Persian 字幕

بیانسه - پیام کمپین روز جهانی بشردوستی 2012

1 روز، 1 جهان، 1 پیام کمک کنید که مردم دنیا متوجه بشوند و در http://www.whd-iwashere.org ثبت نام کنند

埋め込みコードを取得する
39言語

Subtitles translated from 英語(米国) Showing Revision 1 created 06/04/2013 by Sina Pourasgari.

 1. [موسیقی مقدمه ترانهی «اینجا بودم»]
 2. [بیانسه، روی موزیک] در 19 آگوست 2012،
 3. حالا وقت آن است که با هم برخیزیم.
 4. کاری برای انسانی دیگر انجام دهیم.
 5. هی چیز خیلی کم نیست.
 6. با هر کدام از ما شروع میشود.
 7. نشانی از خودت ایجاد کن و بگو «اینجا بودم»
 8. به whd-iwashere.org برو
 9. و با هم، ماجرایمان را به گوش همه میرسانیم.
 10. ♪ اینجا بودم. زندگی کردم، عشق ورزیدم ♪ [روی موسیقی:] یک روز،
 11. یک پیام، یک میلیارد انسان حرکتی میکنند
 12. ♪ انجام دادم، من انجام دادهام ♪ [روی موسیقی:] برای همدیگر.
 13. ♪ اینجا بودم ♪
 14. پس تو را خواهم دید. [سنج + اکو]
 15. (اینجا بودم روز جهانی بشردوستی 19 آگوست whd-iwashere.org )