Return to Video

تفاوت بین عشق سالم و ناسالم

 • 0:01 - 0:05
  خب وقتی درباره یک کودک، دوست نزدیک
  یا شریک عاطفی فکر میکنید،
 • 0:05 - 0:08
  احتمالا کلمه «عشق» به ذهن خطور میکند،
 • 0:08 - 0:11
  و فورا عواطف دیگر هجوم میآورند:
 • 0:11 - 0:13
  شادی و امید،
 • 0:13 - 0:17
  هیجان، اعتماد و امنیت،
 • 0:17 - 0:20
  و بله، گاهی غم و ناامیدی.
 • 0:20 - 0:22
  شاید به هیچ کلمه دیگری در
  لغتنامه به اندازه
 • 0:22 - 0:24
  عشق متصل نباشیم.
 • 0:25 - 0:28
  با اینحال، با وجود آگاهی
  به اهمیت عمده آن در زندگی ما،
 • 0:28 - 0:31
  جالب نیست که هرگز علنا
  آموزشی درباره نحوه دوست داشتن نمیبینیم؟
 • 0:32 - 0:34
  روابط دوستانه میسازیم،
 • 0:34 - 0:37
  روابط عاشقانه زود هنگام را هدایت کرده،
 • 0:37 - 0:39
  ازدواج میکنیم و نوزاد را از
  بیمارستان به خانه
 • 0:39 - 0:41
  میآوریم با این توقع که
  از پس آن برخواهیم آمد.
 • 0:43 - 0:46
  اما در حقیقت اغلب به آنهایی که دوست داریم
  آسیب میرسانیم و بیاحترام میکنیم.
 • 0:46 - 0:48
  میتوانند نکات ظریفی باشند
 • 0:48 - 0:51
  مثل احساس گناه دادن به دوستی
  برای گذراندن وقت بیشتری با شما
 • 0:51 - 0:54
  یا دزدکی سرک کشیدن به پیامهای
  شریکتان باشد
 • 0:54 - 0:57
  یا شرمنده کردن کودکی بخاطرعدم
  تلاش در مدرسه.
 • 0:58 - 1:00
  ۱۰۰ درصد ما دریافت کننده
 • 1:00 - 1:03
  رفتارهای ناسالم روابطیم
 • 1:03 - 1:06
  و ۱۰۰ درصد ما کارهای ناسالم خواهیم کرد.
 • 1:06 - 1:07
  این بخشی از انسان بودن است.
 • 1:09 - 1:11
  در بدترین شکل آن،
  آسیبی که به عزیزان خود وارد میکنیم
 • 1:11 - 1:13
  در قالب سوءاستفاده و خشونت نمود مییابد،
 • 1:13 - 1:15
  و سوءاستفاده در رابطه
 • 1:15 - 1:18
  چیزی است که یکی در هر سه زن
  و یکی در هر چهار مرد
 • 1:18 - 1:20
  در طول عمرش آن را را تجربه می کند.
 • 1:21 - 1:23
  حال، اگر شما شبیه اکثر مردم باشید،
  موقع شنیدن این آمار،
 • 1:23 - 1:26
  خواهید گفت، « هرگز برای من
  پیش نمیاید.»
 • 1:26 - 1:30
  جدا کردن خود از عباراتی مثل سوءاستفاده
  و خشونت غریزی است،
 • 1:30 - 1:34
  این که فکر کنیم برای هر کسی غیر از ما
  بیفتد.
 • 1:34 - 1:38
  اما حقیقت این است، روابط ناسالم و
  سوءاستفاده دوروبر همه است.
 • 1:38 - 1:41
  فقط به آن اسامی مختلف دیگری میدهیم
  و ارتباطش را نادیده میگیریم.
 • 1:42 - 1:45
  سوءاستفاده در پوشش عشق
  ناسالم در ما رخنه میکند.
