< Return to Video

زیبایی شبکه‌وار جنگلها- سوزان سیمرد

 • 0:06 - 0:08

  چند روز پیش داشتم
 • 0:08 - 0:11
  کوهنوردی میکردم،
  و واقعاً حس میکردم جنگل خانهام است.
 • 0:11 - 0:12
  و خیلی از آن ممنون بودم
 • 0:12 - 0:15
  که به من نشان داده
  که جنگلها بر مبنای روابطی بنا میشوند
 • 0:15 - 0:18
  که به شکلگیری شبکهها میانجامد.
 • 0:18 - 0:20
  مانند این شبکههای رودخانهای زیبا.
 • 0:20 - 0:21
  و فکر کردم،
 • 0:21 - 0:25
  "وای، جنگلها
  درست مثل خانوادههای انسانی هستند."
 • 0:25 - 0:27

  و آنقدر جذب زیبایی این ایده شده بودم
 • 0:27 - 0:30
  که افتادم و زمین خوردم،
 • 0:30 - 0:32
  و سرم خورد به یک کُنده درخت تازه.
 • 0:32 - 0:34
  و خیلی عصبانی شدم!
 • 0:34 - 0:36
  بعد، خیلی غمگین شدم
 • 0:36 - 0:40
  زیرا کل اعضای یک خانواده از درختان
  قطع شده بودند.
 • 0:40 - 0:43
  مسئله اینست که در جایی که
  من اهل آن هستم، کانادای غربی،
 • 0:43 - 0:46
  مناطق کاملاً خالی شده اینچنینی
  دور از انظار همه جا
 • 0:46 - 0:48
  هستند، و تا زمانی که Google Earth
  ارسال تصاویری
 • 0:48 - 0:50
  مانند این را آغاز نکرده بود،
 • 0:50 - 0:52
  متوجه نبودیم که همه دنیا
 • 0:52 - 0:55
  مشغول گرفتن بینیشان
  با جنگلهای کهنسال ما هستند.
 • 0:55 - 0:56
  میدانستید
 • 0:56 - 0:58

