس کار کردم
 • 1:56 - 1:59
  که به عنوان زبانهای مترجم
  خطی رایانه شناخته میشوند،
 • 1:59 - 2:02
  که توسط افرادی که رشتهشان رایانه نیست
  استفاده میشدند
 • 2:02 - 2:05
  تا محاسباتشان را پشت
  ترمینال رایانه انجام دهند.
 • 2:06 - 2:08
  وقتی که از امآیتی فارغالتحصیل شدم،
 • 2:08 - 2:11
  برای کار به شرکت دیجیتال اکویپمنت رفتم.
  (DEC)
 • 2:11 - 2:14
  در دِک، روی نرمافزارهای
 • 2:15 - 2:17
  دوران جدید حروفچینی رایانهای
  کار میکردم.
 • 2:18 - 2:22
  به روزنامهها کمک میکردم تا ماشین تایپ
  خبرنگارهایشان را
 • 2:22 - 2:24
  با ترمینالهای رایانه عوض کنند.
 • 2:24 - 2:25
  نرمافزار مینوشتم
 • 2:25 - 2:29
  و بعد پیش مشتریها رفتم
  به جاهایی مثل روزنامه کانزاس سیتی استار،
 • 2:29 - 2:31
  و به کاربران آموزش میدادم و
  نظرشان را میپرسیدم.
 • 2:31 - 2:33
  واقعا تجربه کردن دنیای واقعی بود
 • 2:33 - 2:36
  کاملا با آنچه در آزمایشگاه های
  ام آی تی دیده بودم فرق میکرد.
 • 2:38 - 2:40
  بعد از آن مدیر پروژه
 • 2:41 - 2:45
  اولین نرمافزار واژه پرداز دِک بودم،
  دوباره موضوعی جدید.
 • 2:46 - 2:51
  مثل حروفچینی، موضوع مهم
  ایجاد یک رابط کاربری بود
 • 2:51 - 2:55
  که برای استفاده ناآشنایان با رایانه
  طبیعی و کارامد باشد.
 • 2:56 - 3:00
  بعد از کار در دِک، برای کار
  به شرکت کوچکی رفتم
 • 3:00 - 3:06
  که صندوقهای پول الکترونیکی با ریزپردازنده
  برای صنایع فست فود میساخت.
 • 3:07 - 3:11
  اما همیشه بدنبال تاسیس یک شرکت با دوستم
  باب فرانکستون بودم
 • 3:11 - 3:14
  که قبلا با او در پروژه مالتیکس
  در امآیتی آشنا شده بودم.
 • 3:14 - 3:18
  پس تصمیم گرفتم تا به دانشگاه برگردم و تا
  آنجا که میتوانم از کسب و کار یاد بگیرم.
 • 3:18 - 3:20
  و در پاییز ۱۹۷۷،
 • 3:20 - 3:23
  وارد دورهی آموزشی امبیای
  در دانشگاه تجارت هاروارد شدم.
 • 3:24 - 3:26
  من جزو درصد کمی از دانشجوها بودم
 • 3:26 - 3:29
  که سابقهای در برنامه نویسی داشتم.
 • 3:30 - 3:33
  این عکسی از من در کتاب سال است که
  در ردیف جلو نشستهام.
 • 3:33 - 3:34
  ( خنده حضار )
 • 3:34 - 3:37
  در هاروارد ما به شکل
  بررسی موضوعی آموزش میدیدیم.
 • 3:37 - 3:39
  هر روز سه مورد را بررسی میکردیم.
 • 3:39 - 3:45
  هر مورد از چند ده صفحه تشکیل شده بود
  که یک وضعیت خاص تجاری را نشان میداد.
 • 3:46 - 3:50
  اغلب دارای نمودارهایی بودند که
  از کلمات و اعداد تشکیل شده بود
 • 3:50 - 3:53
  که به شکل قابل فهمی برای آن وضعیت خاص
  قرار گرفته بودند.
 • 3:54 - 3:56
  معمولا کاملا با هم فرق داشتند.
 • 3:56 - 3:57
  این تکلیف من است.
 • 3:57 - 4:00
  مجددا، اعداد، کلمات،
  به شکلی قرار گرفتهاند تا معنی پیدا کنند.
 • 4:00 - 4:04
  کلی محاسبه --
  همیشه با ماشین حساب بودیم.
 • 4:05 - 4:07
  در واقع، این ماشین حساب من است.
 • 4:08 - 4:11
  برای جشن هالوین،
  شکل ماشین حساب شدم.
 • 4:11 - 4:12
  ( خنده حضار )
 • 4:14 - 4:17
  در شروع هر کلاس، استاد کسی
  را صدا میکرد
 • 4:17 - 4:18
  تا موضوع را شرح دهد.
 • 4:19 - 4:22
  آنها وضعیت را توضیح میدادند
 • 4:22 - 4:26
  و اطلاعاتی را ارائه میکردند که استاد
  آن را
 • 4:26 - 4:29
  روی تختههای برقی جلو کلاس خلاصه میکرد،
 • 4:29 - 4:30
  و بعد ما با هم بحث میکردیم.
 • 4:30 - 4:35
  یکی از خسته کنندهترین چیزها این بود که
  وقتی که تمام تکلیف را انجام میدادی،
 • 4:35 - 4:38
  و روز بعد میآمدی و میدیدی که
  اشتباهی کردهای
 • 4:38 - 4:40
  و همه عددهای دیگر هم اشتباه شدهاند.
 • 4:40 - 4:42
  و دیگر نمیتوانستی همکاری کنی.
 • 4:42 - 4:44
  و ما از روی همکاری امتیازبندی میشدیم.
 • 4:45 - 4:50
  وقتی که آنجا با ۸۷ نفر دیگر مینشستم،
  خیلی از اوقات خیال پردازی میکردم.
 • 4:51 - 4:56
  بیشتر برنامه نویسها آن روز ها با
  رایانههای بزرگ کار میکردند،
 • 4:56 - 5:01
  چیزهایی مثل سامانههای انبارداری، حقوق
  و دستمزد و سیستمهای صورتحساب میساختند.
 • 5:02 - 5:04
  اما من روی واژه پردازهای تعاملی
 • 5:04 - 5:06
  و رایانههای شخصی کار کرده بودم.
 • 5:06 - 5:10
  بجای فکر به خروجی چاپگر و کارتهای پانچ،
 • 5:11 - 5:14
  من تخته سیاهی جادویی را تصور کردم
 • 5:14 - 5:17
  که اگر یک عدد را پاک کنی
  و چیز جدیدی بنویسی،
 • 5:17 - 5:20
  همه عددهای دیگر هم خود بخود
  تغییر کنند،
 • 5:20 - 5:22
  مثل واژه پردازی با اعداد.
 • 5:23 - 5:27
  تصور کردم که ماشین حسابم دارای
  یک ماوس است
 • 5:27 - 5:30
  و یک صفحه بالای آن،
  مثل هواپیماهای جنگی.
 • 5:31 - 5:35
  و میتوانم اعدادی را تایپ کنم،
  و دورش خط بکشم و کلید جمع را بزنم.
 • 5:35 - 5:39
  و درست در وسط بحث جواب را بدهم.
 • 5:39 - 5:42
  حالا فقط باید رویایم را تبدیل به
  واقعیت میکردم.
 • 5:43 - 5:45
  پدرم نمونه سازی را به من یاد داده بود.
 • 5:46 - 5:47
  او نمونههای اولیهای را نشام داد
 • 5:47 - 5:51
  که برای مشخص کردن محل صفحه
 • 5:51 - 5:53
  برای بروشورهایی که چاپ میکرد
  می ساخت.
 • 5:53 - 5:56
  و معمولا نظر مشتریها را میپرسید
 • 5:56 - 6:00
  و قبل از ارسال برای چاپ تایید آنها
  را میگرفت.
