Vietnamese subtitles

← vimeo.com/.../436888534

Get Embed Code
8 Languages

Showing Revision 2 created 12/23/2020 by Trâm Hà.

 1. Tôi là Art Blaser Orange,sống ở Califonia
 2. Phía nam của Los Angeles
 3. Và tôi sẽ bắt đầu từ câu hỏi đầu tiên về
 4. tình cảnh của tôi cũng như việc biết đến
 5. ADA, Hiệp hội người tàn tật ở Mỹ thế nào
 6. Trước đây,dù tôi cũng có chút kiến thức
 7. Và không quá tệ so với người khác,
 8. cho tới khi tôi trở nên tật nguyền
 9. Chính là vào năm 1983,tôi bị đột quỵ não

 10. và khi đó tôi trở nên tật nguyền
 11. Và luôn phải dùng xe lăn.