Return to Video

یک سلاح جدید فوق‌العاده در جنگ با سرطان

 • 0:01 - 0:03
  سرطان همه ما را تحت تاثیر قرار میدهد --
 • 0:03 - 0:06
  به خصوص آنها که
  دوباره و دوباره باز میگردند،
 • 0:06 - 0:09
  گونههای به شدت مهاجم
  و مقاوم در برابر دارو،
 • 0:09 - 0:12
  گونههایی که درمان دارویی را پس میزنند،
 • 0:12 - 0:15
  حتی زمانی که بهترین داروهایمان را
  در برابر آنها به کار میبریم.
 • 0:15 - 0:18
  مهندسی در سطح مولکولی،
 • 0:18 - 0:21
  کار کردن در سطح کوچک ترین ابعاد،
 • 0:21 - 0:23
  میتواند راههای هیجان انگیزی را
 • 0:23 - 0:26
  برای مقابله با بدخیمترین سرطانها
  ارائه دهد.
 • 0:27 - 0:30
  سرطان بیماری بسیار باهوشی است.
 • 0:30 - 0:32
  گونههایی از سرطان هستند،
 • 0:32 - 0:37
  که، خوشبختانه، نسبتاً خوب یاد گرفتهایم
 • 0:37 - 0:40
  با استفاده از داروها و جراحیهای
  شناخته شده و ثبت شده، آنها را درمان کنیم.
 • 0:41 - 0:43
  اما گونههایی از سرطان هستند
 • 0:43 - 0:45
  که به این روشها پاسخ نمیدهند،
 • 0:45 - 0:48
  و تومور باقی میماند و یا برمیگردد،
 • 0:48 - 0:50
  حتی بعد از یورش داروها.
 • 0:50 - 0:54
  میتوانیم به این گونههای
  بسیار بدخیم سرطان
 • 0:54 - 0:57
  مثل شخصیتهای شرور کتابهای مصور نگاه کنیم.
 • 0:57 - 1:00
  آنها باهوش هستند، وفقپذیر هستند،
 • 1:00 - 1:03
  و در زنده ماندن مهارت زیادی دارند.
 • 1:04 - 1:06
  و مثل اکثر شخصیتهای شرور امروزی،
 • 1:07 - 1:11
  نیروی مافوق بشری آنها
  ناشی از یک جهش ژنتیکی است.
 • 1:13 - 1:16
  ژنهایی که درون این سلولهای سرطانی
  تغییر یافتهاند
 • 1:16 - 1:21
  میتوانند راههای جدید و غیر قابل تصوری
  برای بقا پیدا و رمزگذاری کنند،
 • 1:21 - 1:23
  که به سلول سرطانی اجازه میدهد
 • 1:23 - 1:26
  حتی در مقابل بهترین شیمی درمانیهای ما
  مقاومت کند.
 • 1:27 - 1:31
  یک مثال از این روشها حقهای است
  که از طریق آن ژن سلول را قادر می کند،
 • 1:31 - 1:34
  حتی وقتی که دارو به سلول رسیده است،
 • 1:34 - 1:37
  سلول دارو را بیرون براند،
 • 1:38 - 1:40
  قبل از آنکه دارو بتواند اثری بگذارد.
 • 1:40 - 1:44
  فکرش را بکنید -- سلول به شکلی موثر
  دارو را تف میکند بیرون.
 • 1:44 - 1:47
  این تنها یک مثال از
  حقههای ژنتیکی زیادی است
 • 1:47 - 1:50
  که در چنته شخصیت شرور ما است،
  سرطان.
 • 1:50 - 1:52
  همگی ناشی از ژن جهش یافته.
 • 1:53 - 1:57
  پس ما یک شخصیت اهریمنی با
  قدرتهای مافوق بشری باورنکردنی داریم.
 • 1:57 - 2:01
  و به یک روش حمله جدید و
  توانمند نیاز داریم.
 • 2:02 - 2:05
  در واقع، میتوانیم یک ژن را خاموش کنیم.
 • 2:05 - 2:09
  کلید این خاموش کردن یک سری از مولکولها
  به نام siRNA هستند.
