Vietnamese 字幕

← I Was Here (United Nations World Humanitarian Day Performance) - Từng Ở Nơi Đây (Phần trình bày Ngày Nhân đạo Thế giới Liên Hợp Quốc)

Music video by Beyoncé performing I Was Here. (C) 2012 Columbia Records, a Division of Sony Music Entertainment
www.whd-iwashere.org

埋め込みコードを取得する
38言語