 • 1:47 - 1:50
  من برای نهادی به اسم
  One Love [یک عشق] کار می کنم
 • 1:50 - 1:54
  که خانوادهای آن را راه انداخت که دخترشان
  به دست دوست پسرسابقش کشته شده بود.
 • 1:55 - 1:58
  فاجعه ای که هیچکس انتظارش را نداشت .
 • 1:58 - 2:01
  اما وقتی به گذشته نگاه میکنند، میفهمند
  که علائم هشدار وجود داشت،
 • 2:01 - 2:03
  ففط هیچکس آنچه را که میدیدند
  درک نکرده بود.
 • 2:04 - 2:08
  با دادن نسبتهایی مثل دیوانه، هیجانزده یا
  زیادی مشروب خورده،
 • 2:08 - 2:11
  حقیقت رفتارهای پسر فهمیده نشد،
 • 2:11 - 2:13
  در حالی که علائم روشنی از عصبانیت بودند.
 • 2:14 - 2:18
  خانواده دختر به این تشخیص رسیدند
  که اگر کسی درباره این علائم آموزش دیده بود
 • 2:18 - 2:20
  می شد از مرگ دخترشان پیشگیری کرد.
 • 2:21 - 2:23
  بنابراین ماموریت امروز ما
  کسب اطمینان
 • 2:23 - 2:26
  از دسترسی دیگران به اطلاعاتی
  است که یردلی و دوستانش نداشتند.
 • 2:26 - 2:28
  ما سه هدف اصلی داریم:
 • 2:28 - 2:31
  فراهم کردن زبانی برای همه ما
  تا بتوانیم در مورد سوژهایی حرف بزنیم
 • 2:31 - 2:34
  که بحث درباره آن تا حدی سخت
  و ناراحت کننده است:
 • 2:34 - 2:39
  توانمدسازی یک خط مقدم کامل
  برای کمک کردن، مثل دوستان؛
 • 2:39 - 2:43
  و درطول این فرایند، بهبود همه توانایی ما
  برای بهتر دوست داشتن.
 • 2:44 - 2:47
  برای انجام این کار، همیشه مهم است
  از روشن کردن نشانههای ناسالمی
 • 2:47 - 2:50
  شروع کنیم که غالبا نمی بینیم،
 • 2:50 - 2:52
  و کار خود را واقعا روی
  خلق محتوایی جهت آغاز گفتگو
 • 2:52 - 2:55
  با جوانان متمرکز کنیم.
 • 2:55 - 2:58
  و شما توقع دارید اکثر محتوای ما
  جدی باشد،
 • 2:58 - 3:00
  با توجه به موضوعی که داریم،
 • 3:00 - 3:03
  اما امروز میخواهم بروم سراغ یکی
  از موارد شادتر اما در
 • 3:03 - 3:04
  عین حال تعمق برانگیزی که داریم،
 • 3:04 - 3:06
  «جفت ها»
 • 3:06 - 3:08
  برای تشریح پنج نشانه عشق ناسالم.
 • 3:09 - 3:12
  اولی شور و شدت است.
 • 3:12 - 3:16
  (ویدئو) آبی: چند روزیه که ندیدمت.
  دلم برایت تنگ شده.
 • 3:16 - 3:18
  نارنجی: منم دلم برات تنگ شده.
  (#اینعشقاست)
 • 3:18 - 3:21
  آبی: فقط پنج دقیه است که ندیدمت،
  انگار یک عمر طول کشیده.
 • 3:21 - 3:24
  بدون من توهمه این ۵ دقیقه داشتی چه کار
  میکردی؟
 • 3:24 - 3:26
  نارنجی: سه دقیقه بود. (#اینعشقنیست)
 • 3:26 - 3:29
  کیتی هود: برای کسی این مورد پیش آمده؟
  نمیدانم، برای من شده.
 • 3:30 - 3:32
  شروع رابطههای سواستفادهگرانه
  با سوءاستفاده نیست.
 • 3:32 - 3:34
  با هیجان و نشاط شروع می شوند.
