Return to Video

قدرت بی‌حد و اندازه عذرخواهی واقعی

 • 0:02 - 0:06
  در چند سال اخیر،
  ما مردان را بازخواست کرده ایم.
 • 0:07 - 0:08
  باید اینکار انجام می شد.
 • 0:08 - 0:10
  (تشویق حضار)
 • 0:10 - 0:16
  اما اخیرا، فکر می کردم
  که باید کاری حتی سخت تر انجام بدهیم.
 • 0:17 - 0:20
  همانطور که دوست خوبم
  تونی پورتر می گوید،
 • 0:20 - 0:24
  باید راهی بیابیم تا از مردان کمک بگیریم.
 • 0:25 - 0:29
  وقتی پنج سالم بود، پدرم شروع به
  سوء استفاده ی جنسی از من کرد.
 • 0:31 - 0:34
  نیمه شب به اتاقم می آمد.
 • 0:34 - 0:36
  به نظر می رسید که نشئه باشد.
 • 0:36 - 0:39
  سوء استفاده جنسی او
  تا ۱۰ سالگی ام ادامه داشت.
 • 0:40 - 0:42
  تا زمانی که سعی کردم جلوی او بایستم،
 • 0:42 - 0:45
  زمانی که بالاخره توانستم نه بگویم،
 • 0:45 - 0:47
  او شروع به کتک زدن من کرد.
 • 0:47 - 0:49
  من را احمق صدا زد.
 • 0:49 - 0:50
  به من گفت که دروغگو هستم.
 • 0:51 - 0:54
  سوء استفاده ی جنسی در ۱۰ سالگی پایان یافت،
 • 0:54 - 0:57
  اما درحقیقت، هیچ وقت به پایان نرسید.
 • 0:58 - 0:59
  من را تغییر داد.
 • 1:00 - 1:04
  همیشه مضطرب بودم و احساس
  گناه و شرمساری می کردم،
 • 1:04 - 1:06
  و دلیلش را نمی دانستم.
 • 1:06 - 1:09
  از بدنم و خودم متنفر بودم،
 • 1:09 - 1:11
  مرتب مریض می شدم،
 • 1:11 - 1:12
  نمی توانستم فکر کنم،
 • 1:12 - 1:14
  نمی توانستم اتفاقات را بخاطر بیاورم.
 • 1:14 - 1:18
  جذب مردان و زنان خطرناکی شده بودم که..
 • 1:18 - 1:22
  به آنها اجازه دادم ــ در واقع دعوت کردم--
  تا با من بدرفتاری کنند،
 • 1:22 - 1:25
  چون پدرم عشق را اینگونه به من آموخته بود.
 • 1:27 - 1:31
  تمام عمرم را منتظر ماندم تا
  پدرم از من عذرخواهی کند.
 • 1:32 - 1:33
  عذرخواهی نکرد.
 • 1:33 - 1:35
  نمی خواست عذرخواهی کند.
 • 1:35 - 1:38
  و بعد، با رسواییهای اخیر
  مردان مشهور،
 • 1:38 - 1:41
  همانطور که یکی پس از دیگری افشا می شد،
 • 1:41 - 1:42
  متوجه چیزی شدم:
 • 1:43 - 1:47
  هیچگاه نشنیدم مردی که..
 • 1:47 - 1:51
  مرتکب تجاوز یا آزار فیزیکی شده..
 • 1:51 - 1:55
  به صورت عمومی از قربانی خود عذرخواهی کند.
 • 1:56 - 1:58
  شگفت زده شدم،
 • 1:58 - 2:03
  که یک عذرخواهی واقعی و از ته قلب
  چگونه خواهد بود؟
 • 2:08 - 2:12
  اتفاق غریبی رخ داد.
 • 2:12 - 2:14
  شروع به نوشتن کردم،
 • 2:14 - 2:17
  و بعد صدای پدرم در ذهنم آمد،
 • 2:18 - 2:21
  او به من گفت که چکار کرده،
 • 2:21 - 2:22
  و چرا.
 • 2:22 - 2:25
  او شروع به معذرت خواهی کرد.
 • 2:25 - 2:28
  پدرم حدود ۳۱ سال است که مرده،
 • 2:28 - 2:29
  با این حال، در این عذرخواهی،
 • 2:29 - 2:32
  عذرخواهی که من به جای او نوشتم،
 • 2:32 - 2:36
  قدرت عذرخواهی را کشف کردم
 • 2:37 - 2:39
  و اینکه چطور ممکن است همان
  راه عبور از بحرانی باشد
 • 2:39 - 2:41
  که اکنون با آن مواجه هستیم
 • 2:41 - 2:44
  در مقابل تمام مردان و زنانی که
  از آنها سوءاستفاده جنسی می کنند.
 • 2:45 - 2:49
  عذرخواهی تعهدی ترسناک است.
 • 2:50 - 2:52
  صداقت کامل نیاز دارد.
 • 2:53 - 2:56
  به سوال پرسیدن از خود و زمان نیاز دارد.
 • 2:56 - 2:58
  با عجله اتفاق نمی افتد.
 • 2:58 - 3:01
  هر عذرخواهی چهار قدم دارد،
 • 3:01 - 3:04
