Return to Video

vimeo.com/.../279881826

 • 0:00 - 0:01
  Xin chào, chúng tôi thực hiện
 • 0:01 - 0:05
  video này cho Ability Corps từ
 • 0:05 - 0:07
  COAF Smart Center, nơi mà
 • 0:07 - 0:10
  chúng tôi vừa mới mở COAF Smart Center,
 • 0:10 - 0:13
  mở cửa vào ngày 27 tháng 5
 • 0:14 - 0:17
  mới 1 tháng trước, và đây là sự khởi xướng
 • 0:17 - 0:18
  gần nhất của COAF cho
 • 0:18 - 0:20
  sự phát triển của địa phương
 • 0:21 - 0:23
  Vì đây là phát kiến của COAF và chúng tôi
 • 0:23 - 0:27
  đều tin rằng việc đã và đang
 • 0:27 - 0:29
  trở nên gần gũi hơn với làng quê và
 • 0:29 - 0:31
  làm việc trong nông thôn là cách ta có thể
 • 0:31 - 0:33
  cổ vũ và cách ta ứng dụng
 • 0:33 - 0:36
  công nghệ, thông tin, và
 • 0:36 - 0:37
  những phương pháp mới, xem nào,
 • 0:37 - 0:38
  với mọi người.
 • 0:38 - 0:40
  Thường thì các trung tâm công nghệ
 • 0:40 - 0:42
  tổ chức giáo dục và đào tạo
 • 0:42 - 0:44
  đều tập trung ở thành phố lớn
 • 0:44 - 0:46
  thị trấn lớn, đem lại,
 • 0:46 - 0:48
  điều kiện và cơ hội cho
 • 0:48 - 0:50
  trẻ em ở đó, nhưng
 • 0:50 - 0:52
  lại chưa có tiền lệ từ ý kiến đó
 • 0:52 - 0:55
  rằng chúng ta cần phải đến gần hơn những làng quê
 • 0:55 - 0:57
  để chắc chắn rằng
 • 0:57 - 0:58
  trẻ em nơi đây cũng có thể
 • 0:58 - 1:01
  tận dụng được cơ hội này
 • 1:01 - 1:05
  COAF được thành lập năm 2003, bắt đầu
 • 1:05 - 1:07
  hoạt động ở Mỹ sau đó,
 • 1:07 - 1:10
  và sau hơn 14 năm làm việc
 • 1:10 - 1:13
  với nhiều kiểu trường học
 • 1:13 - 1:16
  và mẫu giáo và cộng đồng trong các
 • 1:16 - 1:19
  khu vực ở Mỹ, chúng tôi quyết định
 • 1:19 - 1:21
  thành lập 1 trung tâm của riêng mình,
 • 1:21 - 1:23
  nó là Smart Center, để đảm bảo rằng
 • 1:23 - 1:25
  chúng tôi có thể bổ sung mọi thứ về
 • 1:25 - 1:28
  chương trình và hoạt đông cần thiết
 • 1:28 - 1:32
  cho việc đáp ứng
 • 1:32 - 1:34
  yêu câu cho cộng đồng nông thôn
Title:
vimeo.com/.../279881826
Video Language:
English
Team:
ABILITY Magazine
Duration:
01:33

Vietnamese subtitles

Revízie