Chinese, Simplified (Singaporean) titulky

← Will Google get a webspam team outside of the US?

Získať kód na vloženie
29 Languages

Ukazujem Revíziu 1 vytvorenú 10/11/2014 od Sherry Chen.

 1. 今天的问题来自Abroke,他问道
 2. “想不与美国来说,欧洲很小,那谷歌会针对小市场
 3. 建立一个反网络垃圾组吗?“问得好!
 4. 事实上,我们的确有一只反网络垃圾组
 5. 在欧洲,和迪拜
 6. 并且他们能够用不同语言处理网络垃圾以及
 7. 解决垃圾清理报告
 8. 大概用到了十几种语言
 9. 因为队里有很多聪明人
 10. 所以我们实际上在世界上很多
 11. 不同的地方都有建立办公室
 12. 我们在苏黎世也有几个工程师,在香港也有一个工程师
 13. 所以有很多人都有谷歌反网络垃圾的亲身经历
 14. 有人用俄语思考者如何解决垃圾邮件的问题
 15. 也有人在都柏林完美解决了
 16. 当一个算法没能识别某些垃圾时
 17. 应该怎么办的问题
 18. 他们清楚事态走向,了解
 19. 谁才是幕后黑手,而且他们真的是这方面的专家
 20. 比如说,如果真的有一种很特别的垃圾链接
 21. 在波兰流传,那么在波兰的谷歌工作者
 22. 就会去搞定这样的情况
 23. 所以我觉得很重要的一点是
 24. 谷歌不能只是一个以美国或英国为中心的公司
 25. 我们要成为国际性公司,我们要
 26. 和不同语言打交道,或许我们的确不会
 27. 在每种语言中都有过多的网络垃圾需要处理
 28. 但是你会惊讶地发现我们的反网络垃圾组
 29. 能够在这么多种语言中集体做好本职工作
 30. 有很多很多人正在努力确保
 31. 人们能够有一个良好的搜索体验
 32. 并且让用户们总体上都能够有一个很好的体验