< Return to Video

ورای دروغ‌های انکار هولوکاست

 • 0:01 - 0:05
  امروز پیش شما آمده ام تا از دروغگوها بگویم،
 • 0:05 - 0:07
  از پرونده های شکایت
 • 0:07 - 0:08
  و از خنده ها.
 • 0:09 - 0:12
  اولین باری که درباره انکار هولوکاست شنیدم،
 • 0:12 - 0:13
  خنده ام گرفت.
 • 0:14 - 0:16
  انکار هولوکاست؟
 • 0:16 - 0:20
  هولوکاستی که تمایز مبهمی دارد
 • 0:20 - 0:24
  در این که مستندترین نسل کشی جهان است؟
 • 0:25 - 0:27
  چه کسی نمی تواند باور کند که
  این اتفاق نیفتاده است؟
 • 0:28 - 0:29
  فکرش را بکنید.
 • 0:30 - 0:33
  اگر انکارکنندگان درست می گویند،
 • 0:33 - 0:34
  پس چه کسی خطا می گوید؟
 • 0:35 - 0:38
  خب، اول از همه، قربانیان --
 • 0:38 - 0:43
  جان بدربردگانی که داستان های
  دهشتناکشان را برای ما گفته اند.
 • 0:44 - 0:46
  درگی چه کسی اشتباه می گوید؟
 • 0:46 - 0:48
  تماشاگران واقعه.
 • 0:48 - 0:52
  افراد بیشماری که در شهرها
  و روستاها زندگی می کردند
 • 0:52 - 0:54
  در جبهه شرقی،
 • 0:54 - 0:56
  که شاهد بودند همسایگانشان مجبور شدند
  جمع کنند --
 • 0:56 - 1:00
  مردان، زنان، کودکان، پیر و جوان --
 • 1:00 - 1:02
  و حرکت کنند به سوی خارج از شهر
 • 1:02 - 1:05
  تا هدف گلوله قرارگیرند
  و در چاله ها رها شوند.
 • 1:06 - 1:07
  یا لهستانی ها،
 • 1:07 - 1:12
  که در شهرها و روستاهای اطراف اردوگاه های
  مرگ زندگی می کردند،
 • 1:12 - 1:14
  که هر روز شاهد بودند
 • 1:14 - 1:17
  که قطارهای پر از مردم می روند
 • 1:17 - 1:19
  و خالی برمی گردند.
 • 1:20 - 1:23
  اما با همه اینها، چه کسی نادرست می گوید؟
 • 1:24 - 1:25
  خطاکاران.
 • 1:26 - 1:29
  آنهایی که می گویند، «ما کردیم.
 • 1:29 - 1:31
  من کردم.»
 • 1:31 - 1:33
  حال شاید عرضحالی هم اضافه کنند.
 • 1:33 - 1:38
  می گویند، «گزینه دیگری نداشتم. مجبور بودم.»
 • 1:38 - 1:41
  با این حال می گویند، «من کردم.»
 • 1:42 - 1:43
  فکر کنید.
 • 1:44 - 1:49
  حتی در یک دادگاه جنایات جنگی از زمان پایان
  جنگ دوم جهانی
 • 1:49 - 1:56
  یک خاطی از ملیت های مختلف پیدا نشده که بگوید:
  «این اتفاق نیفتاد.»
 • 1:57 - 2:02
  تازه، ممکن است گفته باشند، «مجبورم کردند،»
  اما هرگز نگفته اند که اتفاق نیفتاده است.
 • 2:02 - 2:03
  بعد از فکر کردن به آن،
 • 2:03 - 2:07
  به این نتیجه رسیدم که پرداختن به انکار
  در برنامه من جایی ندارد؛
 • 2:07 - 2:11
  چیزهای بزرگتری دارم که بهشان فکر کنم،
  یا درباره شان بنویسم و تحقیق کنم،
 • 2:11 - 2:12
  و از آن عبور کردم.
