Return to Video

آموزش با کیفیت قابل دسترسی است

 • 0:02 - 0:07
  دیمون: آموزش با کیفیت قادر است پیرامون
  نیازهای دانش‌آموزان فعالیت کند.
 • 0:07 - 0:14
  کیلا: آموزش با کیفیت باید شامل
  یک فرهنگ تطابق باشد،
 • 0:14 - 0:17
  نه به عنوان یک تجمل، بلکه به
  عنوان یک اصل قانونی
 • 0:17 - 0:23
  پیشنس: آموزش محاسبات با کیفیت باید
  عمومی باشد، نه انحصاری.
 • 0:28 - 0:40
  (موسیقی)
 • 0:40 - 0:54
  اریکا: به عنوان یک دانش‌آموز ناشنوا، آموزش
  باکیفیت به معنای ویدیوی زیرنویس شده است.
 • 0:57 - 1:02
  کیلا: ایستگاه‌های آزمایشگاهی باکیفیت
  قابل تنظیم و در دسترس هستند.
 • 1:02 - 1:08
  (موسیقی)
 • 1:08 - 1:11
  سینتیا: من کاملاً نابینا هستم
  که به این معنیست که
 • 1:11 - 1:15
  من نیازمند دسترسی به محتوای تصویری
  به روش دیگری هستم.
 • 1:15 - 1:21
  برای من یک آموزش باکیفیت بدین معناست
  که وقتی آموزگار یا هم کلاسی هایم
 • 1:21 - 1:27
  از نرم افزار یا سخت افزاری استفاده می کنند
  که مجهز به صفحه خوان است.
 • 1:27 - 1:30
  صفحه خوان: قسمت چهارم. خطاگیری
  نوشتن با حرف بزرگ و نقطه گذاری
 • 1:30 - 1:31
  حرف بزرگ صحیح را وارد کنید.
 • 1:31 - 1:32
  چاپ، ویرایش، چاپ، ویرایش.
 • 1:32 - 1:36
  بلیک با یک ترکیب کننده صحبت می کند:
  من فلج مغزی دارم
 • 1:36 - 1:41
  که به این معناست که نمی توانم خیلی
  سریع یادداشت بردارم.
 • 1:41 - 1:45
  برای من آموزش باکیفیت شامل
 • 1:45 - 1:52
  دسترسی به ارائه آموزگاران، یادداشت ها،
  یا رئوس مطالب است.
 • 1:52 - 1:57
  داستین: آموزش با کیفیت شامل
  توانایی فهمیدن
 • 1:57 - 2:00
  و مواجه شدن با نیازهای هر دانش آموز است
タイトル:
آموزش با کیفیت قابل دسترسی است
概説:

آموزش کیفیت باید شامل همه افراد در کلاس باشد ، از جمله دانش آموزان دارای معلولیت. در این فیلم دانش آموزان روش هایی را که امکان دسترسی بیشتر به آنها وجود دارد ، توصیف می کنند.

more » « less
Video Language:
English
Team:
DO-IT
Duration:
02:44

Persian subtitles

未完了

改訂 Compare revisions