Vietnamese 字幕

← 10-32 Turning Weather Notifications On/Off

埋め込みコードを取得する
10言語

Showing Revision 1 created 08/02/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Được rồi, bạn đã xong. Hãy bắt đầu băngf việc
  2. thêm tất cả các trings mà ta cần với cái preference mới này.
  3. Key, label, và vài thứ như true, false, default.
  4. Sau đó ta sẽ thêm preference vào pref general xml,
  5. một check box preference mà sử dụng những chuỗi mà ta vừa khai báo.
  6. hãy đi tới sync adapter của ta. Trong hàm notify,
  7. ta thêm vào code để lấy reference
  8. và dùng chúng. Và ở đây ta đã có nó.
  9. Giờ ta không hiển thị notifications, nếu người dùng không muốn ta làm vậy,
  10. đó là một điều tuyệt vời cho một app để làm.