Return to Video

ISIHLOKO: Uphinda-phindo 2: Uluhlu lophinda-phindo

 • 0:01 - 0:06
  Ukuzothi ga ngoku ndicinga ukuba unalo ufifi lokuba yintoni na uphinda-phindo.
 • 0:06 - 0:09
  Okanye "ninzi"- phinda
 • 0:09 - 0:13
  Into esizawuyenza kulomboniso, kukunika umsebenzi kakhulu,
 • 0:13 - 0:18
  ndizokuqala ngokokucinga kwakho ngoluhlu lophinda-phindo.
 • 0:18 - 0:20
  futhi uzawubukela imibonisi eyaneleyo ye Khan Academy,
 • 0:20 - 0:21
  ndiyathemba ukuba uzawukwazi ekuhambeni kwexesha
 • 0:21 - 0:25
  uzawufumana ukuba andingomntu othanda ukunkqaya.
 • 0:25 - 0:26
  kodwa into enye ngophinda-phindo
 • 0:26 - 0:31
  ukuba unkqaya uluhlu lophinda-phindo esizakulenza kulomboniso,
 • 0:31 - 0:34
  kuzawuba lugalelo olukhulu ebomini bakho lonke.
 • 0:34 - 0:37
  ndiyathembisa, yenze ngoku, awusoze uphinde ulibale,
 • 0:37 - 0:40
  ubomi bakho bonke yonke into izawuba--
 • 0:40 - 0:42
  kodwa ke , andifunukwenza ithemba lobuxoki,
 • 0:42 - 0:46
  kodwa kuza kubangcono ukuba awulunkqayanga uluhlu lophinda-phindo.
 • 0:46 - 0:47
  Ngoko ke yintoni uluhlu lophinda-phindo?
 • 0:47 - 0:50
  ngawo onke amanani ahlukeneyo
 • 0:50 - 0:51
  aphindaphindanayo.
 • 0:51 - 0:54
  masikhe sicinge kwakhona kancinci.
 • 0:54 - 0:59
  ukuba ndithi, ngubani u-2 umphinda-phinde ngo-1?
 • 0:59 - 1:02
  ilingana no-2
 • 1:02 - 1:05
  ilingana no-2
 • 1:05 - 1:07
  ngu -2
 • 1:07 - 1:08
  akunyanzelekanga ndidibanise nanayphina into
 • 1:08 - 1:09
  ngoba kukho u -1 no-2 pha.
 • 1:09 - 1:13
  ndingayibhala nangoluhlobo, u-1 dibanisa 1 kabini
 • 1:13 - 1:15
  ngoko ke ikwangu 1 dibanisa 1
 • 1:15 - 1:18
  nalonto ke ilingana no-2.
 • 1:18 - 1:18
  kulungile.
 • 1:18 - 1:20
  ngoko ke u-2 umphinda-phinde ngo-1 ngu-2
 • 1:20 - 1:23
  ukuba ke ubuwubukele umboniso ogqithileyo, ngubani u-2 umphinda-phinde ngo-0?
 • 1:23 - 1:24
  ngu-0
 • 1:24 - 1:27
  ngoko ke akunyanzelekanga ukunkqaya uluhlu lophindaphindo luka-0
 • 1:27 - 1:31
  ngoka yonke oyiphanda phinda ngo-0 ngu-0, okanye u-0 umohinda-phinde nangeyiphi na into ngu-0.
 • 1:31 - 1:31
  ngoko ke masibone.
 • 1:31 - 1:34
  ngubani u-2 umphindaphinde ngo-2?
 • 1:34 - 1:36
  2 phinda-phinda ngo-2.
 • 1:36 - 1:37
  lonto ilingana no--
 • 1:37 - 1:39
  sizakudibanisa u-2 ku-2 kabini.
 • 1:39 - 1:42
  2 dibanisa 2
 • 1:42 - 1:43
  kukho indlela yokwenza linto
 • 1:43 - 1:45
  ndingathi thatha u-2 umdibanise ku-2 kabini,
 • 1:45 - 1:47
  kodwa yinto efanayo
 • 1:47 - 1:48
  ngoko ke ngubani u-2 dibanisa 2?
 • 1:48 - 1:49
  zenza u-4.
 • 1:49 - 1:51
  ngubani u-2 phinda phinda ngo-3?
 • 1:51 - 1:58
  u-2 phinda phinda ngo-3 ilingana no -2 dibanisa 2 dibanisa 2.
 • 1:58 - 2:03
  ingalingana futhi no -3 dibanisa 3.
 • 2:03 - 2:05
  Sifundile kukmboniso owandulela lo
 • 2:05 - 2:07
  lomzekelo singambhala ngenye indlela eyahlukileyo.
 • 2:07 - 2:09
  futhi nangeyiphi na indlela, ilingana nantoni?
 • 2:09 - 2:10
  u-3 dibanisa 3
 • 2:10 - 2:12
  yinto efanayo no 2 dibanisa 2 dibanisa 2
 • 2:12 - 2:15
  zenza u-6
 • 2:15 - 2:16
  kulungile.
 • 2:16 - 2:18
  ngoku ngubani u-2 phinda phinda ngo4?
 • 2:18 - 2:21
  2 phinda phinda ngo-4.
 • 2:21 - 2:26
  ngu 2 dibanisa 2 dibanisa 2 dibanisa 2 .
 • 2:26 - 2:30
  qaphela, iyafana nqwa no 2 phinda-phinda 3.
 • 2:30 - 2:33
  u-2 phinda-phinda 3 ebenjalo.
 • 2:33 - 2:36
  ndinalonto apho, kodwa ngoku ndongeze onmnye u-2.
 • 2:36 - 2:40
  ukuba ke siyonqen apha ukudibanisa u-2 dibanisa 2 ngu-4.
 • 2:40 - 2:41
  u-4 dibanisa 2 ngu 6
 • 2:41 - 2:42
  endaweni yokwenza njalo, singathi,
 • 2:42 - 2:46
  jonga, sesiyazi lento apha ukuba ibingu-6
 • 2:46 - 2:48
  siyibonile kumgca ongentla
 • 2:48 - 2:52
  siyibonile ukuba ngu-6, kungoko ke singathi, u-2 phinda-phinda ngo-4
 • 2:52 - 2:56
  izakuba 6 dibanisa 2, lonto yenze u-8
 • 2:56 - 2:57
  futhi ndiyathemba ukuba uyayibona lonto.
 • 2:57 - 3:02
  njengoba sisuka ku 2 phinda-phinda ngo-2, siye ku-2 phinda-phinda ngo-2,
 • 3:02 - 3:04
  ukuya ku-2 phinda phinda 3, yintoni eyenzekayo?
 • 3:04 - 3:06
  Sinyuka ngenani elingakanani?
 • 3:06 - 3:08
  ukusuka ku-2 ukuya ku-4 sinyuka ngokongeza u-2
 • 3:08 - 3:11
  ukusuka ku-4 ukuya ku-6 sinyuke ngokongeza u-2
 • 3:11 - 3:13
  futhi ke ukusuka ku-6 ukuya ku-8 sinyuke ngokongeza u-2
 • 3:13 - 3:16
  ngoko ke ungakwazi ukufumana ukuba ngubani u-2 phinda-phinda ngo -5,
 • 3:16 - 3:17
  nangaphandle kokwenza udibaniso
 • 3:17 - 3:23
  u-2 phindaphinda ngo-5 ulingana no 2 dibanisa 2 dibanisa 2 dibanisa 2 dibanisa 2.
 • 3:23 - 3:26
  isenokubhalwa ngoluhlobo lokuba ngu -5 dibanisa 5
 • 3:26 - 3:29
  u-2 phinda-phinda ngo-4 ebenokubhalwa ngoluhlobo, 4 dibanisa 4
 • 3:29 - 3:30
  lonto zenza ntoni?
