Return to Video

07-23 The Stages - Solution

 • 0:01 - 0:05
  Okay, Tôi sẽ bắt đầu trả lời
  cho
  các câu hỏitrước khi chuyển sang XML.
 • 0:05 - 0:07
  Đầu tiên đó là
  việc lựa chọn view.
 • 0:07 - 0:09
  Tôi vẽ mấy hộp xung quanh
  những cái tôi thấy ở đây.
 • 0:10 - 0:11
  vậy sẽ có năm view khác nhau,
 • 0:11 - 0:14
  không bao gồm viewgroup,
 • 0:14 - 0:18
  Nhưng dù sau, trong năm view
  ở đây có hai TextView,
 • 0:18 - 0:19
  theo sau đó là 3 Button
 • 0:19 - 0:24
  Và không có ImageViews nào, vì vậy
  tôi nói là không có ImageViews
 • 0:24 - 0:28
  Bây giờ bạn có thể tự hỏi tại sao
  có hai TextViews khác nhau,
 • 0:28 - 0:32
  vâng, trong sản phẩm cuối cùng,
  kiểu của teamAscore
 • 0:32 - 0:34
  trông rất khác nhau.
 • 0:34 - 0:38
  Vì vậy tôi quyết định giữ chúng
  như là 2 TextViews riêng biệt.
 • 0:38 - 0:40
  Chuyển sang bước 2,
  đâu là vị trí của các view.
 • 0:40 - 0:43
  Tôi bắt đầu lựa chọn viewgroup
  tôi muốn sử dụng ở đây
 • 0:43 - 0:47
  và cả hai đã ở trong
  đầu tôi là
  linear layout
 • 0:47 - 0:49
  relative layouts. Và đây là
  một cột thẳng đứng của các view.
 • 0:49 - 0:53
  Như vậy, những cái tôi muốn đã rõ ràng,
  và đây là linear layout.
 • 0:54 - 0:57
  Okay, Cuối cùng tôi chuyển sang bước 3,
  ở đây tôi tạo mẫu cho các view.
 • 0:57 - 1:00
  Và tôi sẽ giải quyết
  khi tôi làm việc với XML.
 • 1:00 - 1:03
  Okay, vậy nên chúng ta sẽ
  cùng chuyến sang XML.
 • 1:03 - 1:05
  Okay, Tôi muốn xem thanh Text.
 • 1:05 - 1:08
  vậy nên trước tiên tôi sẽ đến đây
 • 1:08 - 1:10
  chỉ để xóa những gì tôi không cần.
 • 1:10 - 1:12
  Vì vậy tôi sẽ lên bên trên và
  bắt đầu xóa TextView này.
 • 1:13 - 1:17
  Và tất cả paddingLeft,
 • 1:17 - 1:20
  paddingBottom
 • 1:20 - 1:23
  Hãy cẩn thận khi xóa những gì
  bạn không cần.
 • 1:23 - 1:25
  Okay.
 • 1:25 - 1:28
  Bây giờ tôi có thể nói rằng viewgroup
  chúng ta định sử dụng không phải là
 • 1:28 - 1:30
  relative layoutt mà là linear layout,
 • 1:31 - 1:35
  Và bên trong linear layout
  này
  Tôi sẽ tạo ra hai TextView
 • 1:35 - 1:36
  sau đó là ba Button.
 • 1:36 - 1:38
  Và tôi bắt đầu tạo chúng.
 • 1:38 - 1:40
  Bây giờ tôi chưa đi
  sâu vào chi tiết
 • 1:40 - 1:43
  như chiều rộng và chiều cao
  của TextView này.
 • 1:43 - 1:45
  Bây giờ tôi chỉ để nó
  như là một wrap_content,
 • 1:45 - 1:48
  nó sẽ đặt khung của
  TextView bao quanh văn bản.
 • 1:49 - 1:52
  Tôi sẽ quay lại bên trên để thiết
  lập
  văn bản cho TextView này.
 • 1:52 - 1:55
  Và đây là TextView đầu tiên
  được gọi là Team A.
 • 1:56 - 1:59
  Okay, hãy cũng xem nó trông
  thế nào qua phần Xem trước.
 • 1:59 - 2:02
  Okay, tôi có thể thấy một
  TextView
  nhỏ hiển thị Team A.