 • 3:34 - 3:38
  با هجمهای از غلیان شور و احساسات
  روبرو هستیم.
 • 3:38 - 3:39
  حس واقعا خوبی دارد.
 • 3:39 - 3:42
  احساس خوش شانسی می کنید،
  طوری که انگاربلیط بخت آزمایی بردهاید.
 • 3:42 - 3:46
  اما در عشق ناسالم، این احساسات
  با گذرزمان از هیجانانگیز به منقلب کننده
 • 3:46 - 3:50
  و حتی کمی خفهکننده تغییر میکند.
 • 3:51 - 3:52
  به طورغریزی حسش میکنید.
 • 3:52 - 3:55
  شاید مثل وقتی که دوست پسر یا دوست دختر
  جدید شما میگوید،
 • 3:55 - 3:57
  «دوستت دارم» سریعتر
  از آنچه انتظارش را داشتید
 • 3:57 - 4:01
  یا همه جا پیدایش میشود، مدام پیغام
  میدهد یا زنگ میزند.
 • 4:02 - 4:05
  شاید صبر ندارند وقتی
  در جواب دادن کند هستید
 • 4:05 - 4:08
  حتی وقتی میدانند که آن روز درگیریهای
  دیگری دارید.
 • 4:09 - 4:12
  مهم است بخاطر داشته باشیم که مهم نیست
  رابطه چطور شروع شده
 • 4:12 - 4:14
  بلکه چطور پیش میرود.
 • 4:14 - 4:17
  در اوایل شروع یک رابطه جدید مهم است
 • 4:17 - 4:19
  به چگونگی احساس خود توجه کنید.
 • 4:19 - 4:21
  با شتاب صمیمت احساس راحتی می کنید؟
 • 4:21 - 4:24
  آیا حس میکنید فضایی برای نفس کشیدن دارید؟
 • 4:25 - 4:29
  همچنین مهم است تمرین استفاده از
  صدای خود را شروع کنید
 • 4:29 - 4:30
  تا درباره نیازهایتان صحبت کنید.
 • 4:30 - 4:32
  به خواستههای شما احترام گذاشته میشود؟
 • 4:34 - 4:37
  نشانه دوم انزوا است.
 • 4:37 - 4:39
  (ویديو) نارنجی ۲: بریم بیرون؟
 • 4:39 - 4:42
  نارنجی ۱: من و دوست پسرم همیشه دوشنبهها
  برنامه داریم. (#اینعشقاست)
 • 4:42 - 4:44
  نارنجی ۲: بریم بیرون؟
 • 4:44 - 4:46
  نارنجی ۱: من و دوست پسرم همیشه دوشنبهها
  خوش میگذرونیم.
 • 4:46 - 4:49
  نارنجی ۲: فردا؟
  نارنجی ۱: سهشنبهها وقت قیلوله ماست.
 • 4:49 - 4:52
  نارنجی ۲: چهارشنبه؟
  نارنجی ۱: روز دوست ممنوع! (#اینعشقنیست)
 • 4:53 - 4:56
  ک ه: اگر از من بپرسید، انزوا
  یکی از نشانه های عشق ناسالم است
 • 4:56 - 4:58
  که کمتر مورد توجه قرار گرفته
  و درک شده است.
 • 4:58 - 5:00
  چرا؟
 • 5:00 - 5:03
  زیرا هر رابطه جدیدی با این شدت علاقمندی
  برای وقت گذرانی با هم
 • 5:03 - 5:04
  شروع می شود.
 • 5:04 - 5:07
  وقتی چیزی تغییر مکند
  خیلی راحت میتوان متوجه آن نشد.
 • 5:07 - 5:10
  انزوا آرام تو میاید وقتی
  دوستپسر یا دوستدختر جدیدتان
 • 5:10 - 5:13
  شروع میکند شما را از
  دوستان و خانواده تان،
 • 5:13 - 5:14
  نظام پشتیبان شما، جدا کند
 • 5:14 - 5:16
  و شما را بیشتر به سمت خودشان بکشاند.