 • 3:30 - 3:33
  singazidibanisa zonke ezi okanye singongeza u-2
 • 3:33 - 3:36
  okanye singathi izawuba ngu-2 phindaphinda ngo-4 songeze u-2
 • 3:36 - 3:39
  ngoko ke ibengu-10
 • 3:39 - 3:42
  ndizakuligqiba ukuhlu lophinda-phindo luka-2
 • 3:42 - 3:45
  ndicinga ukuba uyawubona umfuziselo ovelayo apha.
 • 3:45 - 3:48
  ngoko u-2 phinda-phinda ngo-6
 • 3:48 - 3:52
  izawubangu ngu-2 dibanisa 2 kathandathu.
 • 3:52 - 3:55
  Masibone. 1,2, 3, 4, 5, 6,
 • 3:55 - 3:59
  ekufaneleke ilingane no-6 dibanisa
 • 3:59 - 4:01
  lento ingatolikwa nangeyiphina indlela.
 • 4:01 - 4:03
  futhi ke izawulingana no-12.
 • 4:03 - 4:07
  kwakhona, u-2 umphinda phinde kayi-5 wongeze u-2
 • 4:07 - 4:10
  ngoba songeza u-2 ku-2 kwakhona
 • 4:10 - 4:12
  ngoko ke izawubanochatha ngo-2
 • 4:12 - 4:14
  masiqhubeke.
 • 4:14 - 4:17
  u-2 umphindaphinde ngo-7.
 • 4:17 - 4:20
  u-2 umphindaphinde ngo -7 ngu--
 • 4:20 - 4:24
  singabhala u-2 dibanisa 2 dibanisa 2 dibanisa 2--
 • 4:24 - 4:27
  lento ingxamele ukudina-- dibanisa 2 dibanisa 2.
 • 4:27 - 4:28
  ingaba ngu-7?
 • 4:28 - 4:31
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
 • 4:31 - 4:34
  lonto ke iyafana nqwa no -7 dibanisa 7,
 • 4:34 - 4:37
  lento ke ungayazi okanye ungayazi ukuba ilingana no-14
 • 4:37 - 4:40
  ungathi nje haybo, izawuba ngu-12 dibanisa 2
 • 4:40 - 4:44
  ngoko ke u-12 dibanisa 1 dibanisa 2 ngu-- u-12 dibanisa 1 ngu-13.
 • 4:44 - 4:46
  u-12 dibanisa 2 ngu-14
 • 4:46 - 4:48
  kulungile ke masiqhubekeke.
 • 4:48 - 4:51
  u-2 umphindaphinde ngo-8
 • 4:51 - 4:54
  ndingayenza yonke lento ngokongeza oo-2
 • 4:54 - 4:57
  okanye ndingathi, jonga, izawuba ngu-2 phinda-phinda ngo-7 dibanisa -2
 • 4:57 - 5:00
  ke ndingathi izawuba ngu -14 dibanisa 2
 • 5:00 - 5:00
  ndongeza nje u-2 kuleya
 • 5:00 - 5:02
  ngoko ndingthi ngu -16
 • 5:02 - 5:06
  okanye ndingathi futhi ngu-8 dibanisa 8
 • 5:06 - 5:07
  nayo ngu-16
 • 5:07 - 5:08
  bendingenza ngoo-2 bodwa
 • 5:08 - 5:15
  kodwa ungayenza wena ukuba yindlela onakwazi uyifunda ngayo.
 • 5:15 - 5:18
  sesisondele--singaqhubekeka okokoko
 • 5:18 - 5:19
  ngoba akukho nani likhulu.
