Vietnamese subtitrări

← Nếu chúng ta tiếp tục hy vọng, chúng ta có thể làm nhiều điều cho cả cộng đồng và đất nước

Obține codul încorporat
10 Languages

Subtitles translated from Engleză Showing Revision 1 created 01/25/2013 by Phuc Hau Vu Thi.

 1. [Bạn có hi vọng vào tương lai?]
 2. Tôi luôn hy vọng vào mọi thứ: tương lai, bản thân tôi và mọi người!
 3. Tôi nghĩ nếu mọi người hy vọng, họ sẽ thực hiện và kết thúc bằng việc làm điều gì đó tốt cho cả cộng đồng
 4. và vì thế cho cả đất nước.
 5. Cho nên, tôi nghĩ rằng mọi người nên lạc quan về kết quả của những cuộc bầu cử.
 6. Nó phụ thuộc vào chúng ta, bạn biết đó, dù có thế nào thì chúng ta nên đi và bầu cử.
 7. Tôi nghĩ nó quan trọng về nhiều mặt. Và bây giờ tôi đang nói về chúng ta như một phần ít ở đây.
 8. Tôi nghĩ nếu họ thấy chúng ta đi bầu, họ sẽ chú ý tới chúng ta.
 9. Nếu chúng ta không đi bầu, họ sẽ nói, "Đừng lo về điều đó, vì họ sẽ chẳng bao giờ đi bầu"
 10. Vì thế, họ sẽ chú ý tới một nhóm khác.
 11. [NEWHOUSE] [Newhouse: Hợp tác cùng PBS Newshour]