 • 2:02 - 2:04
  Bây giờ chúng ta sẽ xây
  dựng cái thứ hai
 • 2:04 - 2:07
  Và cái tiếp theo dưới đây là Score,
  và nó cũng là một TextView
 • 2:07 - 2:10
  Và chúng ta bắt
  đầu gõ vào Text.
 • 2:10 - 2:12
  Okay,tôi thấy TextView
  và tôi ấn Enter.
 • 2:12 - 2:16
  Và tôi cũng định tạo
  cho nó một wrap_content.
 • 2:16 - 2:18
  Và tôi bắt đầu thêm Text>.
 • 2:18 - 2:22
  Score luôn bắt đầu bằng 0,
  vì vậy tôi cho nó bắt đầu bằng 0.
 • 2:22 - 2:23
  Okay.
 • 2:23 - 2:23
  Bây giờ là các
  Button của tôi.
 • 2:23 - 2:26
  Và tôi bắt đâu gõ Button.
 • 2:26 - 2:28
  Tiếp tục tạo
  wrap_content cho nó.
 • 2:28 - 2:32
  Okay, và đây là nút đầu tiên
  được gọi là +3 Points
 • 2:32 - 2:35
  Tôi sao chép nó và
 • 2:35 - 2:40
  dán lần một,
 • 2:40 - 2:43
  Và chúng ta có một nút
  gọi là +2 Points
 • 2:43 - 2:45
  một nút gọi là Free Throw
 • 2:45 - 2:47
  Okay, Hãy cùng xem chúng như thế nào
  rồi qua màn hình xem trước.
 • 2:48 - 2:51
  Vâng, dường như tôi có 3 nút.
 • 2:51 - 2:54
  Và tôi có thể thấy Team A
  và số 0.
 • 2:54 - 2:56
  như vậy tôi đã có tất cả
  các view
 • 2:56 - 2:59
  Nhưng nó không thật sự giống
  mục tiêu cuối cùng được đặt ra.
 • 2:59 - 3:01
  Nhờ rằng,
  chúng đang ở dạng cột.
 • 3:01 - 3:03
  Vì vậy tôi nghĩ rằng tôi phải thay đổi
  hướng của layout của tôi,do đó
 • 3:03 - 3:05
  Tôi trở lại bên trên để làm điều đó.
 • 3:05 - 3:10
  Vì vậy tôi bắt đầu gõ orientation
  và tôi muốn nó là thẳng đứng
 • 3:10 - 3:12
  Okay, bây giờ nhìn nó
  tốt hơn một chút rồi.
 • 3:12 - 3:17
  Bây giờ những nút này phải trải dài ra
  để điền đầy chiều rộng của màn hình.
 • 3:17 - 3:20
  Vì vậy tôi có thể không thực sự
  muốn kiểu wrap_content
 • 3:20 - 3:23
  cho những nút này, thay vào đó
  tôi
  chuyển thành match_parent.
 • 3:23 - 3:24
  Vì vậy tôi sẽ thực hiện
  thay đổi này ngay.
 • 3:26 - 3:29
  Okay, vì vậy chiều rộng của tất cả
  các nút của tôi đã là match_parent.
 • 3:29 - 3:30
  Chúng ta hãy cùng Xem trước.
 • 3:31 - 3:33
  Okay, nhìn đã tốt hơn rồi đây,
  chúng đã trải rộng ra.
 • 3:33 - 3:34
  Được rồi.
 • 3:34 - 3:39
  Vâng, các Text
 • 3:39 - 3:44
  và để xử lý nó, tôi bắt đầu
  sử dụng một kiểu gọi là gravity.
 • 3:44 - 3:46
  Okay, Và tôi đang xử lý với
  Google Drawing
 • 3:46 - 3:49
  bây giờ chúng ta sẽ cùng tạo ra
  hộp văn bản với Google Drawing.
 • 3:50 - 3:52
  Okay, vì vậy nó giống như
  là các cạnh của view.
 • 3:52 - 3:54
  Tôi có thể gõ vào đó Team A,
 • 3:54 - 3:58
  và nó mặc định hiển thị
  ở phía góc trên bên trái.
 • 3:58 - 4:01
  Và điều này xảy ra tương tự với
  TextView,
 • 4:01 - 4:03
  khi bạn gõ văn bản vào đó,
  mặc định nó nằm ở góc trên bên trái.
