Persian 字幕

اینجا بودم (اجرای روز جهانی بشردوستی سازمان ملل متحد)

موزیک ویدیو بیانسه، اجرای «اینجا بودم».
(C) 2012 Columbia Records, a Division of Sony Music Entertainment www.whd-iwashere.org

埋め込みコードを取得する
38言語

Showing Revision 4 created 06/04/2013 by Sina Pourasgari.

 1. (19 آگوست 2012 - روز جهانی بشردوستی - یک روز، یک پیام، یک هدف - برای الهام بخشیدن به مردم در سراسر جهان برای انجام یک کار خوب، برای فردی دیگر، فرقی ندارد که آن کار چقدر بزرگ یا کوچک باشد)
 2. [نشویق]
 3. می خواهم ردپایم را روی شن های زمان ثبت کنم
 4. می دانم چیزهایی بوده است... و چیزهایی را نیز من به جا خواهم گذاشت
 5. وقتی که این دنیا را ترک می کنم... میدانم پشیمان نخواهم بود
 6. چیزی برای به یادآورده شدن به جا بگذار...تا آنها تو را فراموش نکنند
 7. من اینجا بودم.
 8. زندگی کردم... عشق ورزیدم
 9. من اینجا بودم.
 10. هر کاری را که خواستم انجام دادم... انجامشان دادهام...
 11. و بیشتر از آن چیزی بود که فکر میکردم باشد
 12. نشانهام را خواهم گذاشت تا همه بدانند
 13. من اینجا بودم.
 14. میخواهم بگویم که من هر روز را زندگی کردم... تا وقتی که مردم...
 15. می دانم که در زندگی کسی، چیزی داشتم...
 16. قلبهایی که لمس کردهام... شاهدی خواهند بود بر رفتن من
 17. که من تفاوتی ایجاد کردم، و این دنیا خواهد دید
 18. من اینجا بودم.
 19. زندگی کردم، عشق ورزیدم
 20. اینجا بودم.
 21. هر کاری را که خواستم انجام دادم... انجامشان دادهام...
 22. و بیشتر از آن چیزی بود که فکر میکردم باشد
 23. نشانهام را خواهم گذاشت تا همه بدانند
 24. من اینجا بودم.
 25. زندگی کردم، عشق ورزیدم
 26. من اینجا بودم.
 27. هر کاری را که خواستم انجام دادم... انجامشان دادهام...
 28. و بیشتر از آن چیزی بود که فکر میکردم باشد
 29. نشانهام را خواهم گذاشت تا همه بدانند
 30. من اینجا بودم.
 31. فقط میخواهم که آنها بدانند
 32. که من همه چیزم را فدا و نهایت تلاشم را کردم
 33. تا برای کسی کمی شادی بیاورم
 34. این دنیا را جای کمی بهتری کردم فقط به خاطر اینکه...
 35. من اینجا بودم.
 36. من اینجا بودم.
 37. زندگی کردم، عشق ورزیدم
 38. من اینجا بودم.
 39. هر کاری را که خواستم انجام دادم... انجامشان دادهام...
 40. و بیشتر از آن چیزی بود که فکر میکردم باشد
 41. نشانهام را خواهم گذاشت تا همه بدانند
 42. من اینجا بودم.
 43. زندگی کردم، عشق ورزیدم
 44. من اینجا بودم.
 45. *انجام دادم* - انجام دادم - *انجام دادهام*
 46. من اینجا بودم.
 47. *زندگی کردم* - زندگی کردم - *زندگی کردم*
 48. من اینجا بودم.
 49. *انجام دادم* - انجام دادم - *انجام دادهام*
 50. من اینجا بودم.
 51. [تشویق و تحسین حضار]
 52. (شما چه خواهید کرد؟ whd-iwashere.org )
 53. زیرنویس از داوطلبین سایت amara.org
  سینا و kimiA