ជួយក្មេងៗដែលប្រព័ន្ធអប់រំមិនបានអើពើនិងមើលរំលង​ (មានចំណងជើងរងជាភាសាខ្មែរ)

Title:
ជួយក្មេងៗដែលប្រព័ន្ធអប់រំមិនបានអើពើនិងមើលរំលង​ (មានចំណងជើងរងជាភាសាខ្មែរ)
Description:

លោក វិទ័រ រីយ៉ូ មានប្រសាសន៌ថា "គួរកំណត់ន័យអោយសិស្សតាមអ្វីដែលពួកគេចូលរួម មិនមែននៅលើអ្វីដែលពួកគេខ្វះខាតនោះទេ ជាពិសេសអ្វីៗដែលពួកគេពិបាកនិងធ្វើ"។
រួមបញ្ចូលទាំងរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនជាយុវជនក្នុងទីក្រុងដែលមានការតាំងចិត្ត លោក រីយ៉ូ កំណត់យុទ្ធសាស្ត្របីក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថក្នុងវិស័យអប់រំនិងអំពាវនាវអោយអ្នកអប់រំទាំងអស់ប្តូរការគិតចំពោះសិស្សពីបុគ្កលដែល “បង្កគ្រោះថ្នាក់” ទៅ “ពេញដោយសក្ដានុពល” វិញ ដើម្បីប្រែផ្លាស់ពួកគេជាមួយនិងគុណភាពនិងសេចក្ដីក្លាហាន។

more » « less
Duration:
11:41
Format: Youtube Primary Original Synced

Subtitles download

Completed subtitles (1)