 • 5:17 - 5:19
  شاید حرفهای مثل این بزنند،
 • 5:19 - 5:21
  «چرا با آنها میگردی،
  آنها یک مشت بازندهاند»
 • 5:21 - 5:23
  درباره بهترین دوستانتان،
 • 5:23 - 5:25
  یا «آنها میخواهند ما از هم جدا شویم.
  کاملا علیه ما هستند»
 • 5:26 - 5:27
  درباره خانوادهتان.
 • 5:27 - 5:30
  انزوا درباره کاشت بذر شک نسبت
 • 5:30 - 5:33
  به تمامی آدمهای زندگی
  قبل از رابطهتان است.
 • 5:34 - 5:36
  عشق سالم مشمول استقلال است،
 • 5:36 - 5:39
  دو آدمی که دوست دارند با هم وقت بگذارنند
 • 5:39 - 5:43
  اما با آدمهای و فعالیتهای که قبلا
  برایشان مهم بود در ارتباط بمانند.
 • 5:43 - 5:46
  در حالیکه شاید در آغاز هر لحظه بیداری
  بخواهید با هم بگذرانید،
 • 5:46 - 5:49
  با گذر زمان حفظ استقلال پراهمیت میشود.
 • 5:49 - 5:52
  این کار را از طریق برنامه ریزی با دوستان
  و چسبیدن به آنها و تشویق
 • 5:52 - 5:54
  شریکتان به انجام کار مشابه
  آن انجام میدهید.
 • 5:56 - 5:59
  سومین نشانه عشق ناسالم
  حسادت بیحد است.
 • 6:00 - 6:02
  (ویدئو) آبی ۲:
  برای چی خوشحالی؟
 • 6:02 - 6:05
  آبی ۱: تو اینستاگرام شروع کرده
  به دنبال کردنم. (#اینعشقاست)
 • 6:05 - 6:07
  آبی ۲: چرا استرس داری؟
 • 6:07 - 6:11
  آبی ۱: همه جا شروع کرده به دنبال کردنم.
 • 6:11 - 6:13
  (#اینعشقنیست)
 • 6:14 - 6:17
  ک ه: با رنگ باختن دوره ماهعسل،
 • 6:17 - 6:18
  حسادت افراطی میتواند آرام آرام بخزد.
 • 6:19 - 6:21
  شریک عاطفی شما توقعاتش زیاد شود،
 • 6:21 - 6:24
  بخواهد مدام بداند کجا هستید و
  با چه کسی هستید،
 • 6:24 - 6:28
  یا حتی آنلاین و آفلاین
  دایم تعقیبتان کند.
 • 6:28 - 6:32
  حسادت بیحد شاید به همراه خود
  سوءاعتماد و حس مالکیت داشته باشد،
 • 6:32 - 6:35
  اتهامات مکرر لاس زدن با دیگران
  یا خیانت کردن
 • 6:35 - 6:37
  و خودداری از گوش کردن به شما
  وقتی به او بگویید
 • 6:37 - 6:40
  لازم نیست نگرانی چیزی باشند
  چون فقط عاشق او هستید.
 • 6:41 - 6:44
  حسادت بخشی از رابط هر انسانی است،
 • 6:44 - 6:46
  اما حسادت افراطی فرق دارد.
 • 6:46 - 6:49
  یک لبه تهدیدآمیز، نا امید کننده
  و عصبانی دارد.
 • 6:49 - 6:51
  عشق نباید این شکلی باشد.
 • 6:52 - 6:55
  نشانه چهارم ناسزاگویی است.
 • 6:55 - 6:57
  (ویدئو) آبی: بریم بیرون؟
  نارنجی: باید درس بخونم.
 • 6:58 - 7:00
  ابی: به هر حال نمره ۲۰ میگیری،
  کارت درسته. (#اینعشقاست)
 • 7:01 - 7:03
  آبی: بریم بیرون؟
  نارنجی: باید درس بخونم.