 • 2:09 - 2:13
  siRNA توالیهای کوتاهی از
  کدهای ژنتیکی هستند
 • 2:13 - 2:16
  که سلول را برای مسدود کردن یک ژن خاص
  هدایت میکند.
 • 2:17 - 2:21
  هر مولکول siRNA میتواند
  یک ژن خاص را
 • 2:21 - 2:22
  درون سلول خاموش کند.
 • 2:23 - 2:25
  برای سالهای زیادی پس از کشف آن،
 • 2:25 - 2:27
  دانشمندان خیلی هیجانزده بودهاند
 • 2:27 - 2:31
  برای پی بردن به اینکه چگونه میتوان این مسدود
  کنندههای ژن را در داروها به کار برد.
 • 2:31 - 2:33
  اما یک مشکل وجود دارد.
 • 2:33 - 2:35
  siRNA داخل سلول به خوبی کار میکند.
 • 2:36 - 2:39
  اما اگر با آنزیمهایی
 • 2:39 - 2:41
  که در جریان خون و بافتهای ما
  وجود دارند، برخورد کند
 • 2:41 - 2:43
  در عرض چند ثانیه متلاشی میشود.
 • 2:44 - 2:48
  باید آن را بسته بندی کرده و از آن در
  طول سفرش در بدن، مراقبت کنیم
 • 2:48 - 2:51
  تا زمانی که به هدف نهایی خود درون
  سلول سرطانی برسد.
 • 2:52 - 2:54
  پس، استراتژی ما این است.
 • 2:54 - 2:58
  ابتدا، سلول سرطانی را با siPNA،
  مسدودگر ژن، مداوا میکنیم،
 • 2:58 - 3:00
  و ژنهای نجات دهنده سلول را خاموش میکنیم،
 • 3:00 - 3:03
  سپس با داروی شیمی درمانی
  به آن حمله میکنیم.
 • 3:03 - 3:04
  اما این کار را چگونه انجام دهیم؟
 • 3:05 - 3:07
  با استفاده از مهندسی مولکولی،
 • 3:08 - 3:11
  در حقیقت ما میتوانیم
  یک سلاح فوقالعاده طراحی کنیم
 • 3:12 - 3:14
  که بتواند در جریان خون سفر کند.
 • 3:14 - 3:17
  باید به اندازه کافی کوچک باشد
  تا بتواند در جریان خون حرکت کند،
 • 3:17 - 3:20
  باید به اندازه ای کوچک باشد تا بتواند
  به بافت سلول سرطانی داخل شود،
 • 3:20 - 3:25
  و به اندازه ای کوچک باشد
  که سلول سرطانی آن را جذب کند.
 • 3:25 - 3:27
  برای انجام این کار،
 • 3:27 - 3:31
  باید ابعادی در حدود یک صدم
  ضخامت موی انسان داشته باشد.
 • 3:32 - 3:36
  بیایید نگاه دقیقتری بیندازیم به اینکه
  چگونه میتوانیم این ذره نانو را بسازیم.
 • 3:37 - 3:40
  اول، بیایید
  با هسته این ذره نانو شروع کنیم.
 • 3:40 - 3:43
  این یک محفظه کوچک است که داروی
  شیمی درمانی را در خود جای داده است.
 • 3:44 - 3:48
  این درواقع سمی است که
  به زندگی سلول سرطانی خاتمه میدهد.
 • 3:48 - 3:52
  اطراف این هسته با روکشی بسیار نازک
 • 3:52 - 3:55
  از siRNA با ضخامت نانومتری،
  پوشانده می شود.
 • 3:55 - 3:56
  این متوقف کننده ژن ما است.
 • 3:57 - 4:01
  از آنجا که siRNA به شدت
  بار الکتریکی منفی دارد،
 • 4:01 - 4:02
  ما میتوانیم
 • 4:02 - 4:07
  با یک لایه خوشگل از پلیمر با بار مثبت
  از آن محافظت کنیم.
 • 4:08 - 4:11
  مولکولها با بار الکتریکی مخالف
  به خاطر کشش بین مولکولی
 • 4:11 - 4:12
  به هم میچسبند،
 • 4:12 - 4:14
  و این یک لایه محافظ را برای ما
  فراهم میکند
 • 4:14 - 4:17
  که از فروپاشیدن مولکول siRNA
  در جریان خون جلوگیری میکند.
 • 4:18 - 4:19
  کار ما تقریبا تمام است.
 • 4:19 - 4:21
  (خنده)
 • 4:21 - 4:25
  اما هنوز یک مانع بزرگ هست
  که باید آن را برطرف کنیم.
 • 4:25 - 4:27
  در واقع، این مسئله بزرگترین مانع
  موجود بر سر راه است.
 • 4:27 - 4:30
  این سلاح فوقالعاده را چگونه آزاد کنیم؟
 • 4:30 - 4:32
  منظور من این است که، هر سلاح خوبی
  باید به دقت هدف گیری شود،
 • 4:32 - 4:36
  باید این سلاح فوقالعاده را
  به سمت سلولهای شروری
 • 4:36 - 4:38
  که در تومور اقامت دارند،
  هدف بگیریم.
 • 4:38 - 4:41
  اما بدن ما یک سیستم دفاعی طبیعی دارد:
 • 4:42 - 4:44
  سلولهایی در جریان خون هستند
 • 4:44 - 4:46
  که اجسام خارجی را بر میدارند،
 • 4:46 - 4:49
  تا بتوانند آنها را نابود یا حذف کنند.
 • 4:49 - 4:53
  و حدس بزنید چه اتفاقی می افتد؟
  نانو ذره ما یک جسم خارجی تلقی میشود.
 • 4:54 - 4:58
  باید نانو ذره خود را
  از سیستم دفاعی تومور رد کنیم.
 • 4:58 - 5:04
  برای عبور دادن آن از مکانیسم
  از بین برنده اجسام خارجی
 • 5:04 - 5:06
  باید آن را پنهان کنیم.
 • 5:06 - 5:09
  پس یک لایه دیگر با بار الکتریکی منفی
 • 5:09 - 5:11
  به اطراف نانو ذره اضافه میکنیم،
 • 5:11 - 5:13
  به دو هدف،
 • 5:13 - 5:17
  اول، این لایه یکی از
  پلی ساکاریدهای به شدت مرطوب
 • 5:17 - 5:21
  موجود در بدن ما است که
  به صورت طبیعی دارای بار الکتریکی است.
 • 5:21 - 5:26
  این ماده ابری از مولکولهای آب را
  اطراف نانو ذره به وجود میآورد
 • 5:26 - 5:29
  که مانند یک کننده
  اثر میکنند.
 • 5:30 - 5:33
  این شنل نامرئی کننده به نانو ذره
  اجازه میدهد
 • 5:33 - 5:35
  تا در جریان خون مسیری
  دور و دراز را سپری کند
 • 5:35 - 5:37
  تا بالاخره به تومور برسد،
 • 5:37 - 5:40
  بدون اینکه توسط بدن از بین برود.
 • 5:40 - 5:45
  دوم، این لایه حاوی مولکولهایی است
 • 5:45 - 5:48
  که دقیقاً با سلولهای
  تومور پیوند مولکولی برقرار میکنند.
 • 5:48 - 5:53
  به محض اتصال،
  سلول سرطانی نانو ذره را جذب میکند،
 • 5:53 - 5:57
  و حالا نانو ذره ما
  به درون سلول سرطانی راه یافته
 • 5:57 - 5:59
  و آماده رها سازی است.
 • 5:59 - 6:02
  خیلی خوب! من هم همین حس را دارم.
  بزن بریم!
 • 6:02 - 6:08
  (تشویق)
 • 6:08 - 6:11
  ابتدا siRNA آزاد میشود.
 • 6:12 - 6:14
  به مدت چند ساعت عمل میکند،
 • 6:14 - 6:19
  تا زمان کافی برای خاموش کردن و
  متوقف کردن ژنهای نجات دهنده در اختیار باشد.
 • 6:19 - 6:23
  حالا دیگر آن نیروهای مافوق طبیعی ژنیتیکی
  را غیر فعال کردهایم.
 • 6:24 - 6:27
  آنچه باقی میماند سلول سرطانی بی دفاع است.