 • 6:00 - 6:06
  مسیری که برای ساختن یک نمونه اجرایی
  از آنچه که میخواهی بسازی طی میکنی
 • 6:06 - 6:08
  وادارت میکند تا مشکلات اصلی را
  روشن کنی.
 • 6:09 - 6:13
  و اجازه میدهد تا راه حلی کم هزینهتر
  برای این مشکلات پیدا کنی.
 • 6:14 - 6:16
  پس تصمیم گرفتم تا نمونهای بسازم.
 • 6:17 - 6:21
  پشت ترمینال رایانه اشتراک زمانی
  داشگاه هاروارد رفتم
 • 6:21 - 6:23
  و کار را شروع کردم.
 • 6:23 - 6:26
  یکی از اولین مشکلاتی که با آن مواجه
  شدم این بود که:
 • 6:26 - 6:29
  مقادیر را در فرمولها چطور نشان بدهم؟
 • 6:29 - 6:31
  بگذارید منظورم را نشان دهم.
 • 6:32 - 6:34
  با خودم فکر کردم شما جایی را نشان میدهید،
 • 6:34 - 6:37
  کلمه هایی را وارد میکنید،
  بعد در جای دیگری چیزی مینویسید،
 • 6:37 - 6:41
  اعدادی میگذارید و بعد اعداد بیشتری،
  و محل جواب را نشان میدهید.
 • 6:41 - 6:44
  و بعد اولی را نشان میدهید، منها را
  میزنید و دومی را نشان میدهید،
 • 6:44 - 6:46
  و نتیجه را میبینید،
 • 6:46 - 6:50
  مشکل این بود که:
  چه چیزی در فرمول بگذارم؟
 • 6:50 - 6:52
  باید چیزی باشد که رایانه بفهمد
  جایش چه بگذارد.
 • 6:52 - 6:54
  و اگر تو هم فرمول را ببینی،
 • 6:54 - 6:57
  بفهمی که به کجای صفحه اشاره میکند.
 • 6:58 - 7:01
  اولین راهی که فکرکردم
  روش برنامه نویسی آن بود.
 • 7:01 - 7:03
  اولین باری که محلی را نشان بدهی،
 • 7:03 - 7:05
  رایانه از تو می خواهد که برایش اسمی
  مشخص و واحد بگذاری.
 • 7:07 - 7:11
  به سرعت مشخص شد که این کار خیلی
  خسته کننده است.
 • 7:11 - 7:14
  رایانه باید خودش اسمها را بسازد و
  و سرجایش بگذارد.
 • 7:15 - 7:19
  با خودم فکر کردم، چرا با همان ترتیبی
  که خودت درست میکنی نباشد؟
 • 7:19 - 7:22
  بررسی کردم، مقدار ۱، مقدار ۲.
 • 7:22 - 7:25
  سریعا دیدم که اگر بیشتر از چندتا
  عدد داشته باشی
 • 7:25 - 7:27
  اصلا یادت نمیماند که هرچیزی
  روی صفحه کجاست.
 • 7:27 - 7:33
  بعد گفتم، چرا بجای اینکه
  تو عددها را هرجایی بگذاری،
 • 7:33 - 7:34
  آنها را در یک جدول محدود نکنیم؟
 • 7:35 - 7:37
  در این صورت وقتی که یک خانه را
  انتخاب میکنی،
 • 7:37 - 7:40
  رایانه سطر و ستون آن را
  به عنوان اسم انتخاب میکند.
 • 7:41 - 7:47
  وبعد من آن را مثل نقشه درست کردم و
  ABC را در بالا اعداد را در کنار گذاشتم،
 • 7:47 - 7:50
  اگر در فرمول B7 را ببینی،
 • 7:50 - 7:52
  دقیقا متوجه میشوی که کجای صفحه است.
 • 7:53 - 7:57
  و اگر باید یک فرمول را خودت وارد کنی،
  میفهمی که چطور این کار را انجام دهی.
 • 7:57 - 8:01
  محدود کردن شما به یک جدول
  کمک کرد تا مشکل من حل شود.