 • 2:13 - 2:16
  سریع ده سال بیاییم به جلو،
 • 2:16 - 2:18
  دو پژوهشگر کارکشته--
 • 2:18 - 2:21
  دو تن از معتبرترین مورخان هولوکاست --
 • 2:21 - 2:22
  سراغم آمدند و گفتند،
 • 2:22 - 2:24
  «دبرا، بریم قهوه بنوشیم.
 • 2:24 - 2:27
  ما یک ایده پژوهشی داریم
  که گمان می کنیم کار تو است.»
 • 2:27 - 2:31
  کنجکاو و خشنود از این که
  با ایده نزد من آمده اند
 • 2:31 - 2:33
  و مرا شایسته آن دانسته اند،
 • 2:33 - 2:35
  پرسیدم، «موضوع چیست؟»
 • 2:36 - 2:39
  گفتند، «انکار هولوکاست.»
 • 2:39 - 2:42
  و برای دومین بار، خندیدم.
 • 2:42 - 2:44
  انکار هولوکاست؟
 • 2:44 - 2:46
  همان هایی که می گویند زمین تخت است؟
 • 2:46 - 2:48
  همان هایی که می گویند الویس زنده است؟
 • 2:48 - 2:51
  باید روی آنها کار کنم؟
 • 2:51 - 2:53
  و این دو نفر گفتند،
 • 2:53 - 2:55
  «آره، ما کنجکاویم.»
 • 2:55 - 2:57
  این آدم ها چه می گویند؟
 • 2:57 - 2:58
  انگیزه شان چیست؟
 • 2:58 - 3:02
  چطور کاری می کنند که مردم
  گفته هایشان را باور کنند؟»
 • 3:03 - 3:06
  فکر کردم، اگر آنها گمان می کنند
  که ارزشش را دارد
 • 3:06 - 3:10
  که کمی وقت صرفش کنم --
 • 3:10 - 3:13
  شاید یک سال، شاید دو سال،
  سه، و یا حتی شاید چهار سال --
 • 3:13 - 3:15
  در ادبیات فضای آکادمیک
  به این می گویند مدت کوتاه.
 • 3:15 - 3:16
  (خنده حاضران)
 • 3:16 - 3:18
  ما خیلی آهسته کار میکنیم.
 • 3:19 - 3:20
  (خنده حاضران)
 • 3:20 - 3:22
  تا بررسی شان کنم.
 • 3:22 - 3:23
  و کردم.
 • 3:23 - 3:26
  تحقیقم را کردم و به چند نتیجه رسیدم،
 • 3:26 - 3:29
  دوتای آنها را امروز به شما درمیان می گذارم.
 • 3:29 - 3:30
  یک:
 • 3:30 - 3:35
  انکارکنندگان گرگ در لباس گوسفندند.
 • 3:36 - 3:39
  همه شان یکی هستند: نازی، نئونازی --
 • 3:39 - 3:42
  با خودتان است که قبلش «نئو» را قرار بدهید
  یا نه.
 • 3:43 - 3:45
  ولی وقتی که من بررسی شان کردم،
 • 3:45 - 3:50
  نه خبری از اونیفرم شبیه اس اس بود،
 • 3:50 - 3:53
  نه نشان صلیب شکسته نقش بر دیوار،
 • 3:53 - 3:55
  و نه سلام نظامی مخصوص نازی ها --
 • 3:55 - 3:57
  هیچ کدام نبودند.
 • 3:57 - 4:00
  در عوض
 • 4:00 - 4:04
  افرادی را در قالب چهره های علمی محترم یافتم.
 • 4:05 - 4:06
  چی داشتند؟
 • 4:06 - 4:08
  موسسه داشتند.
 • 4:08 - 4:12
  «موسسه بررسی تاریخی.»
 • 4:12 - 4:15
  مجله داشتند، -- مثلا مجله --
 • 4:15 - 4:18
  «مجله بررسی تاریخی.»
 • 4:18 - 4:21
  مجله ای که پر بود از مقاله--
 • 4:21 - 4:23
  مقاله های پانویس دار.
 • 4:24 - 4:26
  و اسم جدیدی داشتند.
 • 4:26 - 4:29
  نه طرفدار نئونازی،
 • 4:29 - 4:31
  و نه ضدسامی--
 • 4:31 - 4:32
  تجدیدنظرطلب.
