Return to Video

Tóm tắt

 • 0:00 - 0:01
  Để tóm tắt
 • 0:01 - 0:05
  ta đã học được nhiều công cụ để
  dò ra các vấn đề của bộ nhớ
 • 0:05 - 0:08
  Bây giờ chúng ta đã bắt đầu quen với
  người bạn Trace You, và ta cũng
 • 0:08 - 0:12
  học về những công cụ chuyên dụng cho
  bộ nhớ bao gồm Memory Monitor
 • 0:12 - 0:14
  Heat Viewer và Allocation Tracker
 • 0:14 - 0:15
  Nhưng quan trọng nhất
 • 0:15 - 0:19
  ta muốn đánh giá mã nguồn có vấn đề
  qua nhiều công cụ và
 • 0:19 - 0:23
  tìm kiếm nhiều khia cạnh để biết
  điều gì ẩn chứa bên dưới
 • 0:23 - 0:26
  Cuối cùng, cần phải hiểu mỗi
  công cụ có sức mạnh
 • 0:27 - 0:30
  Memory Monitor giúp có cái nhìn
  đúng về bộ nhớ qua thời gian
 • 0:31 - 0:34
  và Heap Viewer dùng để ta biết rõ trên
  heap có gì
 • 0:35 - 0:36
  và cuối cùng
 • 0:36 - 0:39
  Allocation tracker cho ta biết vị trí cụ
  thể của mã nguồn
Tytuł:
Tóm tắt
Opis:

04-16 tóm tắt

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
ud825 - Android Performance
Duration:
0:40
Trang Nguyen T.H edited wietnamski subtitles for 04-16 Recap
Trang Nguyen T.H edited wietnamski subtitles for 04-16 Recap
Trang Nguyen T.H edited wietnamski subtitles for 04-16 Recap

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions