Return to Video

07-23 The Stages - Solution

 • 0:01 - 0:05
  Þimdi XML konusundan
  önce sorularý yanýtlayacaðým.
 • 0:05 - 0:07
  Ýlk önce, görüntülerin seçimi.
 • 0:07 - 0:09
  gördüklerimi kutu içine alacaðým.
 • 0:10 - 0:11
  Peki, beþ farklý görüntü var,
 • 0:11 - 0:14
  görüntü grubu buna dâhil deðil ki
  teknik olarak görüntüden ibaret.
 • 0:14 - 0:18
  Bu beþ görüntü buradaki
  ikiTextViews þeklindedir,
 • 0:18 - 0:19
  üç düðme bunu takip eder.
 • 0:19 - 0:24
  Burada ImageViews yok, o yüzden
  ImageViews'a hayýr diyeceðim.
 • 0:24 - 0:28
  Niye bunlarýn iki farklý TextViews
  olduðuna karar verdiðimi anlayabilirsiniz,
 • 0:28 - 0:32
  Takým A'nýn
  stillendirildiði son üründe
 • 0:32 - 0:34
  skor çok farklý gözükmekte.
 • 0:34 - 0:38
  Bu yüzden iki ayrý TextViews
  olarak tutmaya karar verdim.
 • 0:38 - 0:40
  Ýkinci adýmla devam edelim,
  görüntüleri yerleþtirmek.
 • 0:40 - 0:43
  Burada kullanmak istediðim
  Görüntü Grubu'nu seçeceðim.
 • 0:43 - 0:47
  Aklýmdaki iki görütü var,
  çizgisel ve göreli plan.
 • 0:47 - 0:49
  Bu dikey bir görüntü sütunu.
 • 0:49 - 0:53
  Ýstediðim þey belli,
  çizgisel plan.
 • 0:54 - 0:57
  Üçüncü adým,
  görüntü stillendirme.
 • 0:57 - 1:00
  Bunu XML ile
  çalýþýrken halledeceðim.
 • 1:00 - 1:03
  Þimdi XML'e geçelim.
 • 1:03 - 1:05
  Metin sekmesine
  bakmak istiyorum.
 • 1:05 - 1:08
  Þimdi ilk önce ihtiyacým
  olmayan bazý þeyleri
 • 1:08 - 1:10
  sileceðim.
 • 1:10 - 1:12
  Bu TextView görüntüsünü
  silmeye baþlyorum.
 • 1:13 - 1:17
  Ve bütün sað, sol,
  üst ve alt doldurmalarý da
 • 1:17 - 1:20
  sileceðim.
 • 1:20 - 1:23
  Silmeyi istemediðim þeylere
  dikkat ederek tabi.
 • 1:23 - 1:25
  Tamam.
 • 1:25 - 1:28
  Þimdi kullanacaðýmýz Görüntü Grubunun
  göreli plan olmadýðýný söylemiþtik.
 • 1:28 - 1:30
  çizgisel plan demiþtik,
  þimdi ilerleyip bunu deðiþtireceðiz.
 • 1:31 - 1:35
  Bu çizgisel planda iki
  TextView olacak ve
 • 1:35 - 1:36
  üç düðme olacak.
 • 1:36 - 1:38
  Þimdi bunu yapacaðým.
 • 1:38 - 1:40
  TextView metin görüntüsünün
  geniþlik ve yüksekliði konusunda
 • 1:40 - 1:43
  spesifik olmayacaðým.
 • 1:43 - 1:45
  Þimdilik sarma içerik
  olarak býrakacaðým,
 • 1:45 - 1:48
  TextView görüntüsünü
  kutu içine alacaðým.
 • 1:49 - 1:52
  Þimdi bu TextView
  için de metin ekleyeceðim.
 • 1:52 - 1:55
  Bu ilk TextView
  sadece Takým A diyecek.
 • 1:56 - 1:59
  Peki, þimdi Önizleme'de görelim.
 • 1:59 - 2:02
  Peki, Takým A þeklinde
  küçük bir
  TextView görüyorum.
 • 2:02 - 2:04
  Þimdi bunu çoðaltalým.
 • 2:04 - 2:07
  Aþaðýdaki ise skor,
  bu da bir TextView.
 • 2:07 - 2:10
  Þimdi Metni
  girmeye baþlayacaðýz.
 • 2:10 - 2:12
  Peki, TextView kelimesini
  gördüm,
  Enter'a basýyorum.
 • 2:12 - 2:16
  Bunu sarma içeriði yapacaðým.
 • 2:16 - 2:18
  Metni ekleyeceðim.
 • 2:18 - 2:22
  Skor genellþkle sýfýrda baþlýyor,
  biz de sýfýrdan baþlayacaðýz.
 • 2:22 - 2:23
  Tamam.
 • 2:23 - 2:23
  Þimdi Düðmelerim.
 • 2:23 - 2:26
  Düðme kelimesini giriyorum.
 • 2:26 - 2:28
  Ýleri git ve bunlarý
  da sarma içerik yap.
