Return to Video

Giáo dục và Nghề Nghiệp Cho Người Khiếm Thính/ Ruma Roka

 • 0:07 - 0:09
  Các bạn không hiểu gì cả phải không nào?
 • 0:09 - 0:11
  ( cười)
 • 0:11 - 0:13
  63 triệu người khiếm thính ở Ấn Độ
 • 0:13 - 0:17
  phải chịu đựng hoàn cảnh này từng ngày
 • 0:17 - 0:20
  hãy thử hình dung cuộc sống trong thế giới
  mà họ không thể nghe
 • 0:20 - 0:23
  sống dưới tự thờ ơ và khinh thường của xã hội
 • 0:23 - 0:26
  khi sinh ra môt đứa bé " không bình thường"
 • 0:26 - 0:28
  các bậc phu huynh chạy đôn chạy đáo
 • 0:28 - 0:31
  cố gắng tìm hiểu phải nuôi đứa bé ấy như thế nào
 • 0:31 - 0:34
  và họ được thông báo " Dù con cô không thể nghe"
 • 0:34 - 0:36
  nhưng mà thanh quản vẫn hoạt động
 • 0:36 - 0:38
  dây thanh âm vẫn hoạt động
 • 0:38 - 0:41
  thằng bé vẫn có thể tập nói được
 • 0:41 - 0:46
  thế là họ bắt đầu một cuộc hành trình hàng năm trời
 • 0:46 - 0:50
  dạy đứa con phát âm những từ nó không thể nghe
 • 0:51 - 0:54
  ngay cả với gia đình, đứa bé ấy muốn
 • 0:54 - 0:56
  nói chuyện với cha mẹ
 • 0:56 - 1:00
  nó muốn tham gia vào cuộc đối thoại cùng gia đình
 • 1:00 - 1:04
  mà không thể. Và nó không hiểu tại sao
  không ai lắng nghe nó
 • 1:05 - 1:07
  vậy nên nó thấy thật cô đơn và bất lực
 • 1:07 - 1:10
  trước một kỹ năng hết sức quan trọng
 • 1:10 - 1:14
 • 1:14 - 1:17
 • 1:17 - 1:20
 • 1:20 - 1:23
 • 1:23 - 1:27
 • 1:27 - 1:31
 • 1:31 - 1:35
 • 1:35 - 1:38
 • 1:38 - 1:41
 • 1:41 - 1:46
 • 1:46 - 1:49
 • 1:49 - 1:53
 • 1:53 - 1:56
 • 1:56 - 2:02
 • 2:02 - 2:04
 • 2:04 - 2:08
 • 2:08 - 2:10
 • 2:10 - 2:14
 • 2:14 - 2:17
 • 2:17 - 2:22
 • 2:22 - 2:25
 • 2:25 - 2:28
 • 2:28 - 2:31
 • 2:31 - 2:39
 • 2:39 - 2:42
 • 2:42 - 2:46
 • 2:46 - 2:49
 • 2:50 - 2:53
 • 2:53 - 2:56
 • 2:56 - 2:58
 • 2:58 - 3:03
 • 3:04 - 3:08
 • 3:08 - 3:11
 • 3:11 - 3:14
 • 3:14 - 3:17
 • 3:17 - 3:19
 • 3:19 - 3:21
 • 3:21 - 3:24
 • 3:24 - 3:27
 • 3:27 - 3:31
 • 3:31 - 3:35
 • 3:35 - 3:39
 • 3:39 - 3:43
 • 3:43 - 3:46
 • 3:46 - 3:49
 • 3:49 - 3:54
 • 3:54 - 3:57
 • 3:57 - 4:01
 • 4:01 - 4:07
 • 4:07 - 4:09
 • 4:09 - 4:10
 • 4:10 - 4:12
 • 4:12 - 4:15
 • 4:15 - 4:16
 • 4:16 - 4:20
 • 4:21 - 4:23
 • 4:23 - 4:26
 • 4:26 - 4:30
 • 4:30 - 4:35
 • 4:35 - 4:39
 • 4:39 - 4:41
 • 4:41 - 4:45
 • 4:45 - 4:47
 • 4:47 - 4:50
 • 4:50 - 4:52
 • 4:52 - 4:54
 • 4:54 - 4:58
 • 4:58 - 5:03
 • 5:03 - 5:07
 • 5:07 - 5:11
 • 5:11 - 5:14
 • 5:14 - 5:16
 • 5:16 - 5:18
 • 5:18 - 5:23
 • 5:23 - 5:26
 • 5:26 - 5:28
 • 5:28 - 5:32
 • 5:32 - 5:35
 • 5:35 - 5:38
 • 5:38 - 5:42
 • 5:42 - 5:44
 • 5:44 - 5:46
 • 5:46 - 5:50
 • 5:50 - 5:53
 • 5:53 - 5:58
 • 5:58 - 6:01
 • 6:01 - 6:04
 • 6:04 - 6:08
 • 6:08 - 6:10
 • 6:10 - 6:15
 • 6:15 - 6:20
 • 6:20 - 6:24
 • 6:24 - 6:28
 • 6:28 - 6:31
 • 6:31 - 6:34
 • 6:34 - 6:36
 • 6:36 - 6:40
 • 6:40 - 6:42
 • 6:42 - 6:44
 • 6:44 - 6:48
 • 6:48 - 6:49
 • 6:49 - 6:56
 • 7:02 - 7:06
 • 7:06 - 7:08
 • Niezsynchronizowane
Tytuł:
Giáo dục và Nghề Nghiệp Cho Người Khiếm Thính/ Ruma Roka
Opis:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:10

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions