Return to Video

Uhly medzi priečkou a rovnobežkami

 • 0:00 - 0:02
  V tomto videu sa budeme zaoberať
 • 0:02 - 0:12
  rovnobežkami a priamkami, ktoré pretínajú rovnobežky.
 • 0:12 - 0:14
  Také priamky nazývame priečky.
 • 0:14 - 0:17
  Najskôr si poďme vysvetliť, čo to sú tie
 • 0:17 - 0:18
  rovnobežky.
 • 0:18 - 0:22
  Prvá definícia, ktorá by mohla byť
 • 0:22 - 0:24
  v tomto videu užitočná je, že to sú dve priamky, ktoré
 • 0:24 - 0:26
  sú v rovnakej rovine.
 • 0:26 - 0:29
  Keď hovorím o rovine, predstavte
 • 0:29 - 0:32
  si plochý dvojdimenzionálny povrch, ako je napr. táto obrazovka -
 • 0:32 - 0:34
  obrazovka je rovina.
 • 0:34 - 0:38
  Sú to dve priamky, ktoré sú v jednej rovine a nikdy sa nepretnú.
 • 0:38 - 0:42
  Takže táto priamka - nakreslím ju čo najkrajšie - predstavte
 • 0:42 - 0:44
  si, že tá priamka pokračuje v tomto smere a v tomto
 • 0:44 - 0:47
  smere ďalej - nakreslime si druhú priamku inou farbou -
 • 0:47 - 0:52
  a táto priamka je s ňou rovnobežná.
 • 0:52 - 0:54
  Nikdy sa nepretnú.
 • 0:54 - 0:56
  Ak predpokladáme, že sme ju nakreslili úplne rovno,
 • 0:56 - 0:58
  a že idú úplne rovnakým smerom,
 • 0:58 - 1:00
  nikdy sa nepretnú.
 • 1:00 - 1:02
  Ak uvažujete nad tým, ktoré priamky potom nie sú
 • 1:02 - 1:08
  rovnobežné, tak napríklad táto zelená priamka a ružová priamka
 • 1:08 - 1:09
  nie sú rovnobežné.
 • 1:09 - 1:12
  Pretínajú sa v určitom bode.
 • 1:12 - 1:15
  Takže tieto dve sú rovnobežné, niekedy sú
 • 1:15 - 1:19
  označené takouto šipkou rovnakého smeru,
 • 1:19 - 1:21
  aby bolo jasné, že tieto dve priamky
 • 1:21 - 1:22
  sú rovnobežné.
 • 1:22 - 1:24
  Ak máme viac rovnobežiek, môžeme použiť
 • 1:24 - 1:26
  dvojšípky, alebo ich označiť inak.
 • 1:26 - 1:27
  No musí vám byť jasné, že tieto priamky
 • 1:27 - 1:29
  sa nikdy nepretnú.
 • 1:29 - 1:31
  Čo sa stane keď
 • 1:31 - 1:36
  tieto rovnobežky pretne tretia priamka?
 • 1:36 - 1:38
  Nakreslím tretiu priamku.
 • 1:38 - 1:42
  Takže toto je tretia priamka.
 • 1:42 - 1:46
  No a túto tretiu priamku, ktorá pretína
 • 1:46 - 1:52
  rovnobežky, nazývame priečna priamka.
 • 1:52 - 1:56
  Pretože priečne pretína dve rovnobežky.
 • 1:56 - 1:59
  Kedykoľvek sa stretnete s tým, že priečka pretína
 • 1:59 - 2:02
  rovnobežky, vzniknú tam zaujímave uhly
 • 2:02 - 2:03
  a vzťahy medzi tými uhlami.
 • 2:03 - 2:06
  Často sa to vyskytuje aj na štandardizovaných testoch.
 • 2:06 - 2:09
  Je to základný typ príkladov v geometrii,
 • 2:09 - 2:12
  takže je dobré to ovládať.
 • 2:12 - 2:16
  Prvú vec, ktorú si musíte uvedomiť je, že ak tieto priamky
 • 2:16 - 2:18
  sú rovnobežné, a my predpokladáme že sú, potom
 • 2:18 - 2:22
  nám vzniknú súhlasné uhly, ktoré sú zhodné.
 • 2:22 - 2:26
  Čo myslím tými súhlasnými uhlami?
 • 2:26 - 2:29
  Určite ste si všimli, že nám tu vznikli štyri uhly,
 • 2:29 - 2:31
