Return to Video

08-28 Delete Old Weather Data - Solution

 • 0:00 - 0:02
  Âu cơ, xong.
 • 0:02 - 0:03
  Hãy xem giải pháp.
 • 0:03 - 0:07
  Trong sync adapter, ngay sau khi bulk insert,
 • 0:07 - 0:09
  ta có thể gọi content provider với một lệnh delete,
 • 0:09 - 0:13
  với ngày theo JulianStartDay là -1.
 • 0:13 - 0:16
  Đây là một trong những lợi thế của việc dùng Julian days.
 • 0:16 - 0:17
  Xong.
タイトル:
08-28 Delete Old Weather Data - Solution
概説:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
UD853 - Developing Android Apps
Duration:
0:17

Vietnamese subtitles

改訂