Return to Video

آنچه از ۱۰۰ روز رد شدن آموختم

 • 0:01 - 0:02
  وقتی شش سالم بود،
 • 0:02 - 0:04
  هدایایی گرفتم.
 • 0:04 - 0:08
  معلم کلاس اولم
  این ایده بینظیر را داشت.
 • 0:08 - 0:11
  میخواست که ما هدیه گرفتن را
  تجربه کنیم
 • 0:11 - 0:15
  اما همچنین فضیلت تعریف کردن
  از یکدیگر را هم بیاموزیم.
 • 0:16 - 0:19
  بنابراین همه ما را
  جلوی کلاس جمع کرد
 • 0:19 - 0:22
  و هدیهها را آورد
  و در گوشهای چید.
 • 0:22 - 0:22
  و گفت،
 • 0:23 - 0:25
  «چرا همین جا نایستیم
  و از هم تعریف نکنیم؟
 • 0:25 - 0:27
  اگر شنیدید اسمتان را گفتند
 • 0:27 - 0:30
  بروید و جایزه خود را برداشته و بنشینید.»
 • 0:31 - 0:32
  چه ایده عالی، نه؟
 • 0:33 - 0:34
  چه اتفاقی میتونست بیفته؟
 • 0:34 - 0:36
  (خنده)
 • 0:36 - 0:38
  خب، در شروع ۴۰ نفر بودیم،
 • 0:38 - 0:41
  و هر بار که اسمی را میشنیدم،
 • 0:41 - 0:43
  فریاد شادمانی از ته دل میکشیدم.
 • 0:43 - 0:46
  و بعد ۲۰ نفر ماندیم،
 • 0:46 - 0:48
  و بعد ۱۰ نفر،
 • 0:48 - 0:49
  و ۵ نفر ...
 • 0:50 - 0:51
  و سه نفر.
 • 0:51 - 0:53
  و من یکی از آنها.
 • 0:53 - 0:54
  و تعریفها تمام شد.
 • 0:56 - 0:58
  خب آن لحظه داشتم گریه میکردم.
 • 0:59 - 1:01
  و معلم وحشت کرده بود.
 • 1:01 - 1:04
  گفت: «میشه یکی حرف خوبی
  درباره اینها بگه؟»
 • 1:04 - 1:05
  (خنده)
 • 1:05 - 1:08
  «هیچ کس؟ خب چرا نمیروید
  جایزهتان را بدارید و بنشینید.
 • 1:08 - 1:10
  پس سال بعد مراقب
  رفتارتان باشید --
 • 1:10 - 1:12
  شاید کسی حرف خوبی
  دربارهتان بزند.»
 • 1:12 - 1:14
  (خنده)
 • 1:14 - 1:16
  خب الان که دارم این را
  برایتان شرح میدهم
 • 1:16 - 1:19
  شاید متوجه شدید که چقدر
  این ماجرا خوب یادم مانده.
 • 1:19 - 1:20
  (خنده)
 • 1:21 - 1:23
  اما نمیدانم که از ما کدام یک
  حس بدتری داشت؟
 • 1:23 - 1:25
  من یا معلم؟
 • 1:25 - 1:28
  حتما باید فهمیده باشد که رویدادی
  با منظور ایجاد روحیه تیمی را
 • 1:28 - 1:31
  به دست انداختن جمعی سه کودک
  شش ساله تبدیل کرده بود.
 • 1:32 - 1:33
  و از طنز هم خبری نبود.
 • 1:33 - 1:36
  میدانید وقتی آدمها در تلویویزیون
  دست انداخته میشوند
 • 1:36 - 1:37
  بامزه است.
 • 1:37 - 1:39
  اما آن روز اصلاً خندهدار نبود.
 • 1:39 - 1:42
  خب آن یک نسخهای از من بود
 • 1:42 - 1:46
  و میمیرم اگر دوباره در
  آن موقعیت قرار بگیرم --
 • 1:46 - 1:48
  در انظار رد شدن.
 • 1:48 - 1:50
  نسخهای بود خودش.
 • 1:50 - 1:52
  حالا بریم به هشت سال بعد.
 • 1:52 - 1:54
  بیل گیتس به زادگاهم آمد --
 • 1:54 - 1:56
  پکن، چین --
 • 1:56 - 1:57
  برای سخنرانی،
 • 1:57 - 1:59
  و من پیامش را دیدم.
 • 1:59 - 2:01
  عاشق این بشر شدم.