 • 7:03 - 7:05
  آبی: به هر حال رفوزه میشی.
 • 7:05 - 7:08
  بس که کودنی.
  (#اینعشقنیست)
 • 7:09 - 7:10
  ک ه: آره، خب.
 • 7:10 - 7:13
  در عشق ناسالم، کلمات مثل اسلحه
  استفاده میشوند.
 • 7:13 - 7:15
  گفتگوهایی که قبلا بامزه و
  سرخوشانه بود
 • 7:15 - 7:17
  موذیانه و شرمآور میشوند.
 • 7:17 - 7:20
  شاید شریکتان به روش آزاردهندهای
  شما را دست بیاندازد
 • 7:20 - 7:24
  یا شاید داستانها و لطیفههایی بگوید که
  بهایش خندیدن به شما باشد.
 • 7:24 - 7:27
  وقتی سعی میکنید توضیح دهید
  احساساتتان جریحهدار شده،
 • 7:27 - 7:30
  شما را به سکوت وا میدارند
  و متهم به بیخودی احساساتی شدن میکنند.
 • 7:30 - 7:34
  «چرا انقدر حساسی؟
  «مشکلت چیست؟ دست از سرم بردار.»
 • 7:34 - 7:36
  با شنیدن این حرفها سکوت میکنید.
 • 7:37 - 7:41
  ظاهرا کاملا واضح است که
  شریکتان باید هوای شما را داشته باشد.
 • 7:41 - 7:43
  کلماتشان باید حمایتگر باشد نه
  این که دل شما را بشکند.
 • 7:44 - 7:46
  باید رازهای شما را نگهدارند
  و وفادار باشند.
 • 7:46 - 7:48
  باید حس اعتماد به نفستان
  را بالا ببرند،
 • 7:48 - 7:49
  نه که کمتر کنند.
 • 7:50 - 7:53
  بالاخره، نشان پنجم:
  عدم ثبات.
 • 7:54 - 7:56
  (ویدئو) پرتقال ۱:
  اگر بهم بزنیم غمگین میشم.
 • 7:56 - 7:58
  پرتقال ۲: منم همینطور.
  (#اینعشقاست)
 • 7:59 - 8:01
  پرتقال ۱: شدیدا افسرده میشم اگر
  بهم بزنیم.
 • 8:01 - 8:03
  خودم را از این پله پرتاب میکنم.
 • 8:03 - 8:05
  این کار را میکنم! سعی نکن
  جلویم را بگیری!
 • 8:05 - 8:07
  (#اینعشقنیست)
 • 8:09 - 8:13
  ک ه: بهم زدنها و آشتیها مکرر،
  خوشیها و ناخوشیها زیادی:
 • 8:13 - 8:15
  با بالا گرفتن تنش، بی ثباتی بیشتر میشود،
 • 8:16 - 8:20
  دعواهای مستاصلکننده و گریهدرآوری
  و به دنبالشان بخششهای احساسی،
 • 8:20 - 8:22
  نظرات پر از نفرت و
  آزاردهنده مثل
 • 8:22 - 8:24
  «تو بدرد نخوری، حتی مطمئن نیستم
  چرا باهات موندم!»
 • 8:24 - 8:29
  که به دنبالشان کلی عذرخواهی و وعده است
  که دیگر تکرار نخواهد شد.
 • 8:29 - 8:33
  در این مرحله، فراز و نشیب هیجانانگیز
  این رابطه چنان شما را شرطی کرده
 • 8:33 - 8:36
  که شاید تشخیص ندهید چقدر این رابطه
 • 8:36 - 8:38
  ناسالم و حتی خطرناک شده است.
