Vietnamese subtitles

← 03-15 jQuerys_multifunctional_.on_method

Get Embed Code
21 Languages

Showing Revision 1 created 11/23/2018 by Trang Nguyen T.H.

 1. Tôi đã hướng dẫn cách sử dụng
  phương thức on() trong JQuery
 2. Và bạn cũng đã học qua về các
  phương thức tiện dụng của JQuery
 3. Chúng đều được dùng cho
  phương thức on()
 4. tuy nhiên, vẫn còn cách
  khác để khởi tạo Event listener
 5. Phương thức on của Jquery
 6. Trong phần tiếp theo
  chúng ta sẽ học về event delegation.
 7. ở đó Jquery sẽ theo dõi cha của sự kiện
  trên mỗi con của chúng