 • 2:28 - 2:32
  Peki, ilk Düðme +3 Puan.
 • 2:32 - 2:35
  Ýlerleyip bunu kopyalayacaðým ve
 • 2:35 - 2:40
  bir kere yapþtýraaðým, daha fazla
  Düðme için iki kes yapýþtýracaðým.
 • 2:40 - 2:43
  +2 Puan þeklinde düðme ve
 • 2:43 - 2:45
  Serbest Atýþ diyen Düðme olacak.
 • 2:45 - 2:47
  Tamam, þimdi Önizlemede görelim.
 • 2:48 - 2:51
  Üç Düðme var.
 • 2:51 - 2:54
  Takým A ve sýfýrý görüyorum.
 • 2:54 - 2:56
  Bütün görüntüler burada,
 • 2:56 - 2:59
  ama nihai hedefimizin olmasý
  gerektiði gibi gözükmüyor.
 • 2:59 - 3:01
  Unutmayýn, dikey sütunda.
 • 3:01 - 3:03
  Planýmýn yönünü deðiþtireceðim,
 • 3:03 - 3:05
  bunu yapýyorum þimdi.
 • 3:05 - 3:10
  Yön yazýp dikey olmasýný istiyorum.
 • 3:10 - 3:12
  Biraz daha iyi gözüküyor.
 • 3:12 - 3:17
  Bu Düðmeler aslýnda pencere geniþliðini
  dolduracak þekilde geniþletildi.
 • 3:17 - 3:20
  Düðmeler için sarma-içerik
  yapmak istemiyorum.
 • 3:20 - 3:23
  Onun yerine match_parent
  yapacaðým.
 • 3:23 - 3:24
  Þimdi bunu deðiþtireyim.
 • 3:26 - 3:29
  Bütün Düðmelerimin geniþliði
  match_parent oldu.
 • 3:29 - 3:30
  Önizlemede bakalým.
 • 3:31 - 3:33
  Daha iyi göüküyor, geniþledi.
 • 3:33 - 3:34
  Tamam.
 • 3:34 - 3:39
  Ama metin hâlâ biraz kenarda ve
 • 3:39 - 3:44
  bunu düzeltmek için yerçekimi
  denen bir þey kullanacaðým.
 • 3:44 - 3:46
  Peki, Google Drawling burada,
 • 3:46 - 3:49
  þimdi Google Drawling'e
  metin kutusu çizelim.
 • 3:50 - 3:52
  Bu görüntüye daha fazla benziyor.
 • 3:52 - 3:54
  Takým A kelimesini gireceðim ve
 • 3:54 - 3:58
  varsayýlan olarak en üst
  sol köþede olacak.
 • 3:58 - 4:01
  TextView metin görüntüleri ile de
  aynýsý olacak, metin eklediðinizde
 • 4:01 - 4:03
  varsayýlan olarak en
  üst sol köþede olacak.
 • 4:03 - 4:09
  Þimdi Google Drawings
  ile bu metni seçip
 • 4:09 - 4:14
  satýr denen bir özellikle metin
  kutusu içinde yatay olarak
 • 4:14 - 4:19
  ve dikey olarak konumlanacak.
 • 4:19 - 4:20
  Çok havalý.
 • 4:20 - 4:24
  Görüntünün içeriðini alýp
  görüntü sýnýrlarý içinde oynatma
 • 4:24 - 4:27
  yerçekiminin iþi.
 • 4:27 - 4:30
  Bunun göreceli planlarla kullanabileceðiniz
  diðer düzenleme metotlarýna benzediðini düþünüyorsanýz,
 • 4:30 - 4:34
  öyle ama yerçekimi özelliðini
  çizgisel planlara kullanabilirsiniz ki
 • 4:34 - 4:37
  çok güçlü bir özellik.
 • 4:37 - 4:39
  Þimdi koda bakalým.
 • 4:40 - 4:44
  Önce TextView görüntüsünü
  alýp yerçekimi yazacaðým.
 • 4:45 - 4:47
  Yerçekimi ile iki seçenek var,
 • 4:47 - 4:49
  plan yerçekimi ve yerçekimi.
 • 4:49 - 4:51
  Yerçekimi özelliðini anlattým.
 • 4:51 - 4:53
  Bunu kullanacaðýz.
 • 4:53 - 4:56
  Þimdi, birçok seçenek var.
 • 4:56 - 4:58
  Yatay merkezlenmesini istiyorum.
 • 4:58 - 5:00
  Bunu kullanacaðým.
 • 5:00 - 5:03
  Ve yaptýklarýmý
  Önizlemede göreceðim.
 • 5:04 - 5:08
  Çok fazla þey yaptým gibi gözükmüyor
  ama bunun bir nedeni var.
 • 5:09 - 5:13
  Buraya týklarsam ,
  zoom yapalým ki daha raat görün.
 • 5:15 - 5:16
  tamam,
 • 5:16 - 5:21
  Takým A görülüyor,
  görüntü sýnýrýný görebilirsiniz.
 • 5:21 - 5:25
  Bunun görüntü içinde
  merkezlendiðini söylesem
 • 5:25 - 5:27
  karþý çýkamazdýnýz sanýrým.