 • 2:01 - 2:04
  فکر کردم آره دیگر میدانم
  که چه خواهم کرد.
 • 2:04 - 2:06
  آن شب نامهای برای خانوادهام نوشتم
 • 2:06 - 2:08
  با این مضمون: «تا ۲۵ سالگی،
 • 2:08 - 2:11
  بزرگترین شرکت جهان را خواهم ساخت،
 • 2:11 - 2:13
  و آن شرکت مایکروسافت را خواهد خرید.»
 • 2:13 - 2:15
  (خنده)
 • 2:15 - 2:17
  من حسابی این ایدهی
  فتح جهان را بلعیده بودم --
 • 2:18 - 2:19
  استیلا، درسته؟
 • 2:19 - 2:22
  و از خودم درنیاوردم
  که همچنین نامهای را نوشتم.
 • 2:22 - 2:23
  و اینجا آن را دارم --
 • 2:23 - 2:25
  (خنده)
 • 2:25 - 2:27
  لازم نیست کل آن را بخوانید --
 • 2:27 - 2:29
  (خنده)
 • 2:29 - 2:32
  دست خط بدی هم دارم،
  اما کلید واژهها را برجسته کردم.
 • 2:34 - 2:35
  ایده را گرفتید.
 • 2:35 - 2:37
  (خنده)
 • 2:37 - 2:38
  خب ...
 • 2:39 - 2:41
  این هم یک روی دیگر من بود:
 • 2:41 - 2:44
  کسی که جهان را فتح خواهد کرد.
 • 2:44 - 2:45
  خب، دوسال بعد،
 • 2:45 - 2:49
  این فرصت به من داده شد
  که به آمریکا بیایم.
 • 2:49 - 2:51
  دو دستی به آن چسبیدم،
 • 2:51 - 2:53
  چون جایی بود که بیل گیتس
  آنجا زندگی میکرد، نه؟
 • 2:53 - 2:54
  (خنده)
 • 2:54 - 2:57
  فکر کردم که شروع
  سفر کارآفرینی من خواهد بود.
 • 2:58 - 3:00
  بگذریم، سریع برویم به ۱۴سال بعد.
 • 3:00 - 3:01
  ۳۰ ساله بودم.
 • 3:01 - 3:04
  نه آن شرکت را نساختم.
 • 3:04 - 3:05
  حتی شروع هم نکردم.
 • 3:05 - 3:09
  راستش مدیر بازاریابی یکی از ۵۰۰ شرکت
  پردرآمد مجله فورچن بودم.
 • 3:09 - 3:11
  و حس گیر افتادن داشتم؛
 • 3:11 - 3:12
  راکد بودم.
 • 3:13 - 3:14
  چرا اینطور بود؟
 • 3:14 - 3:17
  آن پسر ۱۴ساله که آن نامه را
  نوشته بود کجا بود؟
 • 3:17 - 3:19
  نه اینکه تلاش خود را نکرده باشد.
 • 3:19 - 3:23
  بلکه هر بار ایدهای نو داشتم،
 • 3:23 - 3:25
  هر بار میخواستم چیز نو را تجربه کنم،
 • 3:25 - 3:26
  حتی سر کار --
 • 3:26 - 3:28
  میخواستم پیشنهادی ارائه کنم،
 • 3:28 - 3:31
  میخواستم در جمعی بلند صحبت کنم --
 • 3:31 - 3:33
  حس میکردم نبردی دائمی وجود دارد
 • 3:33 - 3:36
  بین شش سالگی و ۱۴ سالگی من.
 • 3:36 - 3:38
  کسی که میخواست بر دنیا غلبه کند --
 • 3:38 - 3:39
  تفاوت ایجاد کند --
 • 3:39 - 3:42
  آن دیگری که از رد شدن میترسید.
 • 3:42 - 3:45
  و هر بار آن شش ساله برنده بود.
 • 3:46 - 3:50
  و این ترس حتی بعد از شروع
  شرکت خودم هم ادامه داشت.
 • 3:50 - 3:53
  منظورم این است که وقتی در
  ۳۰ سالگی شرکتم را شروع کردم --
 • 3:53 - 3:54
  اگر قرار است بیل گیتس باشید،
 • 3:54 - 3:57
  بالاخره باید دیر یا زود شروع کرد.
 • 3:57 - 4:00
  وقتی یک کارآفرین بودم،
 • 4:00 - 4:03
  به من فرصت سرمایه گذاری ارائه شد،
 • 4:03 - 4:05
  و بعد ردم کردند.