 • 5:19 - 5:22
  ndingaqhubekeka
 • 5:22 - 5:25
  u-2 phinda-phinda 9 phinda phinda 10 phinda-phinda 100 phinda phinda 100 phinda phinda 1000000
 • 5:25 - 5:27
  kodwa ndizawuma apha ku-12
 • 5:27 - 5:29
  ngoba abantu bavame ukunkqaya baphelele apha
 • 5:29 - 5:32
  kodwa ukuba ufuna ukuba yi "mathelete"
 • 5:32 - 5:34
  ufuna ukuya phezulu ku-20
 • 5:34 - 5:37
  kodwa ke masiye ku-2 phinda-phinda ngo-9
 • 5:37 - 5:39
  izawuba ngu -2 phinda phinda ngo -8 songeze u-2
 • 5:39 - 5:41
  izawuba ngu-18
 • 5:41 - 5:43
  okanye ngu-9 dibanisa 9
 • 5:43 - 5:44
  ikwangu-18
 • 5:44 - 5:46
  ngubani u -2 phinda phinda ngo-10
 • 5:46 - 5:48
  futhi ke uluhlu lophinda phindo luka-10 lunika umdla kakhulu.
 • 5:48 - 5:50
  futhi ke emizuzwini nje embalwa sizawubona umfuziselo
 • 5:50 - 5:53
  xasizama ukugqiba lonke uluhlu lophinda phindo
 • 5:53 - 5:55
  ngoko ke ngubani u -2 phinda phinda ngo 10
 • 5:55 - 5:57
  u-2 phinda phinda 9 dibanisa -2
 • 5:57 - 5:59
  ngu-20
 • 5:59 - 6:01
  okanye singathi ngu -10 dibanisa 10.
 • 6:01 - 6:03
  u-10 dibanisa ngomnye u-10
 • 6:03 - 6:05
  ngoku ke yintoni enika umdla apha?
 • 6:05 - 6:09
  lento ikhangeleka njengathi ngu-2 ekongezelelwe u-0
 • 6:09 - 6:11
  futhi uzawuyibona lonto yonke into oyiphinda phinda ngo-10,
 • 6:11 - 6:12
  uthatha nje ngobeka iqanda ekunene
 • 6:12 - 6:14
  futhi ungacinga ke ukuba kutheni injalo
 • 6:14 - 6:16
  ungayivelela ngokuthi oo-2 abayi-10 ngu -20
 • 6:16 - 6:18
  kungoko ingu -20
 • 6:18 - 6:20
  sesizawugqiba
 • 6:20 - 6:22
  masenze u-2 phinda phinda ngo-11
 • 6:22 - 6:26
  u-2 phinda phinda 11 sizakongeza u-2 apha
 • 6:26 - 6:28
  izawuba ngu-22
 • 6:28 - 6:30
  omnye umfuziselo onika umdla.
 • 6:30 - 6:32
  ndinenani eliphinda phindeka kabani--u -2 no-2
 • 6:32 - 6:33
  inika umdla.
 • 6:33 - 6:36
  into ekumele uyijonge
 • 6:36 - 6:39
  njengoba sijonga olunye uluhlu lophinda phindo.
 • 6:39 - 6:40
  okokugqibela kengoku--
 • 6:40 - 6:42
  futhi ayiyoyokugqibela, singaqhubekeka--
 • 6:42 - 6:45
  u-2 phinda phinda-- lowo ngumbala omnyama.
 • 6:45 - 6:47
  u-2 phinda-phinda ngo 12
 • 6:47 - 6:51
  u-2 phinda phinda ngo-12 izawuba ngu-2 phinda phinda ngo-12 songeze u-2
 • 6:51 - 6:52
  lowo ke ngu -24
 • 6:52 - 6:54
  besinoyibhala ngalendlela yokuthi 12 dibanisa 12
 • 6:54 - 6:56
  okanye besingathi 2 dibanisa 2 dibanisa 2 dibanisa 2
 • 6:56 - 6:58
  dibanisa 2...kalishumi elinambini
 • 6:58 - 7:00
  yonke lonto ikunika u-24
 • 7:00 - 7:01
  leyo ke luluhlu lophinda phindo luka-2
 • 7:01 - 7:02
  futhi ndiyacinga ukuba uyalubona ufuziselo.
