YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Fulah subtitles

← Cultural Humility (complete)

Get Embed Code
17 Languages

Showing Revision 1 created 03/25/2015 by Tafsir BALDE.

 1. Gaaci
 2. Kongol gootol fii sifagol yankinaare finaa-tawaa
 3. E miijo am, ko giggol fewndo ɗoo
 4. Si ko yo mi laɓɓin fii yankinaare finaa-tawaa
 5. Ko huuɓi e firooji yankinaare finaa-tawaa,
 6. huuɓintaa ɗum hakke, kono helmere
 7. nde mi tamƴinii hino mofti.
 8. [Ko nanaaka]
 9. >>Wonugol.
 10. >>An.
 11. >>Finugol
 12. >>Jaɓɓagol.

 13. >>Yurmeende
 14. >>Giggol
 15. >>Tugalaale yankinaare finaa-tawaa ɗen okkay ko ɓuri
 16. >>dankitagol ngam wallitoo e ko waɗi
 17. tawee e faadaare men haɗtude, eyyo.
 18. Faandaare men nden ko tawde okka
 19. maanaa ka yerondiral e teddungal
 20. ko ɗum ɗaɓɓe-ten yeeso
 21. [ Gaaci ]
 22. >>Yankinaare finaa-tawaa hino ɗuuɗi firooji.
 23. Ee pellet Melanie Tervalon ɗoo
 24. Firidii e am nooneeji tawi.
 25. >>Aranun ɗum ko ganndal jokkondirgal
 26. reft felugol heere-mun
 27. ko ngol felugol hoore-mun woni
 28. anndugol no wawɗen, maande gooto kala e men,
 29. Fii neɗɗo on hino jilɓi
 30. Gooto kala e men arday e taariikaaji men,
 31. ko ronu-ɗen, faamu men
 32. Hiɗa ndaara lam nii
 33. Lam jalbi tal.
 34. Ko mi jiwɗunoo hari cukulli am ɗin no netiɗi.
 35. Gite am ɗen ko mbule.
 36. Tuma kala jamaa on noddiray lam ko faalaa kono Afrik-Ameriknaao
 37. Lam mari taariika.
 38. Dantite am on no notaa e on taariikaa.
 39. Mawɓe am okkii lam faamu renndo dandite am
 40. kadi ko yangodal am ngal ka ngurndam waɗi ɗum
 41. Miɗo mari ka mi wi'a hombo woni lam.
 42. >>Ko hikki ɗon ɓaawo felugol hooremun
 43. ko eltal jokkondirngal e ɓamtugol oo maanaa
 44. sabu e haanii ɗuytude senngiɗugol bawɗe, yananee
 45. kadi ɗuytugol doole bawɗe
 46. ɗe en dañiraa ñawndooɓe en
 47. maa ɗum