 • 4:03 - 4:09
  Bây giờ, với Google Drawing, tôi
  có thể lựa chọn văn bản này và sử dụng
 • 4:09 - 4:14
  thuộc tính tương đương cơ bản,
 • 4:14 - 4:19
  theo chiều ngang bên trong hộp và ở giữa
  theo chiều thẳng đứng ở bên trong hộp.
 • 4:19 - 4:20
  Thật là tuyệt.
 • 4:20 - 4:24
  Giữ các thành phần của view
  và di chuyển xung quanh bên trong
 • 4:24 - 4:27
  giới hạn của view một cách chính
  xác
  là cái mà layout gravity có thể làm được
 • 4:27 - 4:30
  Và nếu bạn đang nghĩ nó có thể giống
  một vài phương thức alignment bạn
 • 4:30 - 4:34
  có thể sử dụng với relative layouts
  ,
  nhưng bạn có thể sử dụng thuộc tính
 • 4:34 - 4:37
  gravity
 • 4:37 - 4:39
  Chúng ta sẽ cùng nhìn vào code của nó.
 • 4:40 - 4:44
  Tôi bắt đầu vào TextView
  đầu tiên
  và tôi bắt đầu gõ gravity.
 • 4:45 - 4:47
  Okay.
  Với gravity,
  tôi có hai lựa chọn,
 • 4:47 - 4:49
  layout gravity
  gravity.
 • 4:49 - 4:51
  Tôi chỉ mới nói về
  thuộc tính gravity.
 • 4:51 - 4:53
  Vì đó là thuộc
  tính chúng ta đang dùng.
 • 4:53 - 4:56
  Okay.
  Và tiếp đó ta có một
  loạt lựa chọn ở đây,
 • 4:56 - 4:58
  và tôi nghĩ tôi muốn nó được đặt
  ở giữa theo chiều thẳng đứng
 • 4:58 - 5:00
  Vì vậy, đây là cái tôi định dùng.
 • 5:00 - 5:03
  Và tôi lại quay lên trên và
  Xem trước những gì tôi vừa làm.
 • 5:04 - 5:08
  Không giống những gì tôi vừa làm lắm,
 • 5:09 - 5:13
  Vì vậy nếu tôi ấn vào đây, và chúng
  ta
  thử phóng to đến khi khó có thể nhìn thấy.
 • 5:15 - 5:16
  Okay, vậy ở đây
  chúng ta có Team A
 • 5:16 - 5:21
  và bạn có thể thấy
  được
  loại đường bao quanh nó.
 • 5:21 - 5:25
  Vâng, nếu Tôi đã nói với bạn rằng,
  nó được đặt ở giữa của view,
 • 5:25 - 5:27
  Thì bạn không thể cãi lại tôi.
 • 5:27 - 5:32
  Nó thực sự nằm ở giữa view,
  nhưng view quá nhỏ.
 • 5:32 - 5:33
  Quay lại với Google Drawing
  của chúng ta,
 • 5:33 - 5:39
  Dường như sẽ tốt hơn nếu tôi giảm kích
  thước của nó bằng kích thước của văn bản.
 • 5:39 - 5:40
  Nó là trung tâm, nhưng
 • 5:40 - 5:45
  nó thực sự nhìn không khác mấy
  nếu được đẩy sang bên trái.
 • 5:45 - 5:47
  Okay, vậy
  Nếu tôi
  muốn để nó giữa điện thoại,
 • 5:47 - 5:50
  Tôi cần phải làm cho view mở rộng
  ra theo chiều dài điện thoại.
 • 5:50 - 5:52
  Nó đòi hỏi chúng ta
  phải thay đổi chiều rộng.
 • 5:54 - 5:56
  Okay, vậy thì
  quay trở lại đây,
  tôi sẽ đóng Xem trước.
 • 5:57 - 5:59
  Và tôi đến chỗ chiều rộng ở đây.
 • 6:00 - 6:05
  Thay vì dùng wrap_content
 • 6:05 - 6:06
  Okay, và chúng ta hãy
  Xem lại một lần nữa.
 • 6:07 - 6:08
  Thu nhỏ.
 • 6:09 - 6:11
  Okay.
  Nhìn có vẻ tốt hơn rồi đấy.
 • 6:11 - 6:12
  Nó dường như đã trung tâm hơn.
 • 6:12 - 6:14
  Và tôi cũng làm điều tương tự với
  score ở đây.
 • 6:16 - 6:19
  Okay, vậy thì Tôi thêm gravity
  vào và gravity
 • 6:19 - 6:20
  trong tất cả các
  layout gravity
 • 6:20 - 6:26
  center_horizontal và tôi
  thay
  đổi độ rộng trong match_parent.
 • 6:27 - 6:29
  Okay,
  và hãy cùng kiểm tra lại lần nữa.
 • 6:29 - 6:31
  Cool!
 • 6:31 - 6:32
  Trông khá tốt rồi đấy.
 • 6:32 - 6:34
  Ngoại trừ chúng thực
  sự quá sít vào nhau
 • 6:34 - 6:37
  Không có nhiều khoảng không
  giữa các thành phần
 • 6:37 - 6:41
  Tôi bắt đầu cho mỗi
  TextViews
  một padding
 • 6:41 - 6:46
  Tôi bắt đầu gõ padding
  = 4dp.
 • 6:47 - 6:48
  Bạn có nhớ dp?
  Và tôi chỉ sử dụng
 • 6:48 - 6:52
  padding, không phải
  padding bottom hoặc cái khác.
 • 6:52 - 6:54
  Và tất cả đều = 4
  dp
  xung quanh toàn bộ TextView.
 • 6:54 - 6:57
  Hãy cùng xem nó như thế nào
 • 6:58 - 7:01
  Okay.
  Nó đã cho tôi
  thêm một ít không gian.
 • 7:01 - 7:04
  Tôi thực hiện điều đó
  tương tự cho
  Score TextView.
 • 7:08 - 7:11
  Okay, bây giờ tôi áp dụng
  nó với
  tất cả các nút.
 • 7:16 - 7:19
  Hmm, vâng nó dường như
  không làm được gì nhiều
 • 7:19 - 7:24
  Liệu nó có khác gì hơn
  khi ta chuyển lên 8
 • 7:24 - 7:26
  hay 20?
 • 7:26 - 7:30
  Hmm, rất thú vị, và nó
  dường như làm Button lớn lên
 • 7:30 - 7:32
  Tôi lại không muốn các
  Button lớn lên
 • 7:32 - 7:34
  Tôi muốn khoảng không gian
  quanh Button lớn lên
 • 7:34 - 7:38
  và thực sự nó là sẽ được
  làm tốt hơn với,
  layout_margin.
 • 7:38 - 7:41
  Nhớ rằng, padding thực sự thêm
  paddingvào bên trong view,
 • 7:41 - 7:43
  trong khi đó margin thêm
  không gian xung quanh view.
 • 7:44 - 7:45
  Vì vậy chúng ta sẽ thay đổi
  layout_margin.
 • 7:45 - 7:47
  Tôi bắt đầu với 8dp.
 • 7:47 - 7:49
  Tuyệt, nó trông ổn hơn rồi đấy.
 • 7:49 - 7:53
  Bây giờ có thêm không gian
  xung quanh các view
 • 7:53 - 7:55
  Và hãy tiếp tục làm thế
  với các Button khác.
 • 7:56 - 8:00
  Margin, không phải padding,
  layout_margin.
 • 8:00 - 8:01
  Okay, vậy là đã trông tốt hơn rồi.
 • 8:01 - 8:04
  Bây giờ nếu bạn chọn thuộc
  tính khác tôi chọn,
 • 8:04 - 8:08
  ví dụ padding là 5 thay vì 4,
  nó vẫn ok.
 • 8:08 - 8:12
  Nhờ rằng, tại điểm này,
  tôi chỉ muốn làm mọi thứ dễ nhìn hơn.
 • 8:12 - 8:15
  Chúng ta sẽ tiếp tục với màu và
  phông chữ tại các bước sau.
 • 8:17 - 8:18
  Okay.
 • 8:18 - 8:19
  Và ta đã làm tốt.
 • 8:19 - 8:20
  Bạn đã hoàn thành bước này.
タイトル:
07-23 The Stages - Solution
概説:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
08:22

Vietnamese subtitles

改訂 Compare revisions