  جنگلزدایی به این شکل در سراسر جهان
 • 0:58 - 1:01
  باعث تولید گازهای گلخانهای
  به میزانی بیش از
 • 1:01 - 1:05
  آن مقداری میشود که همه قطارها، هواپیماها
  و خودروها بر روی هم تولید میکنند؟
 • 1:05 - 1:07
  آره، من واقعاً در این مورد ناراحتم،
 • 1:07 - 1:09
  اما در عین حال واقعاً امیدوارم
 • 1:09 - 1:12
  زیرا در تحقیقاتم دریافتهام
 • 1:12 - 1:15
  که سازماندهی جنگلها
 • 1:15 - 1:18
  به همان صورتی است که
  شبکههای عصبی خود ما
 • 1:18 - 1:20
  و شبکههای اجتماعیمان طراحی شدهاند.
 • 1:20 - 1:24
  و باور دارم اگر بتوانیم همه اینها را
  تلفیق بکنیم و به شکلی کلی دربیاوریم
 • 1:24 - 1:28
  آنگاه میتوانیم این مسیر خطرناک
  گرمایش جهانی راعوض کنیم
 • 1:28 - 1:31
  زیرا بر این باورم که ما اساساً به هدف شفا
  طرحریزی شدهایم.
 • 1:31 - 1:33
  خب، به اثبات علمی این مسئله بپردازیم:
 • 1:33 - 1:35
  دیرینهترینِ این شبکهها
 • 1:35 - 1:40
  این شبکه زیرزمینی اسفنجی یا قارچی است.
 • 1:40 - 1:42
  و این شبکه بیش از یک میلیون سال پیش
 • 1:42 - 1:46
  به گونهای تکامل یافت که به جانداران
  امکان بدهد از اقیانوس به خشکی مهاجرت کنند.
 • 1:46 - 1:48
  و در نهایت، این شبکه قارچی به گیاهان
 • 1:48 - 1:50
  ملحق شد و در کنار هم
  گونهای همزیستی تشکیل دادند.
 • 1:50 - 1:54
  و این مسئله به گیاهان امکان فتوسنتز داد،
 • 1:54 - 1:56
  به این صورت که CO2 را
  که بزرگترین گاز گلخانهای ما است،
 • 1:56 - 1:59
  از جو بیرون کشیده و اکسیژن پس بدهند.
 • 1:59 - 2:01
  که به واسطه آن ما امکان تنفس داریم
 • 2:01 - 2:04
  و در واقع در نهایت همین مسئله امکان
  تکامل انسانها را فراهم کرد.
 • 2:04 - 2:08
  خب، به این گونه از همزیستی
  مایکورایزا میگوییم.
 • 2:08 - 2:10
  مایکو معادل قارچ، رایزا معادل ریشه.
 • 2:10 - 2:12
  به این ترتیب، قارچ و ریشه در کنار هم
 • 2:12 - 2:15
  قرار گرفته و به هدف منفعت متقابل
  داد و ستد میکنند.
 • 2:15 - 2:19
  خب، تمام درختهای سرتاسر جهان
 • 2:19 - 2:22
  برای بقای خود به این مایکورایزاها
  وابسته هستند.
 • 2:22 - 2:24
  بدون آنها زنده نمیمانند.
 • 2:24 - 2:26
  و شیوه عملکرد این ساز و کار به
 • 2:26 - 2:28
  اینگونه است که دانهای بر کف جنگل افتاده
 • 2:28 - 2:29
  جوانه میزند،
 • 2:29 - 2:30
  ریشهای را به درون خاک میفرستد،
 • 2:30 - 2:33
  و شروع میکند به فرستادن سیگنالهای شیمیایی
 • 2:33 - 2:36
  به قارچها تا به سوی آن ریشه رشد کنند.
 • 2:36 - 2:38
  و قارچ هم به نوبه خود
 • 2:38 - 2:40
  با سیگنالهای خودش جواب داده،
 • 2:40 - 2:41
  و به ریشه پیام میدهد،
 • 2:41 - 2:44
  'باید به سوی من رشد کرده
  و انشعاب و نرمش پیدا کنی.'
 • 2:44 - 2:45
  و به این ترتیب به واسطه برقراری
 • 2:45 - 2:49
  چنین ارتباطی، درون یک همزیستی سحرآمیز
  با یکدیگر رشد میکنند
 • 2:49 - 2:52
  و طرز کار چنین همزیستی به این ترتیب است که
 • 2:52 - 2:55
  گیاه کربنی را که به سختی
  از طریق فتوسنتز به دست آورده
 • 2:55 - 2:57
  به قارچ میدهد
 • 2:57 - 3:00
  زیرا قارچ قادر به فتوسنتز نیست.
 • 3:00 - 3:03
  و قارچ مواد مغذی و آب را از خاکی که
 • 3:03 - 3:05
  ریشههای گیاه به آن نمیرسد جمعآوری کرده،
 • 3:05 - 3:08
  و به گیاه میدهد.
 • 3:08 - 3:11
  و به این صورت هر دو از این همکاری
  سود میبرند.
 • 3:11 - 3:13
  حالا، همینطور که قارچ
  رشد کرده و درون خاک
 • 3:13 - 3:15
  پیش میرود، شروع میکند به وصل کردن
 • 3:15 - 3:17
  گیاه به گیاه و درخت به درخت
 • 3:17 - 3:19