  می خواهم شما را با این قدم ها آشنا کنم.
 • 3:04 - 3:08
  اولین قدم این است که با جزئیات
  اقرار کنید که چکار کرده اید .
 • 3:09 - 3:11
  آنچه می گویید نمی تواند مبهم باشد.
 • 3:11 - 3:13
  «اگر آسیب رساندم معذرت می خواهم»
 • 3:13 - 3:15
  یا  «برای آزار جنسی معذرت می خواهم»
 • 3:15 - 3:16
  کافی نیست.
 • 3:16 - 3:19
  باید اتفاقی که واقعا رخ داده را بیان کنید:
 • 3:20 - 3:23
  «من نیمه شب به اتاق آمدم،
 • 3:23 - 3:25
  و لباس زیرت را پایین کشیدم.»
 • 3:26 - 3:28
  «من تحقیرت کردم چون به تو حسودی می کردم
 • 3:28 - 3:30
  و می خواستم تو را کوچک کنم.»
 • 3:30 - 3:33
  رهایی با بیان جزئیات رخ می دهد.
 • 3:34 - 3:37
  عذرخواهی به خاطر آوردن است.
 • 3:37 - 3:39
  عذرخواهی گذشته را به حال وصل می کند.
 • 3:39 - 3:43
  می گوید چیزی که اتفاق افتاده،
  واقعا اتفاق افتاده.
 • 3:44 - 3:48
  قدم دوم
  باید از خود بپرسید چرا.
 • 3:49 - 3:52
  کسانی که مورد آزار قرارگرفته اند،
  ذهنشان پر از چرا است.
 • 3:52 - 3:57
  چرا؟ چرا باید پدرم بخواهد به
  بزرگترین دخترش آزار جنسی برساند؟
 • 3:57 - 4:01
  چرا باید سرم را به دیوار بکوبد؟
 • 4:04 - 4:06
  در مورد پدرم،
 • 4:06 - 4:10
  او کودکی بود که با فاصله ی زیادی
  از دیگر فرزندان به دنیا آمده بود.
 • 4:11 - 4:14
  او اتفاقی بود که تبدیل به "معجزه" شده بود.
 • 4:14 - 4:18
  بسیار تحسین شده بود و همانند
  شاهزاده با او رفتار می کردند.
 • 4:19 - 4:22
  ولی تحسین کردن، به معنای عشق نیست.
 • 4:22 - 4:24
  تحسین کردن یک برنامه ریزی
 • 4:24 - 4:26
  برای شماست، از طرف شخصی که
  نیاز دارد شما..
 • 4:26 - 4:27
  بی عیب و نقص باشید.
 • 4:28 - 4:31
  پدرم باید تبدیل به این ایده آل
  ناممکن می شد.
 • 4:31 - 4:33
  و بنابراین هیج گاه اجازه نداشت
  که خودش باشد.
 • 4:33 - 4:36
  اجازه نداشت محبت یا
 • 4:36 - 4:39
  آسیب پذیری، کنجکاوی، یا تردید نشان دهد.
 • 4:39 - 4:41
  هیچ گاه اجازه ی گریه کردن نداشت.
 • 4:41 - 4:44
  و مجبور بود همه ی آن احساسات را
  درون خود نگه دارد،
 • 4:44 - 4:47
  و نهایتا احساسات او را فرا گرفتند.
 • 4:47 - 4:51
  احساسات سرکوب شده
  بعدها تبدیل به نیروی تاریکی شدند،
 • 4:51 - 4:53
  و او از کنترل خارج شد،
 • 4:53 - 4:57
  و نهایتا سیل احساساتش را
  بر من رها کرد.
 • 4:58 - 5:02
  قدم سوم درهای قلبتان را باز می کنید
 • 5:02 - 5:06
  و آنچه را که قربانی شما در هنگام آزار
  احساس می کرد شما نیز احساس کنید.
 • 5:07 - 5:09
  باید بگذارید قلبتان بشکند.
 • 5:09 - 5:11
  باید ترس و خیانت،
 • 5:11 - 5:15
  و تاثیرات طولانی مدت آزارتان
  بر روی قربانی را حس کنید.
 • 5:16 - 5:19
  باید با رنجی که ایجاد کردید روبرو شوید.
 • 5:20 - 5:21
  و البته قدم چهارم
 • 5:21 - 5:25
  قبول مسئولیت کارتان
 • 5:25 - 5:27
  و جبران کردن آن است.
 • 5:27 - 5:32
  چرا کسی باید بخواهد چنین فرآیند
  عاجزانه و خاضعانه ای را انجام دهد؟
 • 5:33 - 5:36
  چرا باید بخواهید خود را خار و خفیف کنید؟
 • 5:37 - 5:41
  چون تنها به این شکل آزاد خواهید شد.
 • 5:41 - 5:45
  تنها به این شکل قربانی شما آزاد خواهد شد.
 • 5:45 - 5:47
  فقط قربانی تان را تخریب نکردید.
 • 5:47 - 5:49
  شما خودتان را تخریب کردید.
 • 5:49 - 5:54
  هیچ شخصی نیست که به فرد دیگری آسیب برساند