 • 6:27 - 6:30
  پس از آن داروی شیمی درمانی
  از هسته بیرون میآید
 • 6:30 - 6:33
  و تومور را خیلی تمیز و موثر از بین میبرد.
 • 6:34 - 6:37
  با وجود متوقف کنندههای ژن کافی،
 • 6:37 - 6:40
  میتوانیم انواع مختلف جهش را مداوا کنیم،
 • 6:40 - 6:42
  و پاکسازی تومورها را
 • 6:42 - 6:45
  بدون باقی گذاشتن ذرهای از
  آن آدم بدها انجام دهیم.
 • 6:45 - 6:48
  خوب، این راهکار ما چگونه عمل میکند؟
 • 6:50 - 6:54
  ما این نانو ذرات را در حیوانات
 • 6:54 - 6:57
  با استفاده از یک نوع بسیار بدخیم
  سرطان پستان سه گانه منفی، آزمایش کردهایم.
 • 6:57 - 7:00
  این نوع سرطان پستان سه گانه منفی
  ژنهایی را ایجاد میکند
 • 7:00 - 7:03
  که داروی سرطان را به محض
  رسیدن به سلول پس میزند.
 • 7:04 - 7:09
  معمولاً، داکسوروبیسین -- به آن بگوییم
  "داکس" -- داروی سرطانی است
 • 7:09 - 7:12
  که اولین خط درمان سرطان پستان است.
 • 7:12 - 7:18
  پس، ما حیوان خود را ابتدا با هسته داکس،
  فقط داکس، درمان کردیم.
 • 7:19 - 7:21
  نرخ رشد تومور کاهش پیدا کرد،
 • 7:21 - 7:23
  اما هنوز هم به سرعت در حال گسترش بود،
 • 7:23 - 7:25
  و در مدت حدود دو هفته
  به اندازه دوبرابر رشد کرد.
 • 7:25 - 7:28
  پس از آن، ما از سلاح
  ترکیبی فوقالعاده خودمان استفاده کردیم.
 • 7:29 - 7:34
  یک لایه نانو از siRNA
  بر پمپ شیمی درمانی،
 • 7:34 - 7:37
  به علاوه داروی داکس در هسته.
 • 7:37 - 7:41
  و ببینید -- نه تنها مشاهده کردیم که
  رشد تومور متوقف میشود،
 • 7:41 - 7:44
  در واقع اندازه آنها هم کاهش پیدا کرده بود
 • 7:44 - 7:46
  و در مواردی حتی از بین هم رفتند.
 • 7:46 - 7:49
  تومورها در حقیقت درحال تحلیل رفتن بودند.
 • 7:50 - 7:57
  (تشویق)
 • 7:58 - 8:02
  نکته عالی این روش این است که
  میتوان آن را شخصی سازی کرد.
 • 8:02 - 8:04
  میتوانیم لایههای گوناگونی از siRNA را
  به آن اضافه کنیم
 • 8:05 - 8:08
  تا بتوانیم جهشهای مختلف و ساز و کارهای
  دفاعی مختلف تومورها را درمان کنیم.
 • 8:08 - 8:11
  و میتوانیم داروهای مختلفی را در
  هسته نانوذره قرار دهیم.
 • 8:12 - 8:15
  با آموزش پزشکان برای آزمایش بیماران
 • 8:15 - 8:19
  و فهمیدن ویژگیهای ژنیتیکی خاص هر تومور،
 • 8:19 - 8:23
  آنها میتوانند به ما کمک کنند تا بفهمیم
  کدام بیماران از این راه درمان سود میبرند
 • 8:23 - 8:26
  و کدام متوقف کنندههای ژن را
  میتوانیم استفاده کنیم.
 • 8:26 - 8:29
  سرطان تخمدان همیشه در گوش من صدا میکند.
 • 8:29 - 8:31
  یک سرطان بسیار بدخیم است،
 • 8:31 - 8:34
  تا حدی به این دلیل که
  بسیار دیر تشخیص داده میشود،
 • 8:34 - 8:36
  وقتی که دیگر خیلی پیشرفت کرده است
 • 8:36 - 8:38
  و تعدادی جهش ژنتیکی
  در آن به وجود آمده است.