 • 4:33 - 4:35
  می گفتند: «ما تجدیدنظرطلبیم.
 • 4:35 - 4:38
  می خواهیم یک کار را انجام دهیم:
 • 4:38 - 4:41
  اشتباهات تاریخ نگاری را اصلاح می کنیم.»
 • 4:42 - 4:48
  اما کاری که باید میکردی این بود که
  تنها یک اینچ عمیقتر از سطح را نگاه می کردی،
 • 4:48 - 4:50
  و چه پیدا می کردی؟
 • 4:50 - 4:52
  همان تحسین هیتلر،
 • 4:52 - 4:54
  تحسین رایش سوم،
 • 4:54 - 4:57
  ضدسامی گری، نژادپرستی، تعصب.
 • 4:58 - 5:00
  این همان چیزی است که نظر مرا جلب کرد.
 • 5:00 - 5:07
  ضدسامی گری، نژادپرستی، و تعصب
  به عنوان گفتمان منطقی عرض اندام می کرد.
 • 5:09 - 5:10
  چیز دیگری که پیدا کردم --
 • 5:10 - 5:14
  به بسیاری از ما یادداده شه که فکر کنیم
  فکت داریم و عقیده --
 • 5:14 - 5:16
  پس از مطالعه بر انکارکنندگان،
 • 5:16 - 5:17
  من طور دیگری فکر میکنم.
 • 5:17 - 5:19
  فکت داریم،
 • 5:19 - 5:21
  عقیده داریم،
 • 5:21 - 5:22
  و دروغ داریم.
 • 5:23 - 5:28
  و انکارکنندگان می خواهند کاری کنند که
  دروغهایشان را بردارند،
 • 5:29 - 5:30
  جامه عقیده بر آن بپوشانند --
 • 5:30 - 5:32
  شاید جامه ای از جنس خشم،
 • 5:32 - 5:35
  شاید از جنس عقاید مبتکرانه --
 • 5:35 - 5:36
  اما اگر اینها عقیده هستند،
 • 5:36 - 5:39
  باید بخشی از یک مکالمه باشند.
 • 5:39 - 5:42
  و اینجاست که به حقایق دست درازی می کنند.
 • 5:43 - 5:45
  من کارم را منتشر کردم --
 • 5:45 - 5:46
  کتاب انتشار یافت،
 • 5:46 - 5:49
  «انکار هولوکاست: یورش فزاینده به حقیقت و حافظه.»
 • 5:50 - 5:51
  این اتفاق در کشورهای مختلف افتاد،
 • 5:51 - 5:54
  از جمله اینجا در پنگوئن بریتانیا،
 • 5:54 - 5:57
  و من کارم با آن دوستان به پایان رسید و آماده بودم
  که از ماجرا عبور کنم.
 • 5:58 - 6:02
  بعد نامه پنگوئن بریتانیا رسید،
 • 6:02 - 6:05
  و برای سومین بار، خندیدم ...
 • 6:07 - 6:08
  به اشتباه.
 • 6:09 - 6:11
  نامه را باز کردم،
 • 6:11 - 6:17
  که اطلاع میداد دیوید اروینگ
  علیه من شکایت کرده
 • 6:17 - 6:18
  در بریتانیا
 • 6:18 - 6:21
  چرا که او را انکارکننده هولوکاست خوانده بودم.
 • 6:22 - 6:24
  دیوید اروینگ از من شکایت کرده؟
 • 6:24 - 6:25
  دیوید اروینگ کی بود؟
 • 6:25 - 6:28
  دیوید اروینگ یک نویسنده کارهای تاریخی بود،
 • 6:28 - 6:30
  که بیشتر مربوط به جنگ دوم جهانی بود،
 • 6:30 - 6:33
  و تقریبا همه کارهایش از این موضع بود که
 • 6:33 - 6:37
  نازی ها آنقدرها بد نبودند،
 • 6:37 - 6:40
  و متفقین آنقدرها هم خوب نبودند.