 • 8:01 - 8:07
  و همینطور امکانات جدیدی را ایجاد کرد،
  مثلا توانایی داشتن محدودهای از خانهها.
 • 8:07 - 8:09
  اما خیلی هم محدود کننده نبود --
 • 8:09 - 8:13
  هنوز میتوانستی هر مقداری و هر فرمولی
  را در هر خانهای بگذاری.
 • 8:14 - 8:18
  و این کاری است که تا امروز هم میکنیم،
  تقریبا ۴۰ سال بعد.
 • 8:19 - 8:23
  دوستم باب و من تصمیم گرفتیم تا
  این محصول را با هم بسازیم.
 • 8:23 - 8:27
  کار من بیشتر فهمیدن این بود که برنامه
  دقیقا چطور باید عمل کند.
 • 8:27 - 8:30
  من برگه مشخصاتی را به عنوان
  جزئیات پروژه نوشتم.
 • 8:31 - 8:35
  همینطور به من کمک کرد تا مطمئن شوم
  که رابط کاربری که تعریف میکنم
 • 8:35 - 8:39
  را میشود به سادگی و روشنی برای
  افراد معمولی توضیح داد.
 • 8:40 - 8:45
  باب در اتاق زیر شیروانی آپارتمانش در
  آرلینگتون ماساچوست، کار میکرد.
 • 8:45 - 8:47
  این داخل اتاق است.
 • 8:48 - 8:51
  باب کار سیستم مالتیکس امآیتی
  را به تعویق انداخته بود
 • 8:51 - 8:54
  تا برنامه رایانه را
  روی ترمینالی مثل این بنویسد.
 • 8:54 - 8:58
  بعد نسخههای آزمایشی را روی
  یک اپل II قرضی
 • 8:58 - 9:01
  از طریق خط تلفن و رابط صوتی نصب کرد،
 • 9:01 - 9:03
  که بتوانیم ان را آزمایش کنیم.
 • 9:03 - 9:08
  برای یکی از این آزمایشها من مورد
  درسی چالش پِپسی را انتخاب کردم.
 • 9:09 - 9:12
  چاپ هنوز کار نمیکرد،
  پس باید همه چیز را کپی میکردم.
 • 9:12 - 9:15
  ذخیره هم کار نمیکرد،
  پس هر بار که به هم میریخت،
 • 9:15 - 9:18
  باید همه فرمولها را دوباره وارد میکردم،
  دوباره و دوباره.
 • 9:18 - 9:22
  روز بعد سر کلاس، دستم را بلند کردم؛
  و خواسته شدم و مورد را ارائه کردم.
 • 9:22 - 9:26
  پیش بینی پنج ساله را ارائه کردم،
  و همه حالتهای مختلف را بررسی کردم.
 • 9:26 - 9:30
  درست به هدف زده بودم.
  «ویزیکلک» واقعا مفید بود.
 • 9:30 - 9:33
  استاد گفت، «چطور این کار را کردی؟»
 • 9:33 - 9:36
  خوب من نمیخواستم
  از برنامه سری برایش توضیح بدهم.
 • 9:36 - 9:38
  ( خنده حضار )
 • 9:38 - 9:40
  پس گفتم، «من این را گرفتم
  و این را اضافه کردم
 • 9:40 - 9:42
  و ضربدر این کردم و از
  این کم کردم.»
 • 9:42 - 9:44
  استاد گفت،« خوب چرا از تقسیم
  استفاده نکردی؟»
 • 9:44 - 9:47
  گفتم، «آها، تقسیم --
  اینجوری دقیق نمیشد!»
 • 9:47 - 9:50
  چیزی که نگفتم این بود که،
  « تقسیم هنوز کار نمیکرد.»
 • 9:50 - 9:53
  ( خنده حضار )
 • 9:53 - 9:57
  نهایتا، ما آنقدر
  «ویزیکَلک» را تکمیل کردیم
 • 9:57 - 9:59
  تا بتوانیم آن را به عموم نشان دهیم.