 • 5:27 - 5:32
  görüntü içinde gözüküyor
  ama aslýnda görüntü çok küçük.
 • 5:32 - 5:33
  Google Drawing'e dönelim,
 • 5:33 - 5:39
  metin büyüklüðüne
  indirdim gibi görünüyor.
 • 5:39 - 5:40
  Merkezlendi ama
 • 5:40 - 5:45
  Sola ittiðimizden
  çok farklý gözükmüyor.
 • 5:45 - 5:47
  Telefon içinden merkezlersem
 • 5:47 - 5:50
  görüntüyü telefon
  uzunluðuna çekmem gerek.
 • 5:50 - 5:52
  Bunun için geniþliði
  deðiþtirmemiz gerek.
 • 5:54 - 5:56
  Tamam, þimdi
  Önizleme'yi deðiþtireceðim.
 • 5:57 - 5:59
  Geniþliðe gideceðim.
 • 6:00 - 6:05
  Sarma-içerik yerine,
  match_parent yapacaðým.
 • 6:05 - 6:06
  Tekrar Önizleme'de görelim.
 • 6:07 - 6:08
  Zoom'dan çýkalým.
 • 6:09 - 6:11
  Daha iyi gibi.
 • 6:11 - 6:12
  Merkezlendi gibi gözüküyor.
 • 6:12 - 6:14
  Aynýsýný skor ile yapalým.
 • 6:16 - 6:19
  Buna yerçekimini de ekleyelim ve
 • 6:19 - 6:20
  bütün plan yerçekimine
  yerçekimi ekleyelim.
 • 6:20 - 6:26
  Yatay merkez ve bu geniþliði
  match_parent olarak deðiþtireceðim.
 • 6:27 - 6:29
  Tekrar kontrol edelim.
 • 6:29 - 6:31
  Harika! Herþey merkezlendi.
 • 6:31 - 6:32
  Çok güzel gözüküyor.
 • 6:32 - 6:34
  Yalnýz iç içe geçmiþ gibi.
 • 6:34 - 6:37
  Unsurlar arasýnda
  fazla boþ alan yok.
 • 6:37 - 6:41
  Her TextView için
  4 doldurma vereceðim.
 • 6:41 - 6:46
  Doldurma kelimesini
  gireceðim, 4dp yapacaðým.
 • 6:47 - 6:48
  Dp'yi hatýrladýnýz mý?
 • 6:48 - 6:52
  Sadece doldurma kullanýyorum .
 • 6:52 - 6:54
  Tüm TextView çevresinde
  4 dp kullanacaðým.
 • 6:54 - 6:57
  Önizleme'de bakalým.
 • 6:58 - 7:01
  Peki. Biraz daha alan açýldý.
 • 7:01 - 7:04
  Aynýsýný Score
  TextView içinde yapacaðým.
 • 7:08 - 7:11
  Þimdi, Düðme için
  aynýsýný yapacaðým.
 • 7:16 - 7:19
  Hmm, pek birþey olmadý.
 • 7:19 - 7:24
  Biraz daha büyütelim,
  mesela 8 yapalým?
 • 7:24 - 7:26
  20?
 • 7:26 - 7:30
  Hmm, ilginç.
  Düðmeyi de büyütüyor.
 • 7:30 - 7:32
  Düðmenin büyümesini istemiyorum.
 • 7:32 - 7:34
  Düðme evresindeki
  alaný büyütmek istiyorum.
 • 7:34 - 7:38
  plan-marjini için bu daha iyi.
 • 7:38 - 7:41
  Unutayýn, doldurma
  aslýnda görüntünün içinde.
 • 7:41 - 7:43
  Marjin ise görüntü
  çevresine alan ekliyor.
 • 7:44 - 7:45
  Bunu plan-marjinine
  deðiþtiriyoruz.
 • 7:45 - 7:47
  8dp yapacaðým.
 • 7:47 - 7:49
  Daha iyi gözüküyor.
 • 7:49 - 7:53
  Bu iki görüþ arasýnda
  boþluk var.
 • 7:53 - 7:55
  Þimdi diðer düðmeler için
  de aynýsýný yapalým.
 • 7:56 - 8:00
  Marjin, doldurma deðil,
  plan_marjini.
 • 8:00 - 8:01
  Tamam, þimdi çok iyi.
 • 8:01 - 8:04
  Farklý özellikler seçerseniz,
 • 8:04 - 8:08
  dört yerine beþ doldruma gibi,
  tamam olacak.
 • 8:08 - 8:12
  Unutmayýn, okunur kýlmaya
  çalýþýyorum nesneleri.
 • 8:12 - 8:15
  Font büyüklüðü ve renkler konusuyla
  daha sonra ilgileceðiz.
 • 8:17 - 8:18
  Tamam.
 • 8:18 - 8:19
  Harika.
 • 8:19 - 8:20
  Bu adým tamam.
タイトル:
07-23 The Stages - Solution
概説:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
08:22

Turkish subtitles

改訂 Compare revisions