 • 6:40 - 6:42
  و یهودیان، هرآنچه که برسرشان آمد،
 • 6:42 - 6:43
  به نوعی سزاوارش بودند.
 • 6:44 - 6:46
  او اسناد را می شناخت.
 • 6:46 - 6:47
  او فکت ها را می دانست.
 • 6:47 - 6:50
  اما طوری آنها را به هم پیچانده بود که
  این عقیده را از آن منتج کند.
 • 6:51 - 6:54
  او همیشه یک انکارکننده هولوکاست نبود،
 • 6:54 - 6:55
  اما در اواخر دهه ۸۰
 • 6:55 - 6:58
  او به شدت به این ایده چسبید.
 • 7:00 - 7:03
  دلیل خنده ام این نیز بود که
  او همانی بود که
 • 7:03 - 7:05
  نه تنها انکار کننده هولوکاست بود،
 • 7:05 - 7:07
  بلکه به نظر خیلی هم مفتخر می آمد.
 • 7:07 - 7:09
  او مردی بود -- نقل قول می کنم --
 • 7:09 - 7:12
  که گفت: «می خواهم
  کشتی جنگی آشویتس را غرق کنم.»
 • 7:13 - 7:15
  او مردی بود
 • 7:15 - 7:19
  که به خالکوبی روی بازوی یک اسیر آشویتس
  اشاره کرد و گفت:
 • 7:20 - 7:21
  «چقدر پول درآوردی
 • 7:21 - 7:25
  از این شماره ای که دادی روی بازویت
  خالکوبی کنند؟»
 • 7:26 - 7:27
  او مردی بود که می گفت:
 • 7:27 - 7:30
  «در اتومبیل سناتور کندی افراد بیشتری مردند
 • 7:30 - 7:32
  در چاپاکوئیدیک
 • 7:32 - 7:35
  در مقایسه با اتاق های گاز آشویتس.»
 • 7:35 - 7:38
  مرجع آمریکایی دارد، ولی می توانید خودتان
  درباره اش تحقیق کنید.
 • 7:39 - 7:42
  او اصلا آدمی نبود که به نظر برسد
 • 7:42 - 7:45
  از این که هولوکاست را انکار می کند شرمنده است
  یا خاموشی پیشه کند.
 • 7:45 - 7:49
  حال، بسیاری از همکاران آکادمیکم
  توصیه می کردند که
 • 7:49 - 7:51
  -- «دبرا اصلا بهش اهمیت نده.»
 • 7:51 - 7:54
  وقتی برایشان توضیح می دادم که
  نمی شود به یک منبع اطلاعات غلط بی اعتنایی کرد،
 • 7:54 - 7:57
  می گفتند: «اصلا چه کسی حرف او را باور می کند؟»
 • 7:58 - 8:00
  ولی یک مشکل وجود داشت:
 • 8:00 - 8:05
  قانون بریتانیا گناه و بار اثبات را
  بر دوش من نهاد
 • 8:05 - 8:08
  تا ثابت کنم آنچه که گفته ام حقیقت است،
 • 8:08 - 8:11
  درست برعکس آمریکا
 • 8:11 - 8:12
  و بسیاری دیگر از کشورها:
 • 8:12 - 8:15
  این که از او بخواهند ثابت کند که حقیقت ندارد.
 • 8:16 - 8:17
  معنای این چه بود؟
 • 8:17 - 8:21
  معنی اش این بود که اگر نمی جنگیدم،
 • 8:21 - 8:23
  او خود به خود می برد.
 • 8:24 - 8:26
  و اگر او خود به خود پیروز می شد،
 • 8:26 - 8:28
  می توانست به طور مشروع ادعا کند که،
 • 8:28 - 8:34
  نسخه من، دیوید اروین، از هولوکاست
  نسخه برحق است.
 • 8:34 - 8:36
  معلوم شد که دبرا لیپستاد به من افترا زده
 • 8:36 - 8:38
  و من را انکارکننده هولوکاست خطاب کرده.
 • 8:38 - 8:42
  و در حقیقت، من دیوید اروینگ،
  یک انکارکننده هولوکاست نیستم.»
