Return to Video

13-18 Adjust Price With Toppings

 • 0:00 - 0:02
  Giờ chúng ta hãy thêm code vào
  ứng dụng của chúng ta.
 • 0:02 - 0:03
  Chúng ta bắt đầu với việc
 • 0:03 - 0:03
  tính giá căn bản của một ly nước uống.
  Chúng ta bắt đầu với việc
 • 0:03 - 0:05
  tính giá căn bản của một ly nước uống.
 • 0:06 - 0:07
  Giá căn bản gồm có hai thành phần.
 • 0:07 - 0:10
  Giá của cà phê là 5$, cộng thêm
 • 0:10 - 0:11
  loại hương liệu thêm vào.
 • 0:11 - 0:14
  Chừng 1$ cho kem tươi,
  hay 2$ cho sôcôla.
 • 0:14 - 0:16
  Chúng ta sẽ lấy giá căn bản này,
 • 0:16 - 0:18
  và sau đó chúng ta sẽ nhân nó lên
 • 0:18 - 0:19
  với số lượng tách được đặt hàng.
 • 0:19 - 0:22
  Như thế sẽ cho chúng ta giá tổng cộng
 • 0:23 - 0:25
  Chúng ta hãy tính giá
  cho một đơn đặt hàng mẫu,
 • 0:25 - 0:26
  Trong đó, người mua yêu cầu
 • 0:26 - 0:28
  3 tách cà phê có kem tươi, như thế này.
 • 0:28 - 0:30
  Mục tiêu của khóa học này
 • 0:30 - 0:31
  không nhằm kiểm tra
  kỹ năng làm toán của bạn
 • 0:31 - 0:34
  vì vậy chúng ta hãy cùng
  duyệt qua các tính toán để
 • 0:34 - 0:35
  để bảo đảm rằng bạn hiểu rõ nó.
 • 0:35 - 0:39
  Mục tiêu thực sự là làm cho bạn
  chuyển lôgic này thành code.
 • 0:39 - 0:40
  Trong đơn đặt hàng ví dụ này,
 • 0:40 - 0:44
  người mua yêu cầu
  3 tách cà phê có kem tươi, như thế này.
 • 0:44 - 0:45
  Đầu tiên, chúng ta có thể bắt đầu
 • 0:46 - 0:48
  bằng cách tính toán giá căn bản
  của 1 tách cà phê
 • 0:48 - 0:50
  Chúng ta bắt đầu từ 5$ cho tách cà phê
 • 0:50 - 0:53
  cộng thêm 1$ cho kem tươi thêm vào.
 • 0:53 - 0:55
  Như vậy là thành 6$ mỗi tách.
 • 0:55 - 0:57
  Khi đó, chúng ta cần tìm
  giá tổng cộng của đơn đặt hàng.
 • 0:57 - 1:00
  Vì người mua đặt hàng 3 tách cà phê,
 • 1:00 - 1:03
  chúng ta nhân 6$ mỗi tách cho 3 tách.
 • 1:04 - 1:07
  Vậy là bằng 18$ cho cả đơn đặt hàng.
 • 1:07 - 1:10
  Trong đơn đặt hàng ví dụ này,
  chúng ta có 2 tách cà phê và
 • 1:10 - 1:12
  mỗi tách đều có kem tươi và sôcôla thêm vào,
 • 1:13 - 1:15
  như thế này và thế này.
 • 1:15 - 1:17
  Đầu tiên, chúng ta tính
  giá căn bản của 1 tách.
 • 1:18 - 1:20
  Một tách cà phê giá 5$, và sau đó
 • 1:20 - 1:23
  chúng ta cộng thêm
  1$ cho kem tươi và 2$ cho sôcôla.
 • 1:23 - 1:28
  Như thế cho chúng ta tổng cộng
  5, 6, 7, 8, 8$ mỗi tách.
 • 1:28 - 1:31
  Sau đó chúng ta tìm ra
  giá tổng cộng của đơn hàng bởi vì
 • 1:31 - 1:32
  người mua hàng yêu cầu 2 tách cà phê.
 • 1:32 - 1:34
  Chúng ta lấy giá căn bản
 • 1:34 - 1:37
  8$ mỗi tách cà phê nhân 2 tách và
 • 1:37 - 1:40
  như thế cho chúng ta 16$
  cho toàn bộ đơn đặt hàng.
 • 1:41 - 1:43
  Đây là điều mà ứng dụng sẽ
  hiển thị trên màn hình.
 • 1:44 - 1:45
  Chúng ta có thể nhập một tên,
 • 1:45 - 1:47
  chọn một tách cà phê có kem tươi và
 • 1:47 - 1:48
  sau đó thay số lượng thành 3.
 • 1:49 - 1:50
  Nếu chúng ta nhấn vào nút Order,
 • 1:50 - 1:53
  chúng ta sẽ thấy giá thay đổi thành 18$.
 • 1:54 - 1:55
  Và nó như thế này đây.
 • 1:55 - 1:58
  Đây chính xác là
  cái chúng ta đã tính bằng tay khi nãy.
 • 1:58 - 2:02
  Nếu chúng ta cộng thêm sôcôla vào,
  thay số lượng thành 2.
 • 2:02 - 2:04
  Khi đó, giá tổng cộng trở thành 16$,
 • 2:04 - 2:06
  cũng giống như chúng ta đã tính
 • 2:06 - 2:08
  với mỗi tách cà phê giá 8$.
 • 2:08 - 2:12
  Bây giờ, hãy tiếp tục và định ra
  các bước bạn cần phải làm để
 • 2:12 - 2:13
  thêm chức năng này
  vào ứng dụng của chúng ta.
 • 2:13 - 2:15
  Tôi đã viết giá
  của hương liệu thêm vào ở đây
 • 2:15 - 2:16
  để tham khảo.
 • 2:16 - 2:18
  Và đây là một ảnh chụp
  màn hình của ứng dụng
 • 2:18 - 2:20
  hiển thị khi điều chỉnh giá ở đây.
 • 2:21 - 2:23
  Sau khi bạn đã
  định ra các bước thì tiếp tục và
 • 2:23 - 2:25
  thực hiện điều này vào ứng dụng của bạn.
 • 2:25 - 2:26
  Khi đó, bạn sẽ cho tôi biết
 • 2:26 - 2:26
  bạn đã dùng phương pháp nào để
  tạo nên sự biến đổi?
  Khi đó, bạn sẽ cho tôi biết
 • 2:26 - 2:28
  bạn đã dùng phương pháp nào để
  tạo nên sự biến đổi?
タイトル:
13-18 Adjust Price With Toppings
概説:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
02:28

Vietnamese subtitles

改訂