 • 4:05 - 4:07
  این رد شدن اذیتم کرد.
 • 4:07 - 4:11
  طوری اذیت شدم که میخواستم
  درجا بیخیال همه چیز شوم.
 • 4:11 - 4:12
  اما بعد فکر کردم،
 • 4:13 - 4:17
  آیا بیل گیتس هم بعد از یک عدم پذیرش
  ساده سرمایه گذاری تسلیم میشد؟
 • 4:17 - 4:20
  آیا اصلاً هیچ کارآفرین موفقی
  اینطور تسلیم میشد؟
 • 4:20 - 4:21
  به هیچ وجه.
 • 4:21 - 4:23
  و اینجا بود که برایم روشن شد.
 • 4:23 - 4:25
  بله من میتوانم یک شرکت بهتر بسازم.
 • 4:25 - 4:27
  میتوانم یک تیم بهتر یا محصول بهتر بسازم،
 • 4:27 - 4:29
  اما از یک چیز مطمئن بودم:
 • 4:29 - 4:31
  باید رهبر بهتری باشم.
 • 4:31 - 4:32
  باید شخص بهتری باشم.
 • 4:33 - 4:36
  نباید میگذاشتم آن شش ساله
  به دیکته کردن بقیه زندگیام ادامه میداد.
 • 4:36 - 4:38
  باید او را سرجایش مینشاندم.
 • 4:39 - 4:41
  اینجا بود که آنلاین شدم
  و کمک طلب کردم.
 • 4:41 - 4:43
  گوگل دوستم بود.
 • 4:43 - 4:44
  (خنده)
 • 4:44 - 4:47
  جستجو کردم، «چطور بر ترسم
  از پذیرفته نشدن غلبه کنم؟»
 • 4:47 - 4:50
  به یکسری مقالههای روانشناسی درباره
 • 4:50 - 4:53
  منشأ ترس و درد برخورد کردم.
 • 4:53 - 4:56
  بعد رسیدم به یکسری مقالات الهامبخش
  با عنوان «راه-راه»
 • 4:56 - 4:59
  درباره «شخصی نکردن موضوع و غلبه بر آن.»
 • 4:59 - 5:01
  خب چه کسی هست که آن را نداند؟
 • 5:01 - 5:02
  (خنده)
 • 5:02 - 5:05
  اما چرا من آنقدر ترس داشتم؟
 • 5:05 - 5:07
  بعد با خوش شانسی
  این وب سایت را پیدا کردم.
 • 5:07 - 5:09
  به اسم
  rejectiontherapy.com
 • 5:09 - 5:12
  (خنده)
 • 5:12 - 5:16
  «مداوای عدم پذیرش» بازی بود که
  توسط این کارآفرین کانادایی ابداع شده بود.
 • 5:16 - 5:17
  جیسون کوملی.
 • 5:17 - 5:22
  و ایده این است که برای ۳۰ روز برید
  دنبال موردی برای رد شدن بگردید،
 • 5:22 - 5:25
  و هر روز که
  برای چیزی مردود شوید،
 • 5:25 - 5:28
  در نهایت خود را
  در برابر درد بیحس میکنید.
 • 5:29 - 5:31
  از این ایده خوشم آمد.
 • 5:31 - 5:32
  (خنده)
 • 5:32 - 5:35
  گفتم، «میدانی چیست؟
  این کار را انجام میدهم.
 • 5:35 - 5:38
  و ۱۰۰ روز این حس رد شدن
  را تجربه میکنم.»
 • 5:38 - 5:41
  و ایدههای رد شدن خودم را داشتم
 • 5:41 - 5:43
  و ویدیو بلاگی از آنها ساختم.
 • 5:44 - 5:46
  و این کاری بود که کردم.
 • 5:46 - 5:48
  آن بلاگ این شکلی بود.
 • 5:48 - 5:49
  روز اول ...
 • 5:50 - 5:51
  (خنده)
 • 5:51 - 5:55
  ۱۰۰ دلار از یک غریبه قرض کن.
 • 5:56 - 5:58
  پس رفتم جایی که کار میکردم.
 • 5:58 - 6:00
  از پلهها پایین آمدم
 • 6:00 - 6:02
  و یک یاروی گندهای را دیدم
  که پشت میز نشسته.
 • 6:02 - 6:04
  شبیه نگهبانها بود.
 • 6:04 - 6:06
  به او نزدیک شدم.
