Return to Video

09-12 Modify ForecastAdapter - Solution

 • 0:00 - 0:02
  Và đây là đáp án.
 • 0:02 - 0:03
  Trong class Utility
 • 0:03 - 0:06
  Chúng ta thêm tất cả các phương thức helper đã được cung cấp trong Gist
 • 0:06 - 0:10
  Chúng ta chúng khai báo những chuỗi liên quan trong file strings.xml
 • 0:10 - 0:13
  Sau khi chúng ta đọc giá trị high temperature từ cursor, chúng ta sẽ
 • 0:13 - 0:18
  tìm TextView bằng id list-item-high-textview
 • 0:18 - 0:21
  Rồi chúng ta dùng một hàm Utility để format lại temperature
 • 0:21 - 0:24
  rồi hiển thị lên TextView
 • 0:24 - 0:26
  Rồi chúng ta làm tương tự với low temperature
タイトル:
09-12 Modify ForecastAdapter - Solution
概説:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
UD853 - Developing Android Apps
Duration:
0:27

Vietnamese subtitles

改訂