Return to Video

Pagination and SEO

 • 0:03 - 0:04
  Chào.
 • 0:04 - 0:05
  Tôi là Maile Ohye.
 • 0:05 - 0:09
  Tôi đã làm việc cho Google được hơn 6 năm, đang làm việc về
 • 0:09 - 0:11
  tìm kiếm và về những công cụ quạn trị web.
 • 0:11 - 0:13
  Tôi muốn chào mừng bạn tới ngôi nhà của tôi.
 • 0:13 - 0:17
  Hãy tán gẫu về sự xếp hạng và SEO.
 • 0:17 - 0:19
  Cho chương trình hôm nay, đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với một số
 • 0:19 - 0:22
  ví dụ về nội dung đã được xếp thứ tự
 • 0:22 - 0:25
  Sau đó chúng ra sẽ nhận lấy một số tác dụng phụ của
 • 0:25 - 0:29
  của sự sắp xêp thứ tự và tại sao bạn cũng như quản trị web muốn tạo
 • 0:29 - 0:32
  một số sự nỗ lực cũng như để không làm giảm những đặc tính chỉ số của bạn và
 • 0:32 - 0:35
  để chỉ ra những kết quả tốt hơn cho người dùng.
 • 0:35 - 0:37
  Sau đó chúng ta sẽ che đi cấu hình của bạn.
 • 0:37 - 0:39
  Và điều đó đi kèm trong hai phần
 • 0:39 - 0:43
  cho những ai trong các bạn quản trị web với nội dung đã được sắp xếp và
 • 0:43 - 0:45
  một điểm nhìn về tất cả trang có sẵn, và sau đó cho một số người trong các bạn
 • 0:45 - 0:48
  những quản trị web có nội dung đã được sắp xếp nhưng không
 • 0:48 - 0:50
  có tầm nhìn tới tất cả các trang.
 • 0:50 - 0:53
  Vây, sẽ có 2 loại cấu hình.
 • 0:53 - 0:55
  Sau đó, chúng ra sẽ quay lại 1 tí và nói về
 • 0:55 - 0:59
  Google đang làm gì để giúp người dùng với nội dung đã được sắp xếp
 • 0:59 - 1:01
  cũng như quản trị web.
 • 1:01 - 1:04
  Và cuối cùng, đưa ra cấu hình của bạn,
Title:
Pagination and SEO
Description:

Google's Maile Ohye examines the issues webmasters face with paginated content: paginated articles, product category listings, etc. She then explains the options available to those webmasters concerned about SEO, including rel="next" and rel="prev" HTML markup.

more » « less
Video Language:
English
Team:
Google Webmasters
Projekt:
WebmasterHelp
Duration:
16:36
Thành Phan edited vietnamsky subtitles for Pagination and SEO
Thành Phan edited vietnamsky subtitles for Pagination and SEO
Thành Phan added a translation

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revízie Compare revisions