  keď táto purpurová priamka pretla
 • 2:31 - 2:32
  žltú priamku.
 • 2:32 - 2:38
  Máme tu tento uhol, ktorý označím zelenou,
 • 2:38 - 2:43
  potom tu máme tento uhol -
 • 2:43 - 2:48
  oranžový, ďalej tu máme tento
 • 2:48 - 2:53
  uhol v inom odtieni zelenej,
 • 2:53 - 2:55
  a nakoniec tu máme tento
 • 2:55 - 2:57
  modrofialový uhol.
 • 2:57 - 2:59
  Takže toto sú štyri uhly.
 • 2:59 - 3:02
  Keď hovoríme o súhlasných uhloch,
 • 3:02 - 3:05
  hovoríme napríklad o tomto uhle na vrchu, tomto zelenom,
 • 3:05 - 3:09
  ktorý je súhlasný s týmto uhlom,
 • 3:09 - 3:12
  označím ho tiež zelenou.
 • 3:12 - 3:15
  Tieto dva uhly sú súhlasné.
 • 3:15 - 3:18
  Tieto dva uhly sú súhlasné a zároveň
 • 3:18 - 3:20
  sú zhodné.
 • 3:20 - 3:21
  Sú to zhodné uhly.
 • 3:21 - 3:24
  Ak má tento - vymyslím si číslo - napríklad 70
 • 3:24 - 3:28
  stupňov, potom tento uhol bude
 • 3:28 - 3:29
  mať tiež 70 stupňov.
 • 3:29 - 3:32
  Môžete o tom popremýšľať, ak by ste sa pohrali
 • 3:32 - 3:35
  s touto priečkou a zmenili jej smer,
 • 3:35 - 3:38
  videli by ste, že tie uhly budú naozaj
 • 3:38 - 3:41
  v každom prípade zhodné.
 • 3:41 - 3:43
  Ak by sme napríklad mali - nakreslím iné rovnobežky,
 • 3:43 - 3:46
  ukážeme si extrémnejší prípad.
 • 3:46 - 3:50
  Ak by sme mali dve rovnobežky,
 • 3:50 - 3:57
  a prechádzala by cez ne priečka - vytvorila by
 • 3:57 - 4:00
  menší uhol - vidíte, že tento uhol
 • 4:00 - 4:02
  vyzerá rovnako ako tento uhol.
 • 4:02 - 4:05
  Sú to súhlasné uhly a vždy budú zhodné.
 • 4:05 - 4:08
  Z tohto pohľadu je ten uhol v priesečníku
 • 4:08 - 4:10
  vpravo hore stále rovnaký.
 • 4:10 - 4:14
  Rovnako to platí aj pre ostatné súhlasné uhly.
 • 4:14 - 4:17
  Tento uhol, ľavý horný uhol
 • 4:17 - 4:21
  bude rovnaký ako tento ľavý horný uhol.
 • 4:21 - 4:27
  Tento ľavý dolný uhol je rovnaký ako tento.
 • 4:27 - 4:30
  Ak má tento uhol 70 stupňov, potom tento uhol
 • 4:30 - 4:32
  bude mať tiež 70 stupňov.
 • 4:32 - 4:36
  A nakoniec tento uhol a tento uhol
 • 4:36 - 4:38
  budú rovnaké.
 • 4:38 - 4:42
  Takže súhlasné uhly - napíšem to -
 • 4:42 - 4:43
  súhlasné uhly sú zhodné.
 • 4:47 - 4:55
  Súhlasné uhly sú zhodné.
 • 4:55 - 4:57
  Tento a tento sú zhodné, tento a
 • 4:57 - 4:59
  tento, tento a tento, a tento a tento.
 • 4:59 - 5:05
  Ďalšie dvojice zhodných uhlov sú
 • 5:05 - 5:07
  nazývané ako vrcholové uhly, niekedy ako
 • 5:07 - 5:08
  protiľahlé uhly.
 • 5:08 - 5:12
  Ak si zoberiete tento uhol, uhol ktorý
 • 5:12 - 5:15
  je ku nemu vrcholový alebo protiľahlý nájdete tak,
 • 5:15 - 5:19
  že prejdete cez priesečník ku oprotistojacemu uhlu,
 • 5:19 - 5:21
  takže tento uhol bude rovnaký.
 • 5:21 - 5:24
  Môžeme povedať, že protiľahlé - radšej používam "protiľahlý",
 • 5:24 - 5:26
  pretože niekedy sa nazýva aj ako vertikálny, no nie
 • 5:26 - 5:28
