Return to Video

03-09 jQuery_Event_Listener_Order_Quiz

 • 0:00 - 0:01
  Đầu tiên,
 • 0:01 - 0:04
  chúng ta cần đặt ra các yếu tố
  mà chúng ta sẽ nghe cho sự kiện.
 • 0:04 - 0:05
  Nên, đó là B.
 • 0:06 - 0:08
  Vị trí thứ hai
  là "phương pháp trên"
 • 0:08 - 0:10
  Nên, đó là C.
 • 0:10 - 0:13
  Vị trí thứ ba là loại sự kiện
  mà chúng ta muốn nghe.
 • 0:13 - 0:14
  Nên, đó là D.
 • 0:16 - 0:20
  Và cuối cùng là A, chức năng gọi lại
  sẽ được khởi chạy khi sự kiện
 • 0:20 - 0:21
  diễn ra trên yếu tố đích.
Tytuł:
03-09 jQuery_Event_Listener_Order_Quiz
Opis:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
ud245 - Intro to JQuery
Duration:
0:22

Vietnamese subtitles

Revisions