 • 6:06 - 6:08
  و داشتم راه میرفتم
 • 6:08 - 6:10
  و این طولانیترین
  راه رفتن زندگیم بود --
 • 6:10 - 6:12
  موهای پشت گردنم سیخ شده بود،
 • 6:12 - 6:15
  عرق میریختم و قلبم تند تند میزد.
 • 6:15 - 6:16
  به آنجا رسیدم و گفتم،
 • 6:16 - 6:18
  «هی آقا، میتوانم ۱۰۰ دلار
  از شما قرض کنم؟»
 • 6:18 - 6:20
  (خنده)
 • 6:20 - 6:22
  و نگاهم کرد و گفت، «نه.»
 • 6:22 - 6:24
  «چرا؟»
 • 6:24 - 6:26
  و سریع گفتم، «نه؟ معذرت میخوام.»
 • 6:27 - 6:28
  و بعد راهم را کج کردم و در رفتم.
 • 6:28 - 6:30
  (خنده)
 • 6:31 - 6:33
  بشدت احساس شرمندگی کردم.
 • 6:33 - 6:34
  اما چون از خودم فیلم گرفتم --
 • 6:34 - 6:37
  آن شب فیلم رد شدنم را تماشا کردم،
 • 6:37 - 6:39
  دیدم چقدر ترسیده بودم.
 • 6:39 - 6:42
  مثل آن کودک توی فیلم «حس ششم» بودم.
 • 6:42 - 6:43
  مردهها را میدیدم.
 • 6:43 - 6:45
  (خنده)
 • 6:45 - 6:47
  اما بعد آن یارو را دیدم.
 • 6:47 - 6:48
  آنقدر هم تهدیدآمیز نبود.
 • 6:49 - 6:51
  یک آدم تپل دوست داشتنی،
 • 6:51 - 6:54
  و حتی از من پرسیده بود، «چرا؟»
 • 6:54 - 6:57
  در واقع، از من دعوت کرده بود
  خودم را توضیح دهم.
 • 6:57 - 6:58
  و میتوانستم کلی چیزها بگم.
 • 6:58 - 7:01
  میتوانستم توضیح دهم و مذاکره کنم.
 • 7:01 - 7:02
  هیچکدام را انجام ندادم.
 • 7:03 - 7:05
  و در عوض فرار کردم.
 • 7:05 - 7:09
  حس کردم این مثل میکروکوزوم زندگیم میماند.
  (مشت نمونه خروار)
 • 7:09 - 7:11
  هربار با کوچکترین رد شدنی مواجه میشدم،
 • 7:11 - 7:14
  با سرعت هر چه تمام در میرفتم.
 • 7:14 - 7:15
  و میدانید چیست؟
 • 7:15 - 7:17
  روز بعد، بیخیال از نتیجه،
 • 7:17 - 7:18
  دیگر نباید فرار میکردم.
 • 7:18 - 7:19
  باید درگیر میشدم.
 • 7:20 - 7:22
  روز دو: تقاضا برای «برگر اضافی.»
 • 7:22 - 7:24
  (خنده)
 • 7:24 - 7:26
  به یک برگر فروشی رفتم،
 • 7:26 - 7:29
  ناهارم را تمام کردم،
  پیش صندوقدار رفتم و گفتم،
 • 7:29 - 7:31
  «میشه یک برگر اضافه
  مجانی داشته باشم؟»
 • 7:31 - 7:33
  (خنده)
 • 7:33 - 7:35
  گیج شده بود، «برگر اضافه مجانی چیه؟»
 • 7:35 - 7:37
  (خنده)
 • 7:37 - 7:40
  گفتم «مثل نوشیدنی مجانی اضافه
  میمونه اما با برگر.»
 • 7:40 - 7:43
  و او گفت،« متأسفم رفیق اما
  برگر اضافه مجانی نداریم.»
 • 7:43 - 7:44
  (خنده)
 • 7:44 - 7:48
  خب اینجا دوباره رد شدم
  اما جای فرار ماندم.
 • 7:48 - 7:50
  گفتم، «خب من عاشق برگرهانون هستم،
 • 7:50 - 7:52
  شعبه شما را دوست دارم،
 • 7:52 - 7:54
  و اگر شما رفقا یک برگر
  اضافه مجانی بهم بدید،
 • 7:54 - 7:55
  بیشتر عاشقتان میشم.»
 • 7:55 - 7:57
  (خنده)
 • 7:57 - 7:59
  و او گفت، «خب باشه، بگذار به مدیرم بگم.
 • 7:59 - 8:02
  و شاید این کار را برات انجام بده.
  اما متأسفانه امروز نمیشه.»
 • 8:02 - 8:04
  بعد رفتم.
 • 8:04 - 8:05
  و راستش
 • 8:05 - 8:08
  فکر نکنم هیچوقت برگر اضافه
  مجانی را انجام داده باشند.
 • 8:08 - 8:09
  (خنده)
 • 8:09 - 8:11
  فکر کنم هنوز هم همانجا باشند.
 • 8:11 - 8:14
  اما دیگر خبری نبود از حس مرگ و زندگی
 • 8:14 - 8:16
  که اولین بار داشتم،
 • 8:16 - 8:18
  چون همانجا ماندم --
 • 8:18 - 8:19
  درگیرش شدم.
 • 8:19 - 8:22
  گفتم، «عالیه. دارم چیزهایی یاد میگیرم.
 • 8:23 - 8:24
  خوبه.»
 • 8:24 - 8:26
  و روز سوم: نوبت دوناتهای المپیک شکل بود.
 • 8:27 - 8:29
  اینجا بود که زندگیم زیر و زبر شد.
 • 8:30 - 8:32
  رفتم کریسپی کریم.
 • 8:32 - 8:34
  دونات فروشی عمدتاً در
 • 8:34 - 8:36
  بخش جنوبی آمریکاست.
 • 8:36 - 8:37
  شاید اینطرفها هم باشد.
 • 8:38 - 8:39
  و رفتم داخل،
 • 8:39 - 8:42
  و گفتم، «میتوانم دوناتهایی به
  شکل نمادهای المپیک داشته باشم؟
 • 8:42 - 8:45
  اینطور که پنج تا دونات در هم حلقه شوند...»
 • 8:45 - 8:47
  منظورم اینه که به هیچ وجه
  جواب مثبت نمیگرفتم.
 • 8:48 - 8:50
  زن دونات پز حرفم را جدی گرفت.
 • 8:50 - 8:51
  (خنده)
 • 8:51 - 8:52
  کاغذی را پهن کرد
 • 8:53 - 8:55
  و شروع کرد به ترکیب رنگها و حلقهها
 • 8:55 - 8:57
  و گفت «چطوری درستش کنم؟»
 • 8:57 - 8:59
  و ۱۵ دقیقه بعد
 • 8:59 - 9:02
  با جعبهای سراغم آمد
  که شبیه حلقههای المپیک بود.
 • 9:02 - 9:04
  و شدیداً تحت تاثیر قرار گرفتم.
 • 9:04 - 9:06
  باورم نمیشد.
 • 9:06 - 9:10
  و آن ویدیو در یوتیوب بالای ۵ میلیون
  بازدید کننده داشت.
 • 9:10 - 9:13
  حتی جهان هم باورش نمیشد.
 • 9:13 - 9:14
  (خنده)
 • 9:15 - 9:19
  میدانید بخاطر آن قضیه تو روزنامهها بودم،
 • 9:19 - 9:20
  در شوهای تلویزیونی، همه جا.
 • 9:20 - 9:22
  و معروف شدم.
 • 9:22 - 9:24
  یک عالمه آدم برایم ایمیل فرستادند
 • 9:24 - 9:26
  و گفتند، «کاری که میکنم فوقالعاده است.»
 • 9:26 - 9:30
  اما میدانید شهرت و بدنامی
  به کارم نمیآمد.
 • 9:30 - 9:32
  واقعاً قصدم یاد گرفتن بود،
 • 9:32 - 9:33
  و اینکه تغییر کنم.
 • 9:33 - 9:36
  در نتیجه بقیه ۱۰۰ روز مردودی را
 • 9:36 - 9:38
  در این بازی به
 • 9:38 - 9:40
  پروژه تحقیقی تبدیل کردم.
 • 9:40 - 9:42
  میخواستم ببینم
  چه میتوانستم یاد بگیرم.
 • 9:42 - 9:44
  و کلی چیز یاد گرفتم.
 • 9:44 - 9:46
  خیلی از رازهایم را کشف کردم.
 • 9:46 - 9:49
  برای مثال، فهمیدم اگر فرار نکنم،
 • 9:49 - 9:50
  اگر رد بشم،
 • 9:50 - 9:52
  راستش امکان تبدیل «نه» به «آری» هست
 • 9:52 - 9:54
  و کلمه جادویی «چرا.»
