Vietnamese 字幕

← 01-40 Finding Views findViewById()

埋め込みコードを取得する
10言語

Showing Revision 1 created 07/11/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Đây là giải pháp cho việc
  2. kết nối một adapter đến một ListView trong PlaceholderFragment class. Đầu tiên,
  3. ta tìm ListView trong view hierarchy bằng cách gọi findViewByID và sau đó,
  4. ta đặt adapter cho nó. Adapter sẽ cung cấp list item layouts
  5. cho ListView dựa vào dữ liệu của weekForecast. Nhớ rằng rootView ở đây
  6. chỉ đến root view của fragment, cái mà ta vừa inflated ở trên