Chinese, Simplified titulky

← Bill Gross: 2 Reasons Companies Can Fail

Získať kód na vloženie
5 Languages

Titulky preložené z anglicky Ukazujem Revíziu 2 vytvorenú 05/24/2012 od Hom Liu.

 1. 对于你的关于失败教训的问题
 2. 绝大多数情况下是团队问题或者是资金问题
 3. 团队问题--团队成员相处不好,或者成员们缺乏某些技能
 4. 团队花钱过快,不珍惜现金
 5. 第一个问题可能是比较困难的
 6. 因为要找到有适合技能的人总是比较困难
 7. 第二个问题比较简单
 8. 但是有时候人们反倒更担心
 9. 这也是因特网泡沫的理由之一
 10. 关于一种说法,“如果你现在不花钱,
 11. 我就会失去市场份额。
 12. (相对于花钱来说)这样损失会更大。”
 13. 这也就是更快花钱的一个理由
 14. 但我没见到过这样的成功案例。
 15. 这样有时候有用。我的意思是,有时候,
 16. 在赢家通吃的市场确实能够得到好处。
 17. 但通常,有毅力的,更好的执行者往往最后成功。
 18. 所以,这是我想说的,
 19. 两个从失败中学到的最大的教训。