Return to Video

Dance Party - Warm Up

 • 0:02 - 0:07
  އަވަރ އޮފް ކޯޑް | ޑާންސް ޕާޓީ: ވޯމް އަޕް
 • 0:08 - 0:09
  ހައި
 • 0:09 - 0:16
  އަހަރެންގެ ނަމަކީ މީރަލް ކަތްބީ، އަހަރެންނަކީ ނެށުންތެރިއެއް، ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރެއް އަދި އައިލުމިނޭޓްގެ އުފެއްދި ފަރާތް
 • 0:18 - 0:21
  ކޮމްޕިޔުޓަރ ސައިންސާއި އުފެއްދުންތެރިކަމާއި އެތައް ގޮތަކަށް ގުޅިފައިވޭ
 • 0:22 - 0:23
  އަދަދު ނުކުރެވޭހާ ގިނަ ގޮތްތަކަށް ގުޅޭ، އަސްލު
 • 0:23 - 0:28
  އަހަރެން މިބުނި އެއްޗެއްގެ މާނައަކީ، ސޮފްޓްވެއަރ ލިޔުމުގެ ހުނަރު ލިބިއްޖެނަމަ، ތިމާގެ ޚިޔާލުތައް ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެ
 • 0:28 - 0:31
  އަހަރެން އެ ބޭނުންކުރަނީ ލައިޓް ސޫޓާއެކު
 • 0:31 - 0:34
  ސޮފްޓްވެއަރ ލިޔެވޭނޭ ޓޫލެއް އޮތްނަމަ އެތަށް ކަމެއްކުރެވިދާނެ
 • 0:34 - 0:37
  އަސްލު ކުރެވިދާނެ ކަންތައް ހުސްނުވާނެ
 • 0:39 - 0:43
  ކުރިއަށް އޮތް 1 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، ތިޔަ ތަޖުރިބާ ކުރަން އުޅެނީ ކޮމްޕިޔުޓަރ ސައިންސްގެ ފެށުން
 • 0:43 - 0:45
  އަމިއްލަ ޑާންސް ޕާޓީއެއް ޑިވެލޮޕްކުރުން
 • 0:45 - 0:49
  ވަރަށް ހިޓް މިޔުޒިކާއި ގަދަ ނެށުންތެރިންގެ ޓީމެއް ވަނީ ތިކުދިންނާއެކު މިކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ތައްޔާރުވެފައި
 • 0:51 - 1:00
  އެކި ނެށުންތެރިން ޚިޔާރުކުރުމަށާއި އެމީހުން ނަށާނެ ގޮތްތައް ޚިޔާރުކުރުމަށާއި، މިޔުޒިކަށް މޫވްކުރުމާއި ވީހާވެސް އިންޓަރެކްޓިވްކުރުމަށް އެކި ބާވަތުގެ ކޯޑް ބްލޮކް ބޭނުންކުރެވޭނެ
 • 1:00 - 1:00
  ...
 • 1:03 - 1:05
  ތިކުދިންގެ ސްކްރީން ބެހިފައިވަނީ ތިން ބަޔަކަށް
 • 1:05 - 1:07
  ވާތްފަރާތުގައި މިފެންނަނީ ޕްލޭ ސްޕޭސް
 • 1:07 - 1:10
  ނެށުންތެރިން ނަށާތަން ފެންނާނީ މިތަނުގައި
 • 1:10 - 1:13
  ސްކްރީންގެ މެދުން ފެންނަ ޖާގައަކީ ޓޫލްބޮކްސް
 • 1:13 - 1:18
  ލެސަންތައް ކުރިއަށްދާ މިންވަރަކުން، އެކި އެކި އައު ކޯޑް ބްލޮކް މިތަނުން ފެންނާނެ
 • 1:18 - 1:22
  ކަނާތް ފަރާތުގައި މިފެންނަ ޖާގައަކީ ވޯކްސްޕޭސް
 • 1:22 - 1:28
  ޕްރޮގްރާމް ކުރަމުން ދާވަރަކަށް ޓޫލްބޮކްސް އޭރިއާއިން ބްލޮކްތައް ނަގާފައި މިތަނަށް ޑްރޮޕްކުރެވޭނެ