 • 8:42 - 8:44
  و آن نسخه از روایت چه بود؟
 • 8:44 - 8:47
  طرحی برای کشتن یهودیان وجود نداشت،
 • 8:47 - 8:50
  اتاق های گاز واقعیت نداشتند،
 • 8:50 - 8:51
  تیرباران وجود نداشت،
 • 8:51 - 8:55
  هیتلر به هیج یک از رنج هایی که برده شد
  ربطی نداشت،
 • 8:55 - 8:58
  و همه این ها را یهودیان سرهم کرده اند
 • 8:58 - 9:01
  تا از آلمان پول بگیرند
 • 9:01 - 9:03
  و به آمریکا بروند،
 • 9:03 - 9:06
  و همه این کارها را با کمک و همدستی متفقین کردند--
 • 9:06 - 9:09
  آنها اسناد و مدارکش را هم سرهم کرده اند.
 • 9:10 - 9:13
  نمی توانستم بگذارم این بماند
 • 9:13 - 9:15
  و با یک بازمانده
 • 9:16 - 9:18
  یا فرزند یک بازمانده هولوکاست
  برخورد داشته باشد.
 • 9:18 - 9:20
  نمی توانستم بگذارم بماند
 • 9:20 - 9:24
  و اسم خودم را یک پژوهشگر
  مسئول تاریخ بگذارم.
 • 9:25 - 9:27
  پس جنگیدیم.
 • 9:27 - 9:29
  و برای آن دسته از شمایی
  که فیلم «انکار» را ندیده اید،
 • 9:29 - 9:30
  پایانش را لو می دهم:
 • 9:30 - 9:32
  پیروز شدیم.
 • 9:32 - 9:33
  (خنده حاضران)
 • 9:33 - 9:36
  (تشویق حاضران)
 • 9:40 - 9:44
  قاضی دیوید اروینگ را
 • 9:44 - 9:48
  دروغگو،
 • 9:48 - 9:49
  نژادپرست،
 • 9:49 - 9:50
  و ضدسامی شناخت.
 • 9:50 - 9:52
  دیدگاه او از تاریخ مغرضانه بود،
 • 9:52 - 9:54
  او دروغ گفت، تاریخ را مخدوش کرد--
 • 9:54 - 9:57
  و مهمتر از همه این که،
 • 9:57 - 9:59
  این کار را آگاهانه کرد.
 • 9:59 - 10:03
  ما در بیش از ۲۵ مورد عمده
  و مختلف یک الگو را نشان دادیم.
 • 10:03 - 10:06
  نه در مورد چیزهای کوچک --
  خیلی از ما در این جمع کتاب نوشته ایم،
 • 10:07 - 10:08
  داریم کتاب می نویسیم؛
 • 10:08 - 10:11
  همیشه اشتباه می کنیم، از همین روست که
  دوست داریم ویراست دوم داشته باشیم:
 • 10:11 - 10:12
  تا اشتباهات را تصحیح کنیم.
 • 10:12 - 10:14
  (خنده حاضران)
 • 10:15 - 10:18
  اما اینجا او همواره در
  همان مسیر حرکت کرده:
 • 10:19 - 10:21
  مقصر کردن یهودیان،
 • 10:21 - 10:23
  تبرئه نازی ها.
 • 10:24 - 10:25
  ولی ما چطور دعوا را بردیم؟
 • 10:26 - 10:32
  کاری که ما کردیم تعقیق ردپای او
  تا منابعش بود.
 • 10:32 - 10:34
  و چی یافتیم؟
 • 10:34 - 10:35
  نه در اغلب مواقع،
 • 10:36 - 10:37
  و نه در بیشتر مواقع،
 • 10:37 - 10:42
  بلکه در تک تک مواردی که
  او به هولوکاست ارجاع داده بود،
 • 10:42 - 10:46
  مدرک کذایی او یا مخدوش بود،
 • 10:46 - 10:48
  یا نیمه حقیقی،
 • 10:48 - 10:49
  یا تاریخش عوض شده بود،
 • 10:49 - 10:51
  یا روال وقایع عوض شده بود،
 • 10:51 - 10:53
  یا فردی وارد بحث شده بود که
  در واقع آنجا حضور نداشت.