  vždy sú vertikálne, niekedy sú aj
 • 5:28 - 5:29
  v horizontálnej polohe.
 • 5:29 - 5:37
  Protiľahlé, vrcholové alebo vertikálne uhly sú zhodné.
 • 5:37 - 5:41
  Takže ak tento má 70 stupňov, potom tento má tiež 70 stupňov.
 • 5:41 - 5:44
  A ak tento má 70 stupňov, tento
 • 5:44 - 5:47
  má tiež 70 stupňov.
 • 5:47 - 5:49
  Je to zaujímavé. Ak tento má 70 stupňov a tento má 70
 • 5:49 - 5:52
  stupňov, a ak tento má 70 stupňov a tento má tiež 70
 • 5:52 - 5:56
  stupňov, takže bez ohľadu na to koľko má tento uhol, tento bude rovnaký.
 • 5:56 - 5:58
  pretože tento je rovnaký ako tento, tento
 • 5:58 - 6:00
  je rovnaký ako tento.
 • 6:00 - 6:07
  Posledné, čo potrebujete vedieť,
 • 6:07 - 6:10
  je vzťah medzi týmto oranžovým uhlom a
 • 6:10 - 6:12
  zeleným uhlom.
 • 6:12 - 6:18
  Vidíte, že keď dáte dokopy tieto dva uhly, prejdete
 • 6:18 - 6:20
  polkružnicu, áno?
 • 6:20 - 6:22
  Ak začnete tu, prejdete cez zelený uhol
 • 6:22 - 6:24
  a potom cez oranžový uhol,
 • 6:24 - 6:27
  prejdete polkružnicu,
 • 6:27 - 6:29
  čo je 180 stupňov.
 • 6:29 - 6:33
  Takže tento zelený a oražový uhol majú dokopy 180 stupňov,
 • 6:33 - 6:35
  sú to susedné uhly.
 • 6:35 - 6:37
  Už som urobil zopár videí o susedných uhloch,
 • 6:37 - 6:41
  no musíte vedieť, že tvoria polkružnicu.
 • 6:41 - 6:44
  takže ak tento uhol má 70 stupňov, potom tento oranžový uhol
 • 6:44 - 6:51
  má 110 stupňov, pretože dokopy majú 180.
 • 6:51 - 6:54
  Ak tento uhol má 110 stupňov,
 • 6:54 - 6:57
  koľko bude mať tento uhol?
 • 6:57 - 6:59
  Tento uhol je protiľahlý alebo vrcholový
 • 6:59 - 7:02
  ku tomuto 110 stupňovému, takže bude mať tiež 110 stupňov.
 • 7:02 - 7:06
  Taktiež vieme, že ak tento uhol je súhlasný s týmto uhlom,
 • 7:06 - 7:09
  tento uhol bude mať tiež 110 stupňov.
 • 7:09 - 7:12
  Alebo by sme to mohli urobiť takto, ak tento uhol má 70,
 • 7:12 - 7:14
  tento uhol je jeho susedný uhol, takže dokopy budú mať
 • 7:14 - 7:16
  180. Aj takto sme to mohli urobiť.
 • 7:16 - 7:19
  Taktiež sme mohli vypočítať, že keďže toto je 110,
 • 7:19 - 7:22
  toto je jeho súhlasný uhol, bude mať tiež 110 stupňov.
 • 7:22 - 7:25
  Tento je jeho vrcholový uhol,
 • 7:25 - 7:26
  takže budú zhodné.
 • 7:26 - 7:31
  Alebo by sme to vypočítali tak, že tento je susedný s
 • 7:31 - 7:34
  týmto uhlom, takže 70 plus 110 bude 180,
 • 7:34 - 7:39
  alebo 70 plus tento uhol je 180.
 • 7:39 - 7:42
  Takže je viacero spôsobov ako vypočítať
 • 7:42 - 7:44
  koľko má ktorý uhol stupňov.
 • 7:44 - 7:46
  V ďalšom videu si ukážeme zopár príkladov,a
 • 7:46 - 7:49
  by ste videli, že stačí vedieť jeden uhol,
 • 7:49 - 7:52
  a môžete vypočítať všetky ostatné.
Title:
Uhly medzi priečkou a rovnobežkami
Description:

Uhly rovnobežiek

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:53

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions