Return to Video

03-15 jQuerys_multifunctional_.on_method

 • 0:00 - 0:03
  Tôi đã hướng dẫn cách sử dụng
  phương thức on() trong JQuery
 • 0:03 - 0:06
  Và bạn cũng đã học qua về các
  phương thức tiện dụng của JQuery
 • 0:06 - 0:08
  Chúng đều được dùng cho
  phương thức on()
 • 0:08 - 0:11
  tuy nhiên, vẫn còn cách
  khác để khởi tạo Event listener
 • 0:11 - 0:12
  Phương thức on của Jquery
 • 0:12 - 0:15
  Trong phần tiếp theo
  chúng ta sẽ học về event delegation.
 • 0:15 - 0:19
  ở đó Jquery sẽ theo dõi cha của sự kiện
  trên mỗi con của chúng
Title:
03-15 jQuerys_multifunctional_.on_method
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
ud245 - Intro to JQuery
Duration:
0:20

Vietnamese subtitles

Revisions