Persian 字幕

اینجا بودم (اجرای روز جهانی بشردوستی سازمان ملل متحد)

موزیک ویدیو بیانسه، اجرای «اینجا بودم».
(C) 2012 Columbia Records, a Division of Sony Music Entertainment www.whd-iwashere.org

埋め込みコードを取得する
38言語

Showing Revision 2 created 06/04/2013 by Sina Pourasgari.

 1. (19 آگوست 2012 - روز جهانی بشردوستی - یک روز، یک پیام، یک هدف - برای الهام بخشیدن به مردم در سراسر جهان برای انجام یک کار خوب، برای فردی دیگر، فرقی ندارد که آن کار چقدر بزرگ یا کوچک باشد)
 2. [نشویق]
 3. می خواهم ردپایم را روی شن های زمان ثبت کنم
 4. می دانم چیزهایی بوده است... و چیزهایی را نیز من به جا خواهم گذاشت
 5. وقتی که این دنیا را ترک می کنم...می دانم پشیمان نخواهم بود
 6. چیزی برای به یادآورده شدن به جا بگذار...تا آنها تو را فراموش نکنند
 7. من اینجا بودم...
 8. زندگی کردم...عشق ورزیدم
 9. من اینجا بودم...
 10. هر کاری را که قصدا داشتم انجام دادم...انجام دادم...
 11. و بیشتر از آن چیزی که فکر می کردم بود...
 12. نشانه ام را بر روی آن ها خواهم گذاشت تا همه بدانند...
 13. من اینجا بودم...
 14. می خواهم بگویم که من هر روز را زندگی کردم...تا مردم...
 15. می دانم که در زندگی هر کسی سهمی داشتم...
 16. قلب هایی که لمس کردم...نشانه ای خواهد بود...بر رفتن من
 17. که من تفاوت ایجاد کردم...و دنیا خواهد دید
 18. من اینجا بودم...
 19. زندگی کردم...عشق ورزیدم...
 20. اینجا بودم...
 21. هر کاری را که قصدا داشتم انجام دادم...انجام دادم...
 22. و بیشتر از آن چیزی که فکر می کردم بود...
 23. نشانه ام را بر روی آن ها خواهم گذاشت تا همه بدانند...
 24. اینجا بودم...
 25. زندگی کردم...عشق ورزیدم...
 26. اینجا بودم...
 27. هر کاری را که قصدا داشتم انجام دادم...انجام دادم...
 28. و بیشتر از آن چیزی که فکر می کردم بود...
 29. نشانه ام را بر روی آن ها خواهم گذاشت تا همه بدانند...
 30. اینجا بودم...
 31. فقط می خواهم که آنها بدانند...
 32. که من همه ی تلاشم را کردم...
 33. که کسی را خوشحال کنم...
 34. این دنیا را کمی جای بهتری کردم...فقط به خاطر اینکه...
 35. من اینجا بودم...
 36. من اینجا بودم...
 37. زندگی کردم...عشق ورزیدم...
 38. اینجا بودم...
 39. هر کاری را که قصدا داشتم انجام دادم...انجام دادم...
 40. و بیشتر از آن چیزی که فکر می کردم بود...
 41. نشانه ام را بر روی آن ها خواهم گذاشت تا همه بدانند...
 42. من اینجا بودم...
 43. زندگی کردم...عشق ورزیدم...
 44. من اینجا بودم...
 45. انجام دادم...تمام شد...
 46. من اینجا بودم...
 47. kimiA