 • 8:39 - 8:42
  پس از اولین دوره شیمی درمانی،
 • 8:42 - 8:46
  این سرطان در ۷۵ درصد بیماران
 • 8:46 - 8:49
  و معمولاً هم به صورت مقاوم به دارو
  برمیگردد.
 • 8:50 - 8:52
  سرطان تخمدان در سطوح بالا
 • 8:52 - 8:54
  یکی از بزرگترین نیروهای شرور است.
 • 8:54 - 8:57
  و حالا ما سلاح فوقالعاده خود را
  به سمت او هدف گرفتهایم
 • 8:57 - 8:58
  تا شکستش دهیم.
 • 8:59 - 9:01
  به عنوان یک محقق،
 • 9:01 - 9:04
  معمولاً نمیتوانم با بیماران کار کنم.
 • 9:04 - 9:07
  اما اخیراً مادری را دیدم
 • 9:07 - 9:12
  که یکی از نجات یافتگان
  از سرطان تخمدان است، میمی، و دخترش به نام پیج.
 • 9:12 - 9:16
  و عمیقاً تحت تاثیر
  خوش بینی و قدرتی قرار گرفتم
 • 9:16 - 9:18
  که مادر و دختر هردو نشان می دادند
 • 9:19 - 9:23
  و داستان شهامت و پشتیبانی آنها
  برای من الهام بخش بود.
 • 9:23 - 9:27
  در این ملاقات، ما درباره فناوریهای مختلف
 • 9:27 - 9:28
  مرتبط با سرطان صحبت کردیم.
 • 9:28 - 9:30
  و اشک از چشمان میمی جاری شد
 • 9:30 - 9:33
  همانطور که میگفت
  چقدر دانستن درباره این تلاشها
 • 9:33 - 9:35
  او را برای نسل آینده امیدوار می کند،
 • 9:35 - 9:37
  که دختر خودش را هم شامل می شود،
 • 9:37 - 9:39
  من واقعاً متاثر شدم.
 • 9:40 - 9:43
  مسئله فقط
  ساختن دانش مدرن نیست.
 • 9:43 - 9:45
  بلکه موضوع درباره عوض کردن زندگی مردم است.
 • 9:46 - 9:50
  درباره درک قدرت مهندسی
 • 9:50 - 9:51
  در ابعاد مولکولی است.
 • 9:51 - 9:56
  من میدانم که با جلو رفتن
  دانش آموزانی مثل پیج در مسیر حرفهای،
 • 9:56 - 9:57
  آنها راههای جدیدی را
 • 9:57 - 10:00
  برای رفع مشکلات عظیم سلامت جهان،
  هموار خواهند کرد --
 • 10:00 - 10:05
  مثل سرطان تخمدان، نارسایی های عصبی،
  بیماریهای عفونی و مسری --
 • 10:06 - 10:10
  دقیقاً مثل راهی که مهندسی شیمی
  برای گشودن درها به من نشان داد
 • 10:10 - 10:13
  و روشی از مهندسی را ارائه کرد
 • 10:13 - 10:17
  که در کوچکترین ابعاد،
  یعنی ابعاد مولکولی،
 • 10:17 - 10:20
  بتواند در ابعاد انسانی
  شفابخش باشد.
 • 10:20 - 10:21
  متشکرم.
 • 10:21 - 10:30
  (تشویق)
Title:
یک سلاح جدید فوق‌العاده در جنگ با سرطان
Speaker:
پاولا هموند
Description:

سرطان یک بیماری بسیار هوشمند و وفق‌پذیر است. پژوهشگر و مدرس تحقیقات پزشکی، پاولا هموند، می‌گوید که برای شکست آن به یک روش حمله جدید و قدرتمند نیاز داریم. هموند وهمکارانش در دانشگاه MIT، نانو ذره‌ای به اندازه یک صدم ضخامت موی انسان ساخته‌اند که می‌تواند اکثر سرطان‌های بدخیم و مقاوم به دارو را درمان کند. درباره این سلاح مولکولی فوق‌العاده بیشتر بدانید و به جست جوی هموند برای مقابله با این بیماری که همه ما را تحت تاثیر خود قرار داده است بپیوندید.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
10:42

Persian subtitles

Revisions