 • 5:54 - 5:56
  و از تاثیرات آن روی خودش رنج نبرد.
 • 5:57 - 6:04
  اینکار روح و روان فرد را
  به شدت تاریک و آلوده می کند،
 • 6:04 - 6:06
  و در تمام دوران زندگی گسترش می یابد.
 • 6:08 - 6:11
  در عذر خواهی ای که من نوشتم -- در مورد
 • 6:11 - 6:13
  لنزهای متفاوتی یاد گرفتم که
  باید از درون شان نگاه کنیم
 • 6:13 - 6:16
  تا خشونت مردان را متوجه شویم
 • 6:16 - 6:20
  که من و یک میلیارد زن دیگر از آن
  جان سالم بدر بردیم.
 • 6:20 - 6:23
  معمولا در ابتدا با پیشنهاد
  مجازات روبه رو می شویم.
 • 6:24 - 6:26
  مجازات اولین غریزه ی ما است، اما
 • 6:26 - 6:30
  گرچه بعضی مواقع مجازات مؤثر واقع می شود،
 • 6:30 - 6:33
  به تنهایی کافی نیست.
 • 6:33 - 6:34
  پدرم مرا تنبیه کرد.
 • 6:35 - 6:36
  من لب به سخن نیاوردم،
 • 6:36 - 6:38
  و قلبم شکسته بود.
 • 6:39 - 6:42
  فکر می کنم مجازات ما را قوی تر می کند،
  اما به ما یاد نمی دهد.
 • 6:42 - 6:45
  تحقیرکردن، افشاگری نیست.
 • 6:45 - 6:50
  ما باید فرآیندی ایجاد کنیم که
  گرچه شاید مجازات دربر داشته باشد،
 • 6:50 - 6:53
  با کمک آن دری بگشاییم،
 • 6:53 - 6:57
  برای تبدیل مردان به افرادی دیگر.
 • 6:58 - 7:00
  برای سالیان سال، از پدرم متنفر بودم.
 • 7:00 - 7:03
  می خواستم بمیرد. می خواستم به زندان برود.
 • 7:03 - 7:07
  اما، این خشم مرا با داستان پدرم
  در ارتباط نگه داشت.
 • 7:08 - 7:13
  چیزی که واقعا می خواستم
  فقط این نبود که جلوی او گرفته شود.
 • 7:13 - 7:14
  من می خواستم او تغییر کند.
 • 7:14 - 7:16
  می خواستم او عذرخواهی کند.
 • 7:16 - 7:18
  این چیزی است که می خواهیم.
 • 7:18 - 7:20
  نمی خواهیم مردان نابود شوند،
 • 7:20 - 7:23
  نمی خواهیم که تنها مجازات شوند.
 • 7:23 - 7:28
  می خواهیم ما را ببینند،
  قربانی هایی که به آنها صدمه وارد کردند،
 • 7:28 - 7:30
  می خواهیم احساس پشیمانی کنند
 • 7:30 - 7:31
  و تغییر کنند.
 • 7:31 - 7:33
  و باور دارم که چنین خواسته ای ممکن است.
 • 7:34 - 7:37
  و باور دارم که چنین خواسته ای
  تاثیر مثبت خواهد داشت.
 • 7:38 - 7:41
  اما نیاز داریم تا مردان همراهیمان کنند.
 • 7:41 - 7:47
  اکنون نیاز داریم مردان شجاع باشند
  و بخشی از این تغییر باشند
 • 7:48 - 7:51
  من بیشتر عمرم را به
  بازخواست مردادن گذراندم،
 • 7:52 - 7:54
  و اکنون اینجا هستم،
 • 7:55 - 7:57
  همین حالا،
 • 7:57 - 8:00
  تا از شما کمک بگیرم.
 • 8:01 - 8:02
  متشکرم.
 • 8:02 - 8:05
  (تشویق حضار)
 • 8:05 - 8:06
  متشکرم.
 • 8:06 - 8:07
  (تشویق حضار)
 • 8:07 - 8:08
  متشکرم، متشکرم.
 • 8:08 - 8:10
  (تشویق حضار)
Title:
قدرت بی‌حد و اندازه عذرخواهی واقعی
Speaker:
ایو انسلر
Description:

ایو انسلر نمایشنامه‌نویس نامدار می‌گوید: عذر‌خواهی حقیقی فراتر از احساس پشیمانی است. در این سخنرانی پرپیچ و تاب و صریح، او توضیح می‌دهد که چگونه از تجربه‌ی آزار دیدنش به این اندیشه رسید که براستی متخلفین برای جبران و ابراز پشیمانی چکار می توانند انجام دهند -- و چهار قدم برای راهنمایی ارائه می کند تا با آن فرآیند عذرخواهی کردن را شروع کنند. ( این سخنرانی دارای محتوای ویژه‌ی بزرگسالان است.)

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Proiect:
TEDTalks
Duration:
08:23

Persian subtitles

Versiuni