 • 9:54 - 9:58
  بنابراین یک روز به خانه غریبهای
  رفتم و توی دستم گل داشتم.
 • 9:58 - 9:59
  در را زدم و گفتم
 • 9:59 - 10:01
  «سلام، میشه این گل را تو
  باغچه شما بکارم؟»
 • 10:01 - 10:03
  (خنده)
 • 10:03 - 10:05
  و مردی گفت، «نه.»
 • 10:05 - 10:07
  و قبل از این که برود گفتم،
 • 10:07 - 10:09
  «میشه دلیلش را بدانم.»
 • 10:09 - 10:12
  و او گفت، «خب، من سگ دارم،
 • 10:12 - 10:15
  هر چیزی که تو باغچه باشه را میکنه.
 • 10:15 - 10:16
  نمیخوام گلت تلف شه.
 • 10:16 - 10:20
  اگر میخوای این کار را کنی،
  برو آنطرف خیابان با کانی حرف بزن.
 • 10:20 - 10:21
  عاشق گلهاست.»
 • 10:21 - 10:22
  این کار را کردم.
 • 10:22 - 10:24
  رفتم آنطرف خیابان و در کانی را زدم.
 • 10:24 - 10:26
  و او از دیدنم خیلی خوشحال بود.
 • 10:26 - 10:28
  (خنده)
 • 10:28 - 10:29
  و نیم ساعت بعد
 • 10:29 - 10:31
  این گل در باغچه کانی بود.
 • 10:31 - 10:33
  مطمئنم الان وضعیت بهتری دارد.
 • 10:33 - 10:34
  (خنده)
 • 10:34 - 10:37
  اما آیا از زیر سایه مردودی اولیه
  خارج شده بودم،
 • 10:37 - 10:38
  فکر کردم چرا،
 • 10:38 - 10:40
  خب، چون آن یارو بهم اعتماد نکرد.
 • 10:40 - 10:42
  چون فکر کرد دیوانهام،
 • 10:42 - 10:44
  چون خوب لباس نپوشیده بودم،
  ظاهر خوبی نداشتم.
 • 10:44 - 10:45
  هیچکدامشان نبود.
 • 10:45 - 10:48
  به خاطر این بود که پیشنهادم
  مناسب حال او نبود.
 • 10:48 - 10:50
  و آنقدر بهم اعتماد کرده بود
  که ارجاعم دهد،
 • 10:50 - 10:52
  از لغت بازرگانی استفاده کردم.
 • 10:52 - 10:54
  آن را تبدیل به ارجاع کردم.
 • 10:55 - 10:56
  بعد یک روز --
 • 10:56 - 10:59
  و همچنین آموختم که میتوانم
  راستش چیزهای خاصی را بگویم
 • 10:59 - 11:01
  و شانسم را برای جواب آری به
  حداکثر برسانم.
 • 11:01 - 11:03
  پس برای مثال،
  یک روز به استارباکس رفتم،
 • 11:03 - 11:06
  و از مدیرش پرسیدم،
  «هی، میتوانم خوشامد گوی استارباکس بشم؟»
 • 11:07 - 11:09
  «خوشامد گوی استارباکس چه صیغهای هستش؟»
 • 11:09 - 11:11
  گفتم، «خوشامدگوهای والمارت را ندیدی؟
 • 11:11 - 11:14
  همانهایی که قبل از ورودت به فروشگاه
  بهت سلام میدهند،
 • 11:14 - 11:17
  و در اصل میخواهند مطمئن
  شوند که دزدی نمیکنی؟
 • 11:17 - 11:20
  میخواهم تجربه والمارت را به
  مشتریان استارباکس را بدهم.»
 • 11:20 - 11:21
  (خنده)
 • 11:21 - 11:24
  خب، مطمئن نیستم
  که راستش چیز خوبی باشه --
 • 11:26 - 11:28
  راستش، من واقعاً مطمئنم
  چیز بدیه.
 • 11:28 - 11:30
  و او این شکلی بود، «اوه» --
 • 11:30 - 11:32
  بله، قیافهاش اینطوری بود،
  اسمش اریک بود --
 • 11:32 - 11:34
  و اینکه، «مطمئن نیستم.»
 • 11:34 - 11:36
  و او من را اینطور شنیده بود.
  «نه چندان مطمئن.»
 • 11:36 - 11:38
  بعد از او پرسیدم، «عجیب نیست؟»
 • 11:38 - 11:40
  و او: «آره، واقعاً عجیبه مرد.»
 • 11:41 - 11:44
  اما به محضی که این حرف را زد
  یکباره کل رفتارش عوض شد.
 • 11:44 - 11:47
  جوریکه همه شک خود را گوشه زمین بگذارد.
 • 11:47 - 11:48
  و گفت «آره، این کار را انجام بده.
 • 11:48 - 11:50
  فقط خیلی عجیب و غریبش نکن.»
 • 11:50 - 11:51
  (خنده)
 • 11:51 - 11:53
  پس برای یک ساعت بعدی
  خوشامدگوی استارباکس شدم.
 • 11:54 - 11:56
  به مشتریان که داخل میآمدند سلام میدادم،
 • 11:56 - 11:58
  و راجع به تعطیلات خوش و بش میکردم.
 • 11:58 - 12:01
  راستش، نمیدانم برنامه شما برای
  حرفهای که دارید چیه،
 • 12:01 - 12:02
  اما خوشامد گو نشید.
 • 12:02 - 12:03
  (خنده)
 • 12:03 - 12:04
  واقعاً کسالتآور بود.
 • 12:05 - 12:10
  اما بعد فهمیدم که قادرم این کار
  را انجام دهم چون گفتم «عجیبه، نه؟»
 • 12:10 - 12:12
  تردیدش را به زبان آورده بودم.
 • 12:12 - 12:16
  و چون گفتم، «عجیبه، نه؟»،
  به معنای عجیب نبودن من بود.
 • 12:16 - 12:18
  یعنی که من راستش مثل او فکر میکردم،
 • 12:18 - 12:21
  آن را یک چیز عجیب میدیدم.
 • 12:21 - 12:22
  و دوباره و دوباره
 • 12:22 - 12:25
  آموختم که اگر پیش از مطرح کردن سوالم
 • 12:25 - 12:27
  تردید احتمالی افراد را
  به زبان بیاورم
 • 12:27 - 12:28
  اعتمادشان را کسب میکردم.
 • 12:28 - 12:31
  احتمالاً جوابشان به من مثبت بود.
 • 12:31 - 12:34
  و بعد یاد گرفتم که میتوانستم
  رویای زندگیم را محقق کنم ...
 • 12:34 - 12:36
  با پرسیدن.
 • 12:36 - 12:39
  میدانید، ازخانوده چهار نسل معلم میآیم
 • 12:39 - 12:42
  و مادر بزرگم همیشه به من گفته بود،
 • 12:42 - 12:44
  «هی جیا، هر کاری دلت میخواد بکن
 • 12:44 - 12:46
  اما اگر معلم بشی عالی میشه.»
 • 12:46 - 12:47
  (خنده)
 • 12:47 - 12:50
  اما من میخواستم یک کارآفرین باشم،
  که نشدم.
 • 12:50 - 12:53
  اما همیشه آرزویم بود
  که چیزی را درس بدم.
 • 12:53 - 12:55
  پس گفتم، «چطور میشه اگر برای
 • 12:55 - 12:58
  تدریس در کالج تقاضا کنم؟»
 • 12:58 - 12:59
  آن موقع در آستین زندگی میکردم
 • 12:59 - 13:01
  پس رفتم دانشگاه تگزاس در آستین
 • 13:01 - 13:04
  و در اتاق اساتید رو زدم و گفتم،
  «میتوانم سر کلاستون درس بدم؟»
 • 13:04 - 13:07
  چند بار اول به جایی نرسیدم.
 • 13:07 - 13:09
  اما چون جا نزدم --
  به کارم ادامه دادم --
 • 13:09 - 13:13
  و در تلاش سوم آن استاد
  به شدت تحت تأثیر قرار گرفت.
 • 13:13 - 13:15
  «کسی قبل از تو این کار را نکرده بود.»
 • 13:15 - 13:19
  و من آماده با پاورپوینت
  و درسم بودم.
 • 13:19 - 13:21
  او گفت، «منم میتونم ازش استفاده کنم.
 • 13:21 - 13:25
  چرا دو ماه دیگه بر نمیگردی؟
  توی برنامه درسم براش جا باز میکنم.»
 • 13:25 - 13:26
  و دو ماه بعد سر کلاس بودم.
 • 13:26 - 13:30
  این منم -- احتمالاً من را نمیبینید،
  عکس خوبی نیست.
 • 13:30 - 13:32
  میدانید یک وقتهایی
  نور شما را پس میزند.