 • 10:53 - 10:56
  به عبارت دیگر،
  او مدارکی نداشت.
 • 10:56 - 10:58
  مدارکش این را ثابت نمی کرد.
 • 10:58 - 11:01
  ما آنچه را که رخ داده بود، ثابت نکردیم --
 • 11:02 - 11:04
  ثابت کردیم که آنچه او گفته بود رخ داده --
 • 11:04 - 11:07
  و بقیه انکارکنندگان،
  چرا که او یا از آنان نقل قول کرده بود
 • 11:07 - 11:10
  یا این که بحث خود را از او می گرفتند--
 • 11:10 - 11:11
  واقعیت ندارد.
 • 11:11 - 11:12
  برای آنچه که ادعا می کنند --
 • 11:12 - 11:15
  شاهدی ندارند که ثابتش کنند.
 • 11:17 - 11:21
  خب، چرا داستان من بیش
  از یک داستان عادی است
 • 11:21 - 11:25
  درباره یک شکایت عجیب، طولانی
  شش ساله و دشوار،
 • 11:25 - 11:30
  یک استاد دانشگاه آمریکایی
  به دادگاه کشیده شود
 • 11:30 - 11:33
  توسط مردی که دادگاه
  در قضاوتش گفت
 • 11:33 - 11:36
  یک مجادله کننده نئونازی است؟
 • 11:36 - 11:37
  پیامش چیست؟
 • 11:38 - 11:41
  به نظر من از نظر بررسی
  مسئله حقیقت،
 • 11:41 - 11:43
  پیامی بسیار چشمگیر دارد.
 • 11:43 - 11:45
  چرا که امروز،
 • 11:45 - 11:47
  همانطور که همه ما می دانیم،
 • 11:47 - 11:51
  حقیقت و فکت ها تحت حمله قرار گرفته اند.
 • 11:52 - 11:55
  رسانه های اجتماعی، در کنار همه مواهبی که
  به ما داده،
 • 11:55 - 12:01
  در عین حال اجازه داده تا تفاوت میان فکت ها --
  واقعیت های اثبات شده --
 • 12:01 - 12:02
  و دروغ ها
 • 12:02 - 12:04
  کمرنگ شود.
 • 12:05 - 12:06
  سوما:
 • 12:07 - 12:08
  افراطی گرایی.
 • 12:09 - 12:13
  شاید دیگر رداهای کو کلاس کلن را نبینید،
 • 12:13 - 12:15
  از صلیب های سوزان خبری نباشد،
 • 12:15 - 12:19
  حتی دیگر زبان راست گرای
  برتری جویانه سفید را نشنوید.
 • 12:19 - 12:24
  شاید با این اسم ها باشد: «راست افراطی»،
  «جبهه ملی» -- هر اسمی که تصور کنید.
 • 12:24 - 12:30
  اما در زیر، همان افراطی گرایی
  که در انکار هولوکاست یافتم
 • 12:30 - 12:33
  به عنوان یک گفتمان منطقی جولان می دهد.
 • 12:35 - 12:40
  ما در عصری زندگی می کنیم
  که حقیقت در موضع دفاعی قرار گرفته.
 • 12:40 - 12:43
  یک کارتون نیویورکر یادم آمد.
 • 12:43 - 12:45
  اخیرا نشریه نیویورکر
  کارتونی داشت از یک مسابقه
 • 12:45 - 12:49
  که میزبان دارد به یکی
  از شرکت کنندگان می گوید،
 • 12:49 - 12:51
  «بله خانم، جواب شما درست است.
 • 12:51 - 12:53
  اما صدای رقیب شما بلندتر از شما بود،
 • 12:54 - 12:55
  پس امتیاز به او می رسد.»
 • 12:56 - 12:58
  چه میتوانیم بکنیم؟
 • 12:59 - 13:00
  اول از همه ،
 • 13:00 - 13:05
  گول ظواهر منطقی را نخوریم.
 • 13:05 - 13:07
  باید به عمق نگاه کنیم،
 • 13:07 - 13:10
  و آنجاست که افراطی گرایی را میابیم.