  تا جایی که کل جنگل به هم متصل میشود.
 • 3:19 - 3:21
  میدانستید که هر درخت
 • 3:21 - 3:25
  میتواند واقعاً به صدها درخت دیگر
  اتصال داشته باشد
 • 3:25 - 3:28
  تا جایی که چشم کار میکند؟
 • 3:28 - 3:31
  و همینطور که درون جنگل راه میروید،
 • 3:31 - 3:36
  آنچه میبینید، درختها، ریشهها، قارچها،
 • 3:36 - 3:37
  تنها بخش بسیار کوچکی از ماجراست.
 • 3:37 - 3:39
  زیر هر گامی که برمیدارید،
 • 3:39 - 3:44
  ۴۸۳ کیلومتر سلول قارچی وجود دارد که به
 • 3:44 - 3:46
  شکلی عمیقاً در هم تنیده
  جابجایی مواد را بر عهده دارند.
 • 3:46 - 3:48
  و اگر میتوانستید داخل زمین را ببینید،
 • 3:48 - 3:50
  شبیه یک اَبَر بزرگراه میبود
 • 3:50 - 3:52
  با ماشینهای در حال حرکت به هر سو.
 • 3:52 - 3:55
  خب، همه شبکهها از
  گرهها و لینکها تشکیل میشوند.
 • 3:55 - 3:57
  در جنگلها، درختها گره
 • 3:57 - 3:59
  و قارچها لینک محسوب میشوند.
 • 3:59 - 4:01
  تا حدودی شبیه شبکه فیسبوک شما است،
 • 4:01 - 4:03
  که دوستانتان گرهها
 • 4:03 - 4:06
  و دوستیهایتان لینکهایش به شمار میروند.
 • 4:06 - 4:08
  خب، همه ما میدانیم که بعضی از آن گرهها،
 • 4:08 - 4:09
  یا دوستان،
 • 4:09 - 4:10
  سرشان از بقیه شلوغتر است،
 • 4:10 - 4:12
  مثل آن دوستی که مدام در حال فرستادن
  پیغامهای گروهی است.
 • 4:12 - 4:15
  خب، در جنگلها هم همینطور است،
 • 4:15 - 4:16
  و این نوع گرههای درون جنگلها،
 • 4:16 - 4:18
  که به آنها قطب میگوییم،
 • 4:18 - 4:20
  درختهای بزرگ جنگل هستند
 • 4:20 - 4:22
  که به هر سو ریشه دواندهاند.
 • 4:22 - 4:23
  خب، همچنین دریافتهایم
 • 4:23 - 4:27
  که سیستمها حول همین قطبها
  شکل میگیرند،
 • 4:27 - 4:29
  گرداگرد همین درختهای بزرگ کهنسال،
 • 4:29 - 4:31
  پس در جنگلها،
  محل وقوع رشد و احیا اینجاست.
 • 4:31 - 4:33
  در شبکه فیسبوک شما،
 • 4:33 - 4:35
  سازماندهی مهمانیها احتمالاً
 • 4:35 - 4:37
  به همین شکل حول قطبی شکل میگیرد
  که همواره در حال
 • 4:37 - 4:40
  ارسال پیامهای گروهیست.
  در جنگل این قطبها درختِ مادر نام دارند؛
 • 4:40 - 4:43
  آنها درختهای بزرگ کهنسال جنگلند.
 • 4:43 - 4:45
  و درون برگهایشان کربن را متناسبسازی
 • 4:45 - 4:47
  کرده و آنرا از تنه عظیمشان پایین میفرستند
 • 4:47 - 4:51
  و به درون کلیه شبکههای
  دور و برشان میرسانند که
 • 4:51 - 4:52
  به تمام درختهای دیگر متصل هستند
 • 4:52 - 4:55
  و به نهالها، نورستهها،
 • 4:55 - 4:58
  و ارسال کربن را به هرسو آغاز میکنند.
 • 4:58 - 5:00
  هرچه نهالها پریشانتر باشند،
 • 5:00 - 5:02
  مثلاً به خاطر خشکسالی یا کمبود نور،
 • 5:02 - 5:04
  درخت مادر کربن بیشتری به آنها میرساند.
 • 5:04 - 5:06
  تا حدی شبیه چیزی است که در
  خانوادههای خودتان میگذرد،
 • 5:06 - 5:08
  وقتی پریشانخاطر هستید،
 • 5:08 - 5:11
  مامان و بابا وارد عمل میشوند
  و کمی بیشتر به شما میرسند، نه؟
 • 5:11 - 5:13
  خب، در جنگل هم همینطور است.
 • 5:13 - 5:16
  مسئله دیگری که تازه کشف کردهایم
 • 5:16 - 5:19
  این است که درختهای مادر
  به صورت گزینشی عمل کرده و
 • 5:19 - 5:23
  به فرزندان خودشان
  سیگنالهای بیشتری میفرستند،
 • 5:23 - 5:26
  و به این ترتیب،
  به آنها کمک میکنند بهتر عمل کنند،
 • 5:26 - 5:28
  بنابراین شانس بقایشان بیشتر میشود،
 • 5:28 - 5:30
  و میتوانند ژنهایشان را
  به نسلهای بعدی منتقل کنند.
 • 5:30 - 5:33
  این همان نحوه عملکرد انتخاب طبیعی است.
 • 5:33 - 5:35
  حالا، سازمانیافتن این جنگلها به این شکل
 • 5:35 - 5:39
