Vietnamese titulky

← 03-09 jQuery_Event_Listener_Order_Quiz

Získať kód na vloženie
16 Languages

Ukazujem Revíziu 1 vytvorenú 02/02/2020 od trang quynh.

 1. Đầu tiên,
 2. chúng ta cần đặt ra các yếu tố
  mà chúng ta sẽ nghe cho sự kiện.
 3. Nên, đó là B.
 4. Vị trí thứ hai
  là "phương pháp trên"
 5. Nên, đó là C.
 6. Vị trí thứ ba là loại sự kiện
  mà chúng ta muốn nghe.
 7. Nên, đó là D.
 8. Và cuối cùng là A, chức năng gọi lại
  sẽ được khởi chạy khi sự kiện
 9. diễn ra trên yếu tố đích.