 • 7:02 - 7:05
  lonke ixesha uphinda phinda ngenani elingaphezulu
 • 7:05 - 7:07
  wongeza nje u-2 kwelonani
 • 7:07 - 7:09
  ngoko ke siyalibona ufuziselo,
 • 7:09 - 7:12
  masibone ukuba singaligqiba uluhlu lophinda phindo.
 • 7:12 - 7:16
  ngoko ke into endizawuyenza ngoku, ndizawubhala onke amanani.
 • 7:16 - 7:18
  masibone.
 • 7:18 - 7:19
  ndiyathemba ukuba ndinayo indawo yalento
 • 7:19 - 7:29
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 • 7:29 - 7:31
  ngokwenene, ndizakuyenza de ibengu-9
 • 7:31 - 7:32
  ndizawuqhubeka nje
 • 7:32 - 7:33
  9
 • 7:33 - 7:34
  ngokwenene andizubanandawo yokuyenza lonto
 • 7:34 - 7:36
  ngoba ndifuna ulibone lonke uluhlu
 • 7:36 - 7:37
  ngoko ke ndizokwenza ndiyokufika ku-9
 • 7:37 - 7:40
  kodwa ndiyakhuthaza ukuba emva kwalomboniso uqhubekeke ugqibezele.
 • 7:40 - 7:43
  mhlawumbi ukuba besinexesha bendizakuyigqibezela apha nayo
 • 7:43 - 7:46
  ngoko ke ezi ngamanani okuqala endizakuwaphinda phinda
 • 7:46 - 7:52
  futhi ndizakuwaphinda phinda ngo 1, 2, 3, 4,
 • 7:52 - 7:58
  5, 6, 7, 8, no 9
 • 7:58 - 8:00
  into endizakuyenza yile, ndiza--
 • 8:00 - 8:01
  okokuqala--
 • 8:01 - 8:03
  ngokwenene bekufanele ndibhale le ngaphantsi--
 • 8:03 - 8:05
  ngubani u-1 phinda phinda ngo-1
 • 8:05 - 8:06
  lena ke yindlela endizakuyiveza ngayo.
 • 8:06 - 8:09
  nayiphina into engu-1 phinda-phinda 1 ndizayibhala apha
 • 8:09 - 8:10
  ngoko lo ngu-1
 • 8:10 - 8:12
  ngubani u -1 phinda phinda -2?
 • 8:12 - 8:12
  ngu-2 lowo
 • 8:12 - 8:14
  ngubani u-1 phinda phinda 3?
 • 8:14 - 8:14
  ngu-3
 • 8:14 - 8:16
  onke amanani owaphinda phinda ngo-1 lelonani
 • 8:16 - 8:21
  ngoko ke ndingabhala nje 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 • 8:21 - 8:24
  u-1 phinda phinda ngo9 ngu-9.
 • 8:24 - 8:25
  kuyavakala.
 • 8:25 - 8:26
  ngoku ke masenze uluhlu lophinda-phindo luka-2
 • 8:26 - 8:28
  ndizawlenza lona ngombala owohlukileyo
 • 8:28 - 8:30
  ngokwenene
 • 8:30 - 8:34
  ngoku ke mhlawumbi mandisebenzise umbala ongathi untsundu ukwenza uluhlu lophinda phindo luka -2
 • 8:34 - 8:35
  ngubani u-2 phinda phinda ngo 1
 • 8:35 - 8:36
  ngu-2
 • 8:36 - 8:38
  iyafana no 1 phinda phinda ngo-2
 • 8:38 - 8:40
  qaphela, lamanani mabini yintwenye.
 • 8:40 - 8:42
  ngubani u-2 phinda ngo-2?
 • 8:42 - 8:43
  ngu-4
 • 8:43 - 8:45
  u-2 phinda phinda ngo-3 ngu-6
 • 8:45 - 8:46
  sisandoyenza lento.
 • 8:46 - 8:50
  lonke ixesha kukho ulwandiso or uphindaphindo ngenani eliphezulu,
 • 8:50 - 8:51
  wongeza nje u-2.
 • 8:51 - 8:53
  u-2 phinda phinda ngo- 4 ngu -8
 • 8:53 - 8:55
  yinto efanayo no-4 phinda phinda ngo-2.
 • 8:55 - 8:57
  u-2 phinda phinda ngo-5 ngu-10.
 • 8:57 - 8:59
  u-2 phinda phinda -6 ngu -12
 • 8:59 - 9:01
  ndongeza nje u-2 ngalolonke ixesha.
 • 9:01 - 9:04
  phaya ngentla bendisangeza u-1, apha ndongeza u-2.
 • 9:04 - 9:07
  u-2 phinda phinda ngo-7 ngu -14.
 • 9:07 - 9:10
  u-2 phinda phinda ngu -16
 • 9:10 - 9:13
  u-2 phinda phinda -9 ngu -18
 • 9:13 - 9:18
  kulungile, masenze uluhlu lophinda phindo luka -3
 • 9:18 - 9:21
  ndizawulenza ngombala otyheli.
 • 9:21 - 9:22
  tyheli
 • 9:22 - 9:24
  u-3 phinda phinda 1 ngu - 3
 • 9:24 - 9:25
  qaphela, u-3 phinda phinda -1 ngu -3
 • 9:25 - 9:27
  u-1 phinda phinda 3 ngu -3
 • 9:27 - 9:29
  lamanani ayafana ngokomgangatho
 • 9:29 - 9:32
  u-3 phinda phinda 2 uyafana no -2 phinda phinda ngo-3
 • 9:32 - 9:38
  u-3 phinda phinda 2 kufuneka afane no -2 phinda phinda -3
 • 9:38 - 9:40
  ngoko ke ngu-6.
 • 9:40 - 9:40
  futhi ke lonto iyavakala.
 • 9:40 - 9:46
  u-3 dibanisa 3 ngu -6 okanye u-2 dibanisa 2 dibanisa 2 ngu-6.
 • 9:46 - 9:48
  ngoko ke apha sizakwenyuka qho ngo-3
 • 9:48 - 9:49
  uyawubona umfuziselo.
 • 9:49 - 9:51
  u-3 phinda phinda ngo-3 ngu-9
 • 9:51 - 9:53
  u-3 dibanisa 3 dibanisa 3
 • 9:53 - 9:55
  ngoko ke sisuke ku-3 saya ku-6 saya ku-9
 • 9:55 - 9:57
  ngoko ke u-3 phinda phinda ngo 4 izawuba ngu-12
 • 9:57 - 9:59
  ndongeza nje u-3 ngalolonke ixesha.
 • 9:59 - 10:01
  u-12 dibanisa -3 ngu 15
 • 10:01 - 10:03
  u-15 dibanisa -3 ngu -18
 • 10:03 - 10:06
  u-18 dibanisa -3 ngu -21.
 • 10:06 - 10:08
  u-21 dibanisa 3 ngu -24
 • 10:08 - 10:10
  u-24 dibanisa 3 ngu -27
 • 10:10 - 10:13
  ngoko ke u -3 phinda phinda -9 ngu -27
 • 10:13 - 10:15
  u-3 phinda-phinda -8 ngu -24
 • 10:15 - 10:19
  ukuba ubunothi 8 dibanisa 8 dibanisa 8, ibizabangu 24
 • 10:19 - 10:20
  masibone ukuba ndingakwazi na--
 • 10:20 - 10:22
  ngoku ke ndizakuyikhawulezisa kancinci nje,
 • 10:22 - 10:23
  njengokuba siwubona umfuziselo
 • 10:23 - 10:24
  futhi kufuneka uyenze ngokwakho lento
 • 10:24 - 10:27
  kufuneka uyinkqaye yonke into esiyenzayo.