  آنها را همزمان مقاوم و آسیبپذیر میکند.
 • 5:39 - 5:41
  آنها مقاومند زیرا درختهای مادر زیادی هست،
 • 5:41 - 5:44
  و گونههای بسیاری از قارچها وجود دارد
  که آنها را به همدیگر متصل میکنند.
 • 5:44 - 5:47
  و این که انفصال یک شبکه کار سختی است.
 • 5:47 - 5:49
  شبکهها خوب سرسختند.
 • 5:49 - 5:50
  اما خب،
 • 5:50 - 5:52
  ما آدمها فهمیدهایم چکار کنبم.
 • 5:52 - 5:54
  و کاری که میکنیم این است که
  درختهای مادر را بیرون
 • 5:54 - 5:57
  میکشیم، و ممکن است
  بیرون آوردن تنها یکی تاثیر چندانی
 • 5:57 - 5:59
  نداشته باشد، اما وقتی تعداد بیشتر
 • 5:59 - 6:01
  و بیشتری را بیرون میکشیم و مناطق خالی
 • 6:01 - 6:04
  بیشتر و بیشتری ایجاد میکنیم این میتواند
  به قیمت فرو ریختن کل سیستم تمام بشود.
 • 6:04 - 6:07
  مثل دومینو.
  و امکانش هست که به طور برگشتناپذیر
 • 6:07 - 6:09
  موجب گذر از یک وضعیت جوی به وضعیتی دیگر
 • 6:09 - 6:11
  بشویم و مرگ جنگلهای بیشتر و گرمایش جهانی
 • 6:11 - 6:13
  بیشتری را به بار بیاوریم، و داریم همین
 • 6:13 - 6:15
  کار را هم میکنیم. پس آنچه انجام
 • 6:15 - 6:16
  میدهیم، اتنخابهایمان،
 • 6:16 - 6:20
  میتوانند ما را به سلامت جهانی
  و یا ناخوشی جهانی رهنمون کنند.
 • 6:20 - 6:22
  انتخاب واقعاً با خودمان است.
 • 6:22 - 6:24
  و میخواهم شما را با چهار ایده که فکر
 • 6:24 - 6:25
  میکنم ارزش گسترش دارند تنها بگذارم.
 • 6:25 - 6:27
  اول:
 • 6:27 - 6:28
  عشقورزیدن به جنگل
 • 6:28 - 6:29
  لازم است زمانی را آنجا سپری کنید.
 • 6:29 - 6:31
  بروید در جنگل بگردید، با آن ارتباط
 • 6:31 - 6:34
  برقرار کنید.
  و بعد برای حفظشان خوب خواهید جنگید.
 • 6:34 - 6:35
  دوم:
 • 6:35 - 6:36
  طرز کارشان را یاد بگیرید.
 • 6:36 - 6:38
  بدانید آن شبکهها چگونه همه چیز را
 • 6:38 - 6:39
  در جنگلهای سازمانیافته متصل
 • 6:39 - 6:40
  میکنند. در این کار
 • 6:40 - 6:42
  از حرکت و ریسک و اشتباه نترسید.
 • 6:42 - 6:43
  سوم:
 • 6:43 - 6:45
  جنگلها را حفظ کنید.
 • 6:45 - 6:46
  آنها شما را برای این کار لازم
 • 6:46 - 6:47
  دارند. چون خودشان
 • 6:47 - 6:49
  یکجا چسبیدهاند و نمیتوانند این کار
 • 6:49 - 6:51
  را انجام بدهند. نمیتوانند از دست
 • 6:51 - 6:53
  آدمها و گرمایش جهانی فرار کنند.
 • 6:53 - 6:54
  آنها به شما نیاز دارند.
 • 6:54 - 6:56
  و در نهایت،
 • 6:56 - 6:57
  و از همه مهمتر،
 • 6:57 - 7:01
  از شبکههای عصبی و اجتماعی
  فوقالعاده باهوش و درخشان خودتان
 • 7:01 - 7:04
  برای خلق مِسجهای عالی استفاده کنید،
 • 7:04 - 7:08
  و این پیام را که جنگلها سزاوار
  نجات هستند همهجا منتشر کنید
 • 7:08 - 7:09
  زیرا شما هم سزاوار نجات هستید،
 • 7:09 - 7:11
  و من معتقدم که همگی با هم
 • 7:11 - 7:12
  برای شفا پیکرهبندی شدهایم.
Title:
زیبایی شبکه‌وار جنگلها- سوزان سیمرد
Description:

جنگل‎زدایی باعث انتشارات گاز گلخانه‎ای بیشتری در مقایسه با کل قطارها، هواپیماها و اتومبیل‎ها می‎گردد. چکار می‎کنیم تا از این کمک کننده به هشدار جهانی جلوگیری کنیم؟ سوزان سیمرد نحوه عملکرد شبکه‎های پیچیده و همزیگر جنگلهای ما را با مقایسه کردن آن با شبکه‎های اجتماعی و عصبی‎مان توضیح می‎دهد-- و این که چطور این ارتباطات می‎توانند منجر به همه این تغییرات شوند.

سخنران: سوزان سیمرد

برای تماشای نسخه کامل: http://ed.ted.com/lessons/the-networked-beauty-of-forests-suzanne-simard

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
07:24

Persian subtitles

Revisions