 • 9:59 - 10:01
  پدرم یک برگه اطلاعاتی نمونه چاپ کرد
 • 10:01 - 10:03
  که برای بازاریابی از آن استفاده کنیم.
 • 10:04 - 10:10
  در ژوئن ۱۹۷۹، ناشر ما «ویزی کلک»
  را به دنیا عرضه کرد،
 • 10:10 - 10:14
  در غرفه کوچکی در کنفرانس ملی رایانه
  در شهر نیویورک.
 • 10:15 - 10:19
  نیویورک تایمز مقاله بامزهای درباره
  کنفرانس نوشت.
 • 10:19 - 10:22
  « ماشینها چیزی مثل
  مراسم مذهبیشان را اجرا کردند ...
 • 10:22 - 10:24
  و وقتی که مومنین جمع شدند،
 • 10:24 - 10:26
  نقاشان در اتاقی به نام کولیسیوم
  به عبادتگاه ملحق شدند،
 • 10:26 - 10:30
  و با دقت و با خطی زرد روی زمینهای مشکی
  نوشتند «ویزیکلک».
 • 10:30 - 10:31
  همه «ویزی کلک» را تشویق کنید!
 • 10:32 - 10:35
  ( صدای تنفس ) نیویورک تایمز:
  « همه ویزی کلک را تشویق کنید.»
 • 10:35 - 10:37
  ( خنده حضار )
 • 10:37 - 10:41
  و این آخرین باری بود که از
  صفحه گسترده الکترونیک
 • 10:41 - 10:45
  در نشریات کاری برای تقریبا دوسال صحبت شد.
 • 10:45 - 10:47
  بیشتر مردم هنوز نفهمیده بودند.
 • 10:47 - 10:48
  اما بعضی فهمیدند.
 • 10:49 - 10:53
  در اکتبر ۱۹۷۹، ما ویزیکلک را
  به بازار عرضه کردیم.
 • 10:54 - 10:57
  در بستههایی شبیه به این.
 • 10:57 - 10:59
  و روی اپل II اینطور دیده می شد.
 • 11:00 - 11:02
  و همانطور که گفته می شود، بقیهاش
  دیگر جزو تاریخ است.
 • 11:02 - 11:04
  این داستان هنوز خیلی ادامه دارد،
 • 11:04 - 11:07
  اما آن را روز دیگری تعریف میکنم.
 • 11:07 - 11:09
  با این حال هاروارد آن را بخاطر دارد.
 • 11:09 - 11:11
  این همان کلاس درس است.
 • 11:11 - 11:15
  آنها یک پلاک برای یادآوری آنچه اینجا
  اتفاق افتاد نصب کردند.
 • 11:16 - 11:18
  ( تشویق حضار )
 • 11:24 - 11:27
  اما همچنین به یادمان خواهد آورد
 • 11:27 - 11:33
  که شما هم، باید از زمینه قبلی،
  مهارت و نیاز خاص خود استفاده کنید
 • 11:33 - 11:38
  و نمونهای بسازید تا مشکلات اصلی را کشف
  و آنها را حل کنید،
 • 11:38 - 11:40
  و به این شکل دنیا را تغییر دهید.
 • 11:41 - 11:42
  متشکرم.
 • 11:42 - 11:47
  ( تشویق حضار )
Title:
مخترع صفحات گسترده الکترونیک را بشناسید
Speaker:
دَن بریکلین
Description:

دَن بریکلین، با اختراع مشترک «ویزی‌کَلک» که اولین نمونه نرم‌افزار‌های صفحات گسترده و پدربزرگ برنامه‌هایی که شاید هر روز از آن‌ها استفاده می‌کنید مانند مایکروسافت‌اِکسل و یا گوگل‌شیت برای همیشه جهان را تغییر داده است.
با این مهندس نرم‌افزار و افسانه برنامه‌نویسی وقتی که درگیرودار اولین شغل‌ها، و خیال‌پردازی روی تمرین‌هایش بود که نهایتاً منجر به این اختراع شد، همراه شوید.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:00

Persian subtitles

Revisions