Return to Video

Dividing Decimals

 • 0:00 - 0:00
 • 0:00 - 0:08
  เราต้องนำ 0.25 ไปหาร 1.03075.
 • 0:08 - 0:11
  ทีนี้ อย่างแรก เมื่อตัวหาร
 • 0:11 - 0:14
  จำนวนที่คุณจะเอาไปหาร
  เลขอีกตัว
 • 0:14 - 0:18
  นั้นเป็นเทศนิยม เราต้องคูณด้วย
  10 ให้มากพอจน
 • 0:18 - 0:20
  มันกลายเป็นจำนวนเต็ม คุณก็เลื่อน
 • 0:20 - 0:21
  ทศนิยมไปทางขวา.
 • 0:21 - 0:24
  ทุกครั้งที่คุณคูณด้วย 10, คุณ
 • 0:24 - 0:26
  จะเลื่อนทศนิยมไปทางขวาหนึ่งครั้ง.
 • 0:26 - 0:28
  ในกรณีนี้ เราอยากเลื่อนไปทางขวา
 • 0:28 - 0:29
  หนึ่ง สองครั้ง.
 • 0:29 - 0:35
  แล้ว 0.25 คูณ 10 สองครั้ง
  เท่ากับ 0.25 คูณ 100
 • 0:35 - 0:38
  แล้วเราก็เปลี่ยน 0.25 เป็น 25.
 • 0:38 - 0:41
  ทีนี้ ถ้าเราทำแบบเดียวกับ
  ตัวหาร เราก็ต้อง
 • 0:41 - 0:43
  เขียนว่า ตัวหาร
 • 0:43 - 0:44
  เลขที่คุณจะหาร.
 • 0:44 - 0:47
  เราก็ต้องคูณมันด้วย 10 สองครั้งเช่นกัน
 • 0:47 - 0:49
  หรือวิธีทำอีกอย่าง คือเลื่อนทศนิยม
 • 0:49 - 0:51
  ไปทางขวาสองครั้ง.
 • 0:51 - 0:53
  เราก็เลื่อนไป 1, 2 ครั้ง.
 • 0:53 - 0:55
  มันจะอยู่ตรงนั้น.
 • 0:55 - 0:57
  เพื่อดูว่าถูกต้องไหม คุณแค่
 • 0:57 - 1:01
  ดูว่าพจน์นี่ตรงนี้, โจทย์
 • 1:01 - 1:15
  การหาร นั้นเท่ากับ 1.03075
 • 1:15 - 1:21
  หารด้วย 0.25 ไหม.
 • 1:21 - 1:26
  เราก็คูณ 0.25 ด้วย 10 สองครั้ง.
 • 1:26 - 1:29
  เราก็คูณมันด้วย 100.
 • 1:29 - 1:31
  ขอผมใช้อีกสีนะ.
 • 1:31 - 1:35
  เราคูณมันด้วย 100 ในตัวส่วน.
 • 1:35 - 1:36
  นี่คือตัวหาร.
 • 1:36 - 1:39
  เราคูณมันด้วย 100, เราจึงต้องทำ
  แบบเดียวกันกับ
 • 1:39 - 1:41
  ตัวเศษ ถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนค่า
 • 1:41 - 1:43
  ถ้าเราไม่อยากเปลี่ยน
  จำนวนนั้น.
 • 1:43 - 1:45
  เราก็ต้องคูณมันด้วย 100.
 • 1:45 - 1:48
  และเมื่อทำอย่างนั้น นี่กลายเป็น 25 และ
 • 1:48 - 1:52
  นี่กลายเป็น 103.075.
 • 1:52 - 1:53
  ขอผมเขียนอันนี้ใหม่นะ.
 • 1:53 - 1:56
  บางครั้งถ้าคุณทำในสมุดทด
 • 1:56 - 1:57
  คุณก็แค่จำว่าทศนิยมอยู่ตรงไหน.
 • 1:57 - 1:58
 • 1:58 - 1:59
  แต่ผมจะเขียนใหม่ ให้มัน
 • 1:59 - 2:00
  สวยขึ้น.
 • 2:00 - 2:03
  เราก็คูณทั้งตัวตั้งและ
 • 2:03 - 2:05
  ตัวหารด้วย 100.
 • 2:05 - 2:18
  โจทย์นี้จึงกลายเป็น 25
  ไปหาร 103.075.
 • 2:18 - 2:20
  มันจะได้ผลหารเท่ากัน.
 • 2:20 - 2:22
  มันคือเศษส่วนเดียวกัน ถ้าคุณมองอย่างนั้น.
 • 2:22 - 2:23
 • 2:23 - 2:26
  เราแค่คูณทั้งเศษและส่วน
 • 2:26 - 2:30
  ด้วย 100 เพื่อเลื่อนทศนิยม
  ไปทางขวา 2 หลัก.
 • 2:30 - 2:33
  พอทำเสร็จแล้ว เราก็หารได้.
 • 2:33 - 2:36
  อย่างแรก เรามี 25 ตรงนี้ มันเป็นเรื่อง
 • 2:36 - 2:38
  ของศิลปะนิดหน่อย เวลาหาร
 • 2:38 - 2:42
  เลขหลายหลัก เรามาดูกันว่า
  จะทำได้ดีแค่ไหน.
 • 2:42 - 2:44
  25 ไปหาร 1 ไมไ่ด้.
