Hebrew 字幕

ביונסה : "הייתי כאן"

עזרו לנו לתת כותרת, ולתרגם שיר זה בשביל האו"ם. כתוביות ותרגומים אלו ישמשו ברחבי העולם כחלק מיום העולם ההומניטרי. הבה ונשיג הרבה שפות ככל שנוכל!

埋め込みコードを取得する
38言語