இந்த பிரைடு ரைஸ் உடனே இப்போவே ஈஸியா செஞ்சு பாருங்க | FRIED RICE

Başlık:
இந்த பிரைடு ரைஸ் உடனே இப்போவே ஈஸியா செஞ்சு பாருங்க | FRIED RICE
Tanım:

FRIED RICE

#Friedrice #Friedricerecipe #Ammasamayalvideos

EMAIL: ammasamayalvideos@gmail.com

Follow us on Facebook
https://www.facebook.com/ammasamayalarai/

Follow us on Twitter
https://twitter.com/ammasamayalarai

Follow us on Google Plus
https://plus.google.com/103601338238490318969

more » « less
Video Language:
Tigrinya
Duration:
04:15
Format: Youtube Birincil Orijinal

This video is part of Amara Public.

Alt yazılar download

Completed subtitles (1)