 • 1:30 - 1:34
  ކޮންމެ ލެވެލްއެއް ކުރިއަށް ދާންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދުތައް ފެންނާނީ މިތާ ސްކްރީންގެ މަތިން
 • 1:34 - 1:38
  ކުރިއަށް ދިއުމުގައި ހިންޓެއް ބޭނުންނަމަ، މިތަނުން ފެންނަ ލައިޓްބަލްބަށް ފިތާލާ
 • 1:43 - 1:46
  ފެއްޓުމުގެ ގޮތުން، މި ރަތް ބްލޮކް ބޭނުންކޮށްގެން އައު ނެށުންތެރިއެއް ހަދަން ހިނގާ
 • 1:46 - 1:53
  ފުރަތަމަ، ޓޫލްބޮކްސްއިން އެބްލޮކް ނެގުމަށްފަހު މި އޮރެންޖު ކުލައިގެ 'ސެޓްއަޕް' ބްލޮކާއި ގުޅުވާލާ
 • 1:53 - 1:58
  މިހާރު މިހެދުނު ނެށުންތެރިއަކީ ބުޅާ، އަދި އޭގެ ނަމަކީ - މައި ފަރސްޓް ޑާންސާ
 • 1:58 - 2:04
  މިތަނަށް ކްލިކް ކުރުމަށްފަހު ނަން ބޭނުންގޮތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ
 • 2:04 - 2:10
  އަދި ނެށުންތެރިޔާ ޕްލޭ ސްޕޭސް ތެރޭގައި ހުންނަން ބޭނުންވާ ހިސާބު މި ބޭނުންކޮށްގެން ބަދަލުކުރެވޭނެ.
 • 2:10 - 2:13
  ޕްލޭ ސްޕޭސްގެ މަތީގައި އިން މެނޫ އިން ބޭނުންވާ މިޔުޒިކެއް ނެގޭނެ
 • 2:13 - 2:19
  މިތާގައި ވަރަށް ގިނަ މިޔުޒިކްތަކުގެ އޮޕްޝަން ހުންނާނެ، އެހެންވީމާ، އެންމެ ކަމުދާ މިޔުޒިކެއް ހޯދުން މަޖާވާނެ
 • 2:19 - 2:21
  ޕްލޭ ސްޕޭސްގެ މީނީ "ރަން" ބަޓަން
 • 2:21 - 2:26
  މިބަޓަންއަށް ފިތުމުން ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނޭ ނެށުންތެރިން ޕްލޭ ސްޕޭސް ތެރޭގައި ނަށާނެ
 • 2:26 - 2:28
  އަދި މިޔުޒިކް ވެސް ކުޅެވޭނެ
 • 2:28 - 2:36
  (music)
 • 2:36 - 2:37
  އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކޮށްލާ
 • 2:37 - 2:39
  ކުޑަކޮށް އުނދަގޫ ވިޔަސް، އެއީ މައްސަލައެއްނޫން
 • 2:39 - 2:44
  ކުޑަކޮށް މަސައްކަތްކޮށްލަނިކޮށް، އިރުކޮޅަކުން އަމިއްލައަށް ޑާންސް ޕާޓީއެއް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ
 • 2:44 - 2:45
  ..
 • 2:45 - 2:49
  އެހެންވީމާ، ކޯއްޗެއް ތައްޔާރުކޮށްލާނީ
Title:
Dance Party - Warm Up
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:56
womenintechmv edited Divehi subtitles for Dance Party - Warm Up
womenintechmv edited Divehi subtitles for Dance Party - Warm Up

Divehi subtitles

Revisions Compare revisions