Korean titulky

← ABILITY Magazine: CSUN 2013

Získať kód na vloženie
6 Languages

Ukazujem Revíziu 2 vytvorenú 01/21/2016 od Nagu Choi .

 1. 내가 아직 진심이
  아니라고 말하고 싶은 거니?
 2. 내가 아직 진심이 아니라고
  말하고 싶은 거니?
 3. 정말로 꿈에도 생각
  못 했다
 4. 정말로 꿈에도
  생각 못 했다
 5. 나는 밥을
  먹은 뒤 학교에 간다
 6. 나는 밥을 먹은 뒤
  학교에 간다
 7. 실연의 법칙이 정말로 있을까?
 8. 실연의 법칙이
  정말로 있을까?
 9. 엄마
  저예요
 10. 엄마 저예요
 11. 당신 별명이잖아요? 번밀레?
 12. 당신 별명이잖아요, 번밀레?
 13. 그래요?
  몰랐나요?
 14. 아는 줄로만 알았는데 …
 15. Oh, please wait. 기다려 주세요.
 16. 음, 저…저기
 17. -대체 왜 그런대?
 18. - 대체 왜 그런대?
 19. 범인이 누구지?
  바로 너잖아!
 20. 베스킨라빈스 아이스크림이
  먹고 싶어
 21. 아이스크림이 먹고 싶어
 22. 시간이 별로 없다
  하지만 서두르진 말자
 23. 시간이 별로 없지만
  서두르진 말자
 24. 네가 ‘일찍 일어날 거야’라고 말했잖아.
 25. 네가 일찍 일어날 거라고 말했잖아
 26. 흉낼 내잖아
 27. 흉내를 내잖아
 28. 너 땜에 망쳤잖아
 29. 너 때문에 망쳤잖아
 30. 암튼 그러지마
 31. 아무튼 그러지 마
 32. 너흴 데리러 왔어
 33. 너희를 데리러 왔어
 34. 약을 너무 많이 복용했다
 35. 약을 과다 복용(남용)했다
 36. 회의를 다시 시작하다
 37. 회의를 재개하다
 38. 스스로 멸망했다
 39. 자멸했다
 40. 나는 괴로워 죽겠는데,
  웃음이 나와?
 41. 나폴레옹은 이렇게 말했다
  “내 사전에 불가능이란 없다”
 42. 나폴레옹은 이렇게 말했다
  ‘내 사전에 불가능이란 없다’