Return to Video

تحصیل و شغل برای ناشنوایان

 • 0:07 - 0:09
  چیزی متوجه نشدید؟
 • 0:09 - 0:11
  (خنده)
 • 0:11 - 0:13
  ۶۳ میلیون کر و لال در هند
 • 0:13 - 0:16
  چه کسی به این مصیبت دچار شده روزها، سال ها
 • 0:16 - 0:17
  نمیتونن بشنوند ولی می خوان دنیای خود هستند
 • 0:17 - 0:17
 • 0:17 - 0:20
 • 0:20 - 0:23
 • 0:23 - 0:26
 • 0:26 - 0:28
 • 0:28 - 0:31
 • 0:31 - 0:34
 • 0:34 - 0:36
 • 0:36 - 0:38
 • 0:38 - 0:41
 • 0:41 - 0:46
 • 0:46 - 0:50
 • 0:51 - 0:54
 • 0:54 - 0:56
 • 0:56 - 1:00
 • 1:00 - 1:04
 • 1:05 - 1:07
 • 1:07 - 1:10
 • 1:10 - 1:14
 • 1:14 - 1:17
 • 1:17 - 1:20
 • 1:20 - 1:23
 • 1:23 - 1:27
 • 1:27 - 1:31
 • 1:31 - 1:35
 • 1:35 - 1:38
 • 1:38 - 1:41
 • 1:41 - 1:46
 • 1:46 - 1:49
 • 1:49 - 1:53
 • 1:53 - 1:56
 • 1:56 - 2:02
 • 2:02 - 2:04
 • 2:04 - 2:08
 • 2:08 - 2:10
 • 2:10 - 2:14
 • 2:14 - 2:17
 • 2:17 - 2:22
 • 2:22 - 2:25
 • 2:25 - 2:28
 • 2:28 - 2:31
 • 2:31 - 2:39
 • 2:39 - 2:42
 • 2:42 - 2:46
 • 2:46 - 2:49
 • 2:50 - 2:53
 • 2:53 - 2:56
 • 2:56 - 2:58
 • 2:58 - 3:03
 • 3:04 - 3:08
 • 3:08 - 3:11
 • 3:11 - 3:14
 • 3:14 - 3:17
 • 3:17 - 3:19
 • 3:19 - 3:21
 • 3:21 - 3:24
 • 3:24 - 3:27
 • 3:27 - 3:31
 • 3:31 - 3:35
 • 3:35 - 3:39
 • 3:39 - 3:43
 • 3:43 - 3:46
 • 3:46 - 3:49
 • 3:49 - 3:54
 • 3:54 - 3:57
 • 3:57 - 4:01
 • 4:01 - 4:07
 • 4:07 - 4:09
 • 4:09 - 4:10
 • 4:10 - 4:12
 • 4:12 - 4:15
 • 4:15 - 4:16
 • 4:16 - 4:20
 • 4:21 - 4:23
 • 4:23 - 4:26
 • 4:26 - 4:30
 • 4:30 - 4:35
 • 4:35 - 4:39
 • 4:39 - 4:41
 • 4:41 - 4:45
 • 4:45 - 4:47
 • 4:47 - 4:50
 • 4:50 - 4:52
 • 4:52 - 4:54
 • 4:54 - 4:58
 • 4:58 - 5:03
 • 5:03 - 5:07
 • 5:07 - 5:11
 • 5:11 - 5:14
 • 5:14 - 5:16
 • 5:16 - 5:18
 • 5:18 - 5:23
 • 5:23 - 5:26
 • 5:26 - 5:28
 • 5:28 - 5:32
 • 5:32 - 5:35
 • 5:35 - 5:38
 • 5:38 - 5:42
 • 5:42 - 5:44
 • 5:44 - 5:46
 • 5:46 - 5:50
 • 5:50 - 5:53
 • 5:53 - 5:58
 • 5:58 - 6:01
 • 6:01 - 6:04
 • 6:04 - 6:08
 • 6:08 - 6:10
 • 6:10 - 6:15
 • 6:15 - 6:20
 • 6:20 - 6:24
 • 6:24 - 6:28
 • 6:28 - 6:31
 • 6:31 - 6:34
 • 6:34 - 6:36
 • 6:36 - 6:40
 • 6:40 - 6:42
 • 6:42 - 6:44
 • 6:44 - 6:48
 • 6:48 - 6:49
 • 6:49 - 6:56
 • 7:02 - 7:06
 • 7:06 - 7:08
Tytuł:
تحصیل و شغل برای ناشنوایان
Opis:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:10
Mohammad Hossein Badinfekr "DaRvIsH" edited perski subtitles for Education and jobs for the deaf | Ruma Roka
Mohammad Hossein Badinfekr "DaRvIsH" edited perski subtitles for Education and jobs for the deaf | Ruma Roka
Mohammad Hossein Badinfekr "DaRvIsH" edited perski subtitles for Education and jobs for the deaf | Ruma Roka
Mohammad Hossein Badinfekr "DaRvIsH" edited perski subtitles for Education and jobs for the deaf | Ruma Roka
Mohammad Hossein Badinfekr "DaRvIsH" edited perski subtitles for Education and jobs for the deaf | Ruma Roka
Mohammad Hossein Badinfekr "DaRvIsH" edited perski subtitles for Education and jobs for the deaf | Ruma Roka

Persian subtitles

Revisions Compare revisions

 • Revision 6 Edited
  Mohammad Hossein Badinfekr "DaRvIsH"
 • Revision 5 Edited
  Mohammad Hossein Badinfekr "DaRvIsH"
 • Revision 4 Edited
  Mohammad Hossein Badinfekr "DaRvIsH"
 • Revision 3 Edited
  Mohammad Hossein Badinfekr "DaRvIsH"
 • Revision 2 Edited
  Mohammad Hossein Badinfekr "DaRvIsH"
 • Revision 1 Edited
  Mohammad Hossein Badinfekr "DaRvIsH"