Vietnamese subtitles

← vimeo.com/.../436888534

Get Embed Code
8 Languages

Showing Revision 1 created 12/23/2020 by Trâm Hà.

  1. Tôi là Art Blaser ở Orange, California
  2. Phía nam của Los Angeles
  3. Và câu hỏi đầu tiên cần trả lời là
  4. Về tình cảnh của tôi và làm thế nào biết đến
  5. ADA, Một hiệp hội người tàn tật ở Mỹ