 • 2:44 - 2:46
  25 หาร 10 ไม่ได้.
 • 2:46 - 2:48
  25 ไปหาร 103.
 • 2:48 - 2:51
  เรารู้ว่า 4 คูณ 25 เท่ากับ 100, 25
 • 2:51 - 2:54
  ไปหาร 100 ได้สี่ครั้ง.
 • 2:54 - 2:57
  4 คูณ 5 ได้ 20.
 • 2:57 - 3:00
  4 คูณ 2 ได้ 8, บวก 2 เป็น 100.
 • 3:00 - 3:01
  เรารู้อยู่แล้ว.
 • 3:01 - 3:03
  ควอร์เตอร์สี่เหรียญเป็น $1.00.
 • 3:03 - 3:04
  มันคือเงิน 100 เซ็นต์.
 • 3:04 - 3:06
  แล้วเราก็ลบ.
 • 3:06 - 3:12
  103 ลบ 100 จะเท่ากับ 3, และตอนนี้เรา
 • 3:12 - 3:14
  ก็ดึง 0 นี่ลงมา.
 • 3:14 - 3:17
  เราก็ดึง 0 นั่นลงมา.
 • 3:17 - 3:21
  25 ไปหาร 30 ได้หนึ่งครั้ง.
 • 3:21 - 3:22
  และถ้าต้องการ เราก็ใส่
 • 3:22 - 3:23
  ทศนิยมตรงนี้ได้.
 • 3:23 - 3:25
  เราไม่ต้องรอจนจบก็ได้.
 • 3:25 - 3:28
  ทศนิยมนี่อยู่ตรงนี้ เราจึง
 • 3:28 - 3:31
  ได้ทศนิยมอยู่ตรงนี้ ในคำตอบ
 • 3:31 - 3:32
  หรือผลหารของเรา.
 • 3:32 - 3:34
 • 3:34 - 3:37
  เราได้ 25 ไปหาร 30 ได้หนึ่งครั้ง.
 • 3:37 - 3:44
  1 คูณ 25 ได้ 25, แล้วเราก็ลบได้.
 • 3:44 - 3:47
  30 ลบ 25, มันก็แค่ 5.
 • 3:47 - 3:49
  เราจะยืม หรือจับกลุ่มใหม่ก็ได้.
 • 3:49 - 3:49
 • 3:49 - 3:50
  นี่กลายเป็น 10 ได้.
 • 3:50 - 3:52
  นี่กลายเป็น 2.
 • 3:52 - 3:53
  10 ลบ 5 ได้ 5.
 • 3:53 - 3:55
  2 ลบ 2 ได้ศูนย์.
 • 3:55 - 3:59
  แล้วได้ 30 ลบ 25 ได้ 5.
 • 3:59 - 4:03
  ตอนนี้เราดึง 7 นี่ลงมาได้.
 • 4:03 - 4:06
  25 ไปหาร 57 ได้สองครั้ง ใช่ไหม?
 • 4:06 - 4:09
  25 คูณ 2 ได้ 50.
 • 4:09 - 4:12
  25 ไปหาร 57 ได้สองครั้ง.
 • 4:12 - 4:15
  2 คูณ 25 ได้ 50.
 • 4:15 - 4:17
  แล้วเราก็ลบอีกครั้ง.
 • 4:17 - 4:20
  57 ลบ 50 ได้ 7.
 • 4:20 - 4:22
  เราใกล้เสร็จแล้ว.
 • 4:22 - 4:24
 • 4:24 - 4:28
  เราดึง 5 นั่นลงมา.
 • 4:28 - 4:34
  25 ไปหาร 75 ได้สามครั้ง.
 • 4:34 - 4:37
  3 คูณ 25 ได้ 75.
 • 4:37 - 4:39
  3 คูณ 5 ได้ 15.
 • 4:39 - 4:40
  ทด 1.
 • 4:40 - 4:41
  ช่างมันได้.
 • 4:41 - 4:42
  มันมาจากอันก่อน.
 • 4:42 - 4:45
  3 คูณ 2 ได้ 6, บวก 1 เป็น 7.
 • 4:45 - 4:46
  คุณก็เห็นได้
 • 4:46 - 4:52
  เราลบ แล้วไม่เหลือเศษ.
 • 4:52 - 4:59
  25 ไปหาร 103.075 ได้ 4.123 ครั้ง
 • 4:59 - 5:02
  ซึ่งดูใช้ได้ เพราะ 25 ไปหาร 100
  ได้สี่ครั้ง.
 • 5:02 - 5:04
  ค่านี้มากกว่า 100 นิดหน่อย มันจึง
 • 5:04 - 5:06
  มากกว่า 4 นิดหน่อย.
 • 5:06 - 5:08
  และมันจะเท่ากับ จำนวนครั้งที่ 0.25
 • 5:08 - 5:17
  ไปหาร 1.03075 ได้.
 • 5:17 - 5:22
  มันจะเท่ากับ 4.123 เช่นกัน.
 • 5:22 - 5:25
  เศษส่วนนี้ หรือพจน์นี้
 • 5:25 - 5:30
  เท่ากับ 4.123 พอดี.
 • 5:30 - 5:31
  เสร็จแล้ว!
Title:
Dividing Decimals
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32
Umnouy Ponsukcharoen edited Thai subtitles for Dividing Decimals

Thai subtitles

Incomplete

Revisions