Return to Video

Meet Amara

 • 0:01 - 0:03
  Amara ویدئو را بطور جهانی قابل دسترس میکند
 • 0:03 - 0:05
  با عنوان و ترجمه
 • 0:05 - 0:09
  Amara با تصور ۳ شنونده طراحی شد
 • 0:09 - 0:11
  اول، اگر شما یک سازنده فیلم هستید،
 • 0:11 - 0:13
  Aamra میتواند در ساخت زیرنویس کمک کند
 • 0:13 - 0:16
  با نرم افزاری با راحت ترین یادگیری
 • 0:16 - 0:19
  Amara همکارانه است، مثل Wikipedia
 • 0:19 - 0:21
  پس میتوانید دوستان و اعضای بیننده را
 • 0:21 - 0:23
  دعوت به کمک کنید
 • 0:23 - 0:25
  دوم، اگر شما درباره ی دسترسی پرشور هستید
 • 0:25 - 0:27
  مانند ما
 • 0:27 - 0:29
  میتوانید عضو یکی از هزاران اجتماع Amara
 • 0:29 - 0:32
  که کارهای مانند
 • 0:32 - 0:34
  عنوان ویدئوها برای ناشنوایان و کم شنوایان
 • 0:34 - 0:37
  و ترجمه ویدئوها به هزاران زبان می کنند
 • 0:37 - 0:39
  سوم، اگر شما با ویدئو کار میکنید
 • 0:39 - 0:41
  و ابزارهای تخصصی یا
 • 0:41 - 0:43
  زیرنویسهای عندالمطالبه نیاز دارید
 • 0:43 - 0:45
  Amara میتواند کمک کند.
 • 0:45 - 0:47
  پس، اگر فقط یک فرد هستید،
 • 0:47 - 0:48
  یا عضوی از یک اجتماع
 • 0:48 - 0:51
  یا یک سازمان که از Amara استفاده میکند
 • 0:51 - 0:52
  شما دارید ماموریت Amara را
 • 0:52 - 0:54
  برای مطمئن شدن از دسترسی همه ی آدم ها
 • 0:54 - 0:56
  حمایت می کنید
Tytuł:
Meet Amara
Opis:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
0:56
Darren Bridenbeck (Amara Staff) edited perski subtitles for Meet Amara
Saina Ghadiany edited perski subtitles for Meet Amara

Persian subtitles

Revisions Compare revisions