 • 13:11 - 13:13
  دوم،
 • 13:13 - 13:19
  باید بدانیم که حقیقت نسبی نیست.
 • 13:21 - 13:23
  سوم،
 • 13:23 - 13:26
  باید تهاجمی عمل کنیم،
 • 13:26 - 13:28
  نه تدافعی.
 • 13:29 - 13:31
  وقتی کسی ادعایی غیرعادی می کند،
 • 13:31 - 13:35
  حتی اگر صاحب یکی از
  بالاترین مناصب کشور هم باشد،
 • 13:35 - 13:37
  اگر نگوییم در جهان --
 • 13:37 - 13:38
  باید به آنها بگوییم،
 • 13:38 - 13:40
  «سندش کجاست؟
 • 13:40 - 13:43
  مدرکش کو؟»
 • 13:43 - 13:45
  باید آنها را مسئول نگاه داریم.
 • 13:46 - 13:50
  نباید طوری رفتار کنیم که انگار دروغهای آنان
  مثل حقیقت است.
 • 13:51 - 13:55
  و همانطور که قبلا گفتم
  حقیقت نسبی نیست.
 • 13:55 - 13:58
  بسیاری از ما در فضای آکادمیک
  رشد یافته ایم
 • 13:58 - 14:00
  و در تفکر لیبرال و روشنگر،
 • 14:00 - 14:03
  جایی که یاد گرفته ایم
  درباره همه چیز می شود بحث کرد.
 • 14:03 - 14:05
  اما این مسئله الان نیست.
 • 14:05 - 14:09
  چیزهایی هست که حقیقت دارند.
 • 14:09 - 14:12
  فاکت های غیرقابل انکار --
 • 14:12 - 14:14
  حقایق محض.
 • 14:15 - 14:19
  این را گالیله قرنها پیش به ما یاد داد.
 • 14:19 - 14:24
  حتی وقتی که از سوی واتیکان مجبور به توبه شد
 • 14:24 - 14:27
  تا بگوید که زمین به دور خورشید میگردد،
 • 14:27 - 14:28
  او زیر بار نرفت،
 • 14:28 - 14:30
  و چه گفت؟
 • 14:30 - 14:34
  «و همچنان، زمین هنوز میچرخد.»
 • 14:35 - 14:38
  زمین تخت نیست.
 • 14:38 - 14:40
  آب و هوا دارد تغییر میکند.
 • 14:41 - 14:44
  الویس زنده نیست.
 • 14:44 - 14:45
  (خنده حاضران)
 • 14:45 - 14:48
  (تشویق حاضران)
 • 14:48 - 14:50
  و مهمتر از همه،
 • 14:50 - 14:55
  حقیقت و واقعیت هدف تهاجم اند.
 • 14:55 - 14:57
  کار پیش روی ما،
 • 14:57 - 14:58
  وظیفه پیش روی ما،
 • 14:58 - 15:00
  چالش پیش روی ما،
 • 15:00 - 15:01
  بزرگ است.
 • 15:02 - 15:04
  زمان برای مبارزه کوتاه است.
 • 15:05 - 15:08
  باید اکنون اقدام کنیم.
 • 15:09 - 15:12
  بعدا خیلی دیر خواهد بود.
 • 15:12 - 15:13
  سپاسگزارم.
 • 15:13 - 15:18
  (تشویق حاضران)
Title:
ورای دروغ‌های انکار هولوکاست
Speaker:
دبورا لیپستات
Description:

دبورا لیپستات، کارشناس تاریخ در تعریف داستان جالب توجهش از تحقیق خود درباره انکارکنندگان هولوکاست و مخدوش کردن آگانه تاریخ توسط آنان می‌گوید:‌ «حقایق هست، عقاید هست و دروغ هست.» لیپستات ما را ترغیب می‌کند تا علیه آنانی که حقایق و وقایع را هدف تهاجم قرار می‌دهند، برخیزیم. او می‌گوید:‌ «حقیقت نسبی نیست.»

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:30

Persian subtitles

Revisions