 • 13:33 - 13:34
  (خنده)
 • 13:35 - 13:36
  اما شگفتا --
 • 13:36 - 13:39
  وقتی درس دادنم در کلاس تمام شد،
  با گریه از کلاس بیرون آمدم،
 • 13:39 - 13:40
  چون فکر کردم
 • 13:40 - 13:44
  میتوانستم رویای زندگیام
  را صرفاً با پرسیدن محقق کنم.
 • 13:44 - 13:47
  قبلاً فکر میکردم باید همهی
  اینها را به سرانجام برسانم --
 • 13:47 - 13:50
  کارآفرین بزرگی شوم یا
  برای تدریس دکتری بگیرم --
 • 13:50 - 13:52
  اما نه، فقط درخواست کردم،
 • 13:52 - 13:53
  و توانستم تدریس کنم.
 • 13:53 - 13:56
  و در آن تصویر،
  که نمیتوانید ببینید،
 • 13:56 - 13:59
  از مارتین لوتر کینگ پسر نقل قول کردم.
 • 13:59 - 14:04
  چرا؟ چون در تحقیقم دریافتم
  آمهایی که واقعاً جهان را تغییر میدهند
 • 14:04 - 14:07
  کسانی که روش زندگی و طرز فکر
  ما را تغییر میدهند،
 • 14:07 - 14:11
  آدمهایی هستند که در ابتدا و
  اغلب با پس خوردنهای شدید مواجه شدند.
 • 14:11 - 14:13
  افرادی مانند مارتین لوتر کینگ پسر،
 • 14:13 - 14:15
  ماهاتما گاندی، نلسون ماندلا،
 • 14:15 - 14:16
  یا حتی عیسی مسیح.
 • 14:16 - 14:20
  این افراد نگذاشتند رد شدن معرفشان باشد.
 • 14:20 - 14:24
  گذاشتند که واکنش بعد از ردشدنشان
  تعریفگر آنها شود.
 • 14:25 - 14:27
  و پذیرفته نشدن را به آغوش کشیدند.
 • 14:27 - 14:31
  و نباید آن افراد باشیم تا درباره
  پذیرفته نشدن یاد بگیریم
 • 14:31 - 14:32
  و در مورد من،
 • 14:32 - 14:34
  پذیرفته نشدن نفرین من بود
 • 14:34 - 14:35
  و لولوخوره من.
 • 14:35 - 14:39
  همه زندگیام من را آزار داده
  چون از آن فرار می کردم.
 • 14:39 - 14:41
  بعد شروع کردم به پذیرفتناش.
 • 14:42 - 14:45
  آن را تبدیل کردم
  به بزرگتریم موهبت زندگیام.
 • 14:45 - 14:50
  شروع کردم به یاد دادن به آدمها که
  پذیرفته نشدن را تبدیل به فرصت کنند.
 • 14:50 - 14:52
  از بلاگم استفاده کردم، از سخنرانیام،
 • 14:52 - 14:54
  از کتابی که منتشر کردم استفاده کردم،
 • 14:54 - 14:59
  و حتی فناوری ساختم که به آدمها کمک
  میکرد بر ترس خود از رد شدن غلبه کنند.
 • 15:00 - 15:02
  وقتی در زندگی دچار رد شدن میشوید،
 • 15:02 - 15:05
  وقتی با مشکلات بعدی یا شکست بعدی
 • 15:05 - 15:06
  مواجه شدید،
 • 15:06 - 15:08
  احتمالات را در نظر بگیرید.
 • 15:08 - 15:09
  فرار نکنید.
 • 15:09 - 15:11
  اگر فقط در آغوششان بکشید،
 • 15:11 - 15:13
  آنها شاید هدایای شما هم بشوند.
 • 15:13 - 15:14
  متشکرم.
 • 15:14 - 15:19
  (تشویق)
Title:
آنچه از ۱۰۰ روز رد شدن آموختم
Speaker:
ژیا ژیانگ
Description:

ژیا ژیانگ جسورانه در قلمروی ماجراجویی می‌کند که خیلی از ما از آن هراس داریم: رد شدن. و در جستجوی رد شدن طی ۱۰۰ روز - از تقاضای ۱۰۰ دلار قرض از یک غریبه گرفته تا داشتن یک همبرگر مجانی اضافه در رستوران - ژیانگ خود را نسبت به درد و شرمی که اغلب با رد شدن همراه است بی‌حس کرده و در این فرایند پی برده که فرد تنها با سؤال کردن قادر است راه‌هایی را باز کند که پیشتر بسته بودند.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:31

Persian subtitles

Revisions