Return to Video

03-07 Add a Navigation Controller

 • 0:00 - 0:04
  اولین کاری که باید انجام دهیم کلیک
  بر روی view controller هست
 • 0:04 - 0:05
  این فریم تلفن است.
 • 0:05 - 0:08
  حالا، بایدکمی منتظر بمانید تا
  این مربع کوچک آبی را ببینید
 • 0:08 - 0:10
  محدوده اطراف تلفن است.
 • 0:10 - 0:13
  از این راه،هم میتوانم همان موارد را در
  Document Outlineو
 • 0:13 - 0:15
  با باز کردن View Controller انجام دهم
 • 0:15 - 0:19
  خوب، اجازه بدینDocument Outline را ببندم،
  و به storyboardام برگردم
 • 0:19 - 0:22
  خوب، توجه کنین که اینجا فلشی وجود دارد که به view controller ما اشاره دارد
 • 0:22 - 0:25
  این فلش به این معناست که اولین یا
 • 0:25 - 0:27
  شروع view controller یا همان
  منشی صحنه برنامه است
 • 0:27 - 0:30
  حالا میتوانیداطلاعات بیشتری را کسب کنین اگر
 • 0:30 - 0:31
 • 0:31 - 0:34
 • 0:34 - 0:38
 • 0:38 - 0:41
 • 0:41 - 0:45
 • 0:45 - 0:49
 • 0:49 - 0:52
 • 0:52 - 0:56
 • 0:56 - 0:58
 • 0:58 - 1:01
 • 1:01 - 1:04
 • 1:04 - 1:07
 • 1:07 - 1:12
 • 1:12 - 1:16
 • 1:16 - 1:20
 • 1:20 - 1:23
 • 1:23 - 1:27
 • 1:27 - 1:31
 • 1:31 - 1:34
 • 1:34 - 1:37
 • 1:37 - 1:39
 • 1:39 - 1:43
 • 1:43 - 1:45
 • 1:45 - 1:48
 • 1:48 - 1:51
 • 1:51 - 1:54
 • 1:54 - 1:56
 • 1:56 - 1:59
 • 1:59 - 2:00
Tytuł:
03-07 Add a Navigation Controller
Opis:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
UD585 - Intro to iOS App Development with Swift
Duration:
02:01

Persian subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions