Vietnamese titulky

← Tóm tắt

04-16 tóm tắt

Získať kód na vloženie
25 Languages

Ukazujem Revíziu 3 vytvorenú 03/27/2017 od Trang Nguyen T.H.

 1. Để tóm tắt
 2. ta đã học được nhiều công cụ để
  dò ra các vấn đề của bộ nhớ
 3. Bây giờ chúng ta đã bắt đầu quen với
  người bạn Trace You, và ta cũng
 4. học về những công cụ chuyên dụng cho
  bộ nhớ bao gồm Memory Monitor
 5. Heat Viewer và Allocation Tracker
 6. Nhưng quan trọng nhất
 7. ta muốn đánh giá mã nguồn có vấn đề
  qua nhiều công cụ và
 8. tìm kiếm nhiều khia cạnh để biết
  điều gì ẩn chứa bên dưới
 9. Cuối cùng, cần phải hiểu mỗi
  công cụ có sức mạnh
 10. Memory Monitor giúp có cái nhìn
  đúng về bộ nhớ qua thời gian
 11. và Heap Viewer dùng để ta biết rõ trên
  heap có gì
 12. và cuối cùng
 13. Allocation tracker cho ta biết vị trí cụ
  thể của mã nguồn