Return to Video

11-15 Sum Every Other Digit

 • 0:00 - 0:03
  Bắt đầu với mã giả ở video gợi ý,
 • 0:03 - 0:07
  và bắt đầu set n = cardNumber. sum gán bằng 0.
 • 0:07 - 0:10
  count cũng set = 0, và nó là int.
 • 0:10 - 0:13
  Và giờ với phần này, với mỗi chữ số trong n bắt đầu từ bên phải.
 • 0:13 - 0:16
  Tôi cần phải dùng phần while loop này
 • 0:16 - 0:20
  để làm như thế. Tôi vẫn giữ while n >0
 • 0:20 - 0:23
  và n = n/10. Và tôi cần
 • 0:23 - 0:26
  phải lấy chữ số, để tôi có thể cộng nó.
 • 0:26 - 0:28
  Nhưng tôi không muốn thêm các con số vào sum.
 • 0:28 - 0:30
  Tôi chỉ muốn làm thế nếu count là lẻ,
 • 0:30 - 0:33
  và tôi cần phải tăng biến count.
 • 0:33 - 0:38
  Nên count++. Và nếu count là lẻ thì thêm chữ số vào sum.
 • 0:38 - 0:44
  Nhưng "count is odd" không dùng đc trong Java. If count%2==1
 • 0:44 - 0:48
  thì count sẽ lẻ. Và thay vì in ra sum,
 • 0:48 - 0:51
  tôi sẽ return nó. Và nếu tôi chạy cái tester,
 • 0:51 - 0:55
  cho đến giờ vẫn ổn. Tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu nào chứng tỏ tôi làm sai.
タイトル:
11-15 Sum Every Other Digit
概説:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
cs046: Intro to Programming
Duration:
0:56

Vietnamese subtitles

改訂