 • 8:40 - 8:41
  دیدنش میتواند واقعا دشوار باشد
 • 8:41 - 8:44
  وقتی عشق ناسالم شما رو به بدرفتاری میرود،
 • 8:44 - 8:47
  اما عادلانه است که بگویم
  که شاید هر چه بیشتراین نشانهها
 • 8:47 - 8:48
  در رابطه شما یافت شود،
 • 8:48 - 8:51
  رابطه شما ناسالم تر
  و خطرناکترمیتواند باشد.
 • 8:51 - 8:54
  اگر غریزهتان میگوید بهم بزن و برو،
 • 8:54 - 8:56
  نصیحتی که خیلی از
  ما به دوستانمان وقتی در رابطههای
 • 8:56 - 8:58
  ناسالم قرار دارید، میدهیم
 • 8:58 - 9:00
  همیشه بهترین نصیحت نیست.
 • 9:00 - 9:02
  زمان جذایی میتواند جرقهای
  برای خشونت باشد.
 • 9:02 - 9:06
  اگر ترس این را دارید که به سمت یا
  درگیر بدرفتاری شوید،
 • 9:06 - 9:10
  لازم است با کارشناسان مشورت کنید تا
  برای ترک امن و بیخطر راهنمایی بگیرید.
 • 9:11 - 9:13
  اما فقط درباره روابط عاشقانه نیست
 • 9:13 - 9:16
  و فقط درباره خشونت نیست.
 • 9:16 - 9:18
  درک نشانههای عشق ناسالم
 • 9:18 - 9:22
  میتواند به شما در فهم و رسیدگی به
  تقریبا هر رابطهای در زندگیتان کمک کند.
 • 9:23 - 9:26
  برای نخستین بار، شاید بفهمید چرا در
  رابطهای دوستانه به بن بست رسیدید
 • 9:26 - 9:29
  یا چرا بعد از هر تعاملی با یکی از اعضای
  خانوادهتان
 • 9:29 - 9:33
  حس اضطراب و دلسردی را تجربه میکنید.
 • 9:33 - 9:36
  حتی شاید شروع کنید به دیدن این که
  چطور حسادت و هیجان خود شما
 • 9:36 - 9:38
  باعث بروز مشکلات با همکارانتان
  سر کار میشود.
 • 9:39 - 9:42
  درک کردن، نخستین گام برای
  بهتر شدن است،
 • 9:42 - 9:46
  و در حالیکه نمیتوانید هر رابطه
  ناسالمی را سالم کنید--
 • 9:46 - 9:48
  بعضی را مجبور میشوید
  پشت سر رها کنید--
 • 9:48 - 9:51
  میتوانید روزانه سهم خود را
  برای بهتر کردن رابطهها انجام دهید.
 • 9:52 - 9:54
  و خبر هیجانانگیز این است:
 • 9:54 - 9:56
  واقعا کار شاقی نیست.
 • 9:56 - 9:59
  احترام متقابل، گفت و شنود صریح،
 • 9:59 - 10:01
  مهربانی، صبوری--
 • 10:01 - 10:04
  میتوانیم هر روز این موارد را تمرین کنیم.
 • 10:05 - 10:08
  و در حالی که تمرین مسلما
  شما را بهتر میکند،
 • 10:08 - 10:11
  این قول را باید بدهم که باعث
  نمیشود که کامل و بی عیب شوید.
 • 10:11 - 10:13
  من از این راه پول در میآورم
 • 10:13 - 10:16
  و هر روز درباره روابط سالم
  فکر و صحبت میکنم،
 • 10:16 - 10:18
  و هنوز کارهای ناسالم انجام میدهم.
 • 10:18 - 10:22
  همین دو روز پیش وقتی سعی داشتم
  چهار فرزندم را از در خانه راهی کنم
 • 10:22 - 10:25
  وسط بگومگو، داد و بیداد و شکایت
  درباره صبحانه،
 • 10:25 - 10:27
  کنترلم را از دست دادم.
 • 10:27 - 10:29
  با یک لحن عصبانی تعمدی
 • 10:29 - 10:30
  داد زدم،
 • 10:30 - 10:33
  «خفه شید و کاری را که میگم
  انجام بدین!
 • 10:33 - 10:34
  واقعا که افتضاح اید!
 • 10:34 - 10:36
  حالا که نگذارم تلویزیون ببینید
  و دسر بخورید
 • 10:36 - 10:40
  و از همه چیزهایی که حال میکنید محروم
  بشین میفهمید یعنی چی!
 • 10:40 - 10:41
  (خنده)
 • 10:41 - 10:42
  کسی این تجربه را داشته؟
 • 10:42 - 10:46
  (تشویق)
 • 10:46 - 10:48
  بیثباتی، حقیر شمردن.
 • 10:49 - 10:52
  پسر بزرگم رو به من کرد و گفت،
 • 10:52 - 10:54
  «مامان، این عشق نیست.»
 • 10:54 - 10:57
  (خنده)
 • 10:57 - 11:00
  برای یک دقیقه، واقعا میخواستم بکشمش
  چون آبرویم را برده بود.
 • 11:00 - 11:02
  باور کنید.
 • 11:02 - 11:03
  اما بعد خودم را کنترل کردم
 • 11:03 - 11:06
  و فکر کردم، راستش من مفتخرم.
 • 11:06 - 11:10
  مفتخرم به این که او زبانی دارد
  که باعث میشود درنگ کنم.
 • 11:11 - 11:13
  میخواهم همه بچههایم بفهمند
  که خط قرمز برای نحوه
 • 11:13 - 11:15
  برخورد با آنها تا کجاست
 • 11:15 - 11:18
  و داشتن زبان و صدا برای وقتی که
  از آن خط عدول میشود
 • 11:18 - 11:20
  در مقابل پذیرش صرف آن.
 • 11:22 - 11:27
  برای زمان طولانی،با رابطهها
  بهعنوان موضوعی بیدردسر برخورد کردیم،
 • 11:27 - 11:29
  در حالی که مهارتهای رابطه
  یکی از مهمترین و دشوارترین
 • 11:29 - 11:32
  چیزها برای ساختن در زندگی هستند.
 • 11:32 - 11:34
  نه تنها فهمیدن علائم ناسالم به اجتناب
 • 11:34 - 11:38
  از افتادن به چاهی که منجر به عشق ناسالم
  میشود کمک می کند،
 • 11:38 - 11:41
  بلکه درک و تمرین هنر سالم بودن
 • 11:41 - 11:44
  میتواند تقریبا هر جنبهای
  از زندگی شما را بهبود ببخشد.
 • 11:45 - 11:47
  کاملا متقاعد شدهام
 • 11:47 - 11:49
  که در حالیکه عشق غریزه
  و نوعی از احساسات است
 • 11:49 - 11:53
  توانایی بهتر دوست داشتن
  مهارتی است که همه ما میتوانیم بسازیم
 • 11:53 - 11:54
  و در طول زمان بهبود ببخشیم.
 • 11:55 - 11:56
  متشکرم.
 • 11:56 - 12:01
  (تشویق)
タイトル:
تفاوت بین عشق سالم و ناسالم
話者:
کیتی هود
概説:

در گفتاری درباره فهم و مشق هنر رابطه‌های سالم،‌ کیتی هود از ۵ نشانه‌ای پرده برمی‌دارد که می‌تواند دال بر بودن شما در یک رابطه ناسالم با یک شریک عشقی، دوست، یا عضوی از خانواده‌تان باشد-- و با شما مواردی را به اشتراک می گذارد که می‌توانید هر روز برای عشقی توام با احترام، مهربانی و شادمانی به کار بندید. او مدعی است: «در حالی که عشق، غریزه و احساس است، توانایی برای بهتر دوست داشتن مهارتی است که همه ما می‌توانیم بسازیم و با گذر زمان بهبود بخشیم.»

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
プロジェクト:
TEDTalks
Duration:
12:13

Persian subtitles

改訂