Vietnamese subtitrări

← Rich Snippets: Breadcrumbs

Obține codul încorporat
26 Languages

Subtitles translated from Engleză Showing Revision 1 created 07/27/2013 by Duy Lê.

  1. URL trang web không phải luôn luôn cung cấp dấu hiệu trực quan nhất
  2. cấu trúc của trang web.
  3. Bằng cách sử dụng đoạn trích nhiều cấu trúc nhằm giúp đỡ hỗ trợ người dùng tốt hơn
  4. hiểu nơi kết quả tìm kiếm của bạn sẽ đưa họ.
  5. Các ghi chú yêu cầu duy nhất vài thuộc tính để
  6. đánh dấu HTML của bạn.
  7. Dưới đây là một danh sách các liên kết mô tả cấu trúc của một trang web.
  8. Bằng cách sử dụng trang schema.org đã được đánh dấu, bắt đầu bằng cách thêm các yếu tố trang web
  9. để trang web của bạn từ khóa phần thân, sau đó chỉ cần gói danh sách các trang web của bạn
  10. liên kết bên trong cấu trúc trang web.