 • 10:27 - 10:30
  kufuneka ngokwenene wenze uyofika ku-12 kumacala omabini,
 • 10:30 - 10:31
  ngoko ke masibone.
 • 10:31 - 10:35
  u-4 phinda phinda ngo-1 ngu 4.
 • 10:35 - 10:38
  ndizakuyenza lena ngokwangeza u-4 nje.
 • 10:38 - 10:40
  u-4dibanisa -4 ngu-8.
 • 10:40 - 10:42
  u-8 dibanisa -4 ngu-12
 • 10:42 - 10:44
  u-12 dibanisa 4 ngu 16
 • 10:44 - 10:46
  u-16 dibanisa 4 ngu 20
 • 10:46 - 10:48
  u-20 dibanisa 4 ngu-24
 • 10:48 - 10:51
  u-4 phinda phinda ngo-6 ngu -24.
 • 10:51 - 10:53
  u-4 phinda phinda -7, ngu-28
 • 10:53 - 10:54
  ndinyuka nje ngo-4.
 • 10:54 - 10:59
  ngu-32 no 36.
 • 10:59 - 11:01
  kulungile, u-5 phinda phinda ngo 1.
 • 11:01 - 11:07
  u -5 phinda phinda 1 izawuba ngu 5
 • 11:07 - 11:10
  ngokwenene, siyayazi yone into e--kulungile, ndifuna siqhubekeke nokutshintsha imibala
 • 11:10 - 11:11
  lonto ndizakuyenza kwimiqolo enjengale
 • 11:11 - 11:13
  u-5 phinda phinda ngo -1 ngu -5
 • 11:13 - 11:16
  u-5 phinda phinda ngo-2 ngu 10
 • 11:16 - 11:17
  u-5 phinda phinda ngo-3 ngu 15
 • 11:17 - 11:18
  ndizawukwenyuka ngo-5 ngoku..
 • 11:18 - 11:21
  uluhlu lophinda phindo luka -5 luyonwabisa kakhulu nalo
 • 11:21 - 11:24
  ngoba kuwo onke amanani uzokongeza--ukuba siphinda phinda kahlanu
 • 11:24 - 11:26
  bamba ke, sizakufunda nge
 • 11:26 - 11:30
  kodwa ke onke manye amanani kuluhlu lwawo agqibela ngo-5
 • 11:30 - 11:32
  zonke ke ezinye zigqibela ngo- 0
 • 11:32 - 11:35
  ngoba xa udibanisa u-5 ku 15 ufumana u-20.
 • 11:35 - 11:42
  ufumana u-25, 30, 35, 40, 45.
 • 11:42 - 11:43
  haynoko
 • 11:43 - 11:47
  uluhlu luka -6, mandilenze olu ngombala ohlaza
 • 11:47 - 11:48
  u-6 phinda phinda ngo -1 ngu -6
 • 11:48 - 11:49
  ilula leyo
 • 11:49 - 11:51
  xa usangeza u-6 apho, ufumana u-12.
 • 11:51 - 11:52
  xa usangeza u-6 apho, ufumana u-18
 • 11:52 - 11:54
  xa usangeza u-6 apho ufumana u-24
 • 11:54 - 11:56
  xa usangeza u-6 apho, ufumana u-30
 • 11:56 - 12:01
  emveni koko wongeze u-6 kwakhona, 36, 42, 48.
 • 12:01 - 12:05
  u-48 dibanisa -6 ngu 54.
 • 12:05 - 12:08
  ngoko ke u 6 phinda phinda 9 ngu 54.
 • 12:08 - 12:09
  kulungile, sezizokugqiba.
 • 12:09 - 12:12
  7 phinda phinda 1, ngu 7 lowo.
Title:
ISIHLOKO: Uphinda-phindo 2: Uluhlu lophinda-phindo
Description:

Introduction to the multiplication tables from 2-9.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
15:27

Xhosa subtitles

Incomplete

Revisions