Vietnamese subtitles

← vimeo.com/.../436888534

Get Embed Code
8 Languages

Showing Revision 4 created 12/23/2020 by Trâm Hà.

 1. Tôi là Art Blaser Orange,sống ở Califonia
 2. Phía nam của Los Angeles
 3. Và tôi sẽ bắt đầu từ câu hỏi đầu tiên về
 4. tình cảnh của tôi cũng như việc biết đến
 5. ADA, Hiệp hội người tàn tật ở Mỹ thế nào
 6. Trước đây,dù tôi cũng có chút kiến thức
 7. Và không quá tệ so với người khác,
 8. cho tới khi tôi trở nên tật nguyền
 9. Chính là vào năm 1983,tôi bị đột quỵ não

 10. và khi đó tôi trở nên tật nguyền
 11. cùng việc luôn phải dùng xe lăn.
 12. Và thực sự tôi phải nói rằng
 13. Có các vấn đề về chỗ ở cho người tàn tật
 14. Mà tôi đã đối mặt
 15. Vấn đề lớn nhất là về nhà của tôi
 16. và vấn đề đơn giản là công việc của tôi
 17. Dù trên lý thuyết những đường cho xe lăn
 18. được hỗ trợ sẵn
 19. trước 1995, nhưng thực tế họ không làm vậy
 20. Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay là
 21. điển hình cho sự tác động của ADA
 22. Như bây giờ, chúng tôi đã có những thứ